Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Samtliga svar skall ges på det här provhäftet. OBS! Du måste skriva namn på alla pappren! Tid: 75 minuter.

Del I. Förklara följande begrepp med 1-2 meningar

 1. Tolkningsfri (2p)
 2. Empirism (2p)
 3. Deduktiv slutsats (2p)
 4. Hermeneutik (2p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

Svara utredande, men maximalt på utrymmet nedanför respektive fråga.

 1. Genom historiens gång har företeelserna religion, vetenskap och sjukdom på ett eller annat vis interagerat med - eller mot - varandra. Reflektera kring omkringliggande orsaker till denna utveckling genom att använda exempel ur historien. (4p)
 2. Forskning kan snarare betraktas som ett sökande efter fakta, och inte efter sanning. Varför är det så? Varför är inte sanning och fakta samma sak? Eller finns det tillfällen när det är samma sak, och i så fall när? (4p)
 3. Vid vissa typer av undersökningar räcker det inte med kvantitativa metoder. Diskutera vilken typ av undersökningar det då rör sig om, varför det inte räcker med kvantitativa metoder, och vilka styrkor/svagheter som finns i den metod som man istället måste välja! (4p)
 4. Utgå från epokerna "Antiken" och "Nya tiden (1500-1700)" - jämför epokernas paradigm och grundförutsättningar för vetenskapliga framsteg. (4p)

Del III. Urvalsfrågor

Välj 1 (en) av nedanstående frågor, och besvara den så utförligt som möjligt, men maximalt på utrymmet sist, efter frågorna. Ditt svar kommer att bedömas med betyget IG, G, VG eller MVG.

 1. "Rasbiologi" är ett begrepp som idag för det mesta betraktas som dåligt. Ur vissa synvinklar kan man ändå se att rasbiologi har varit - och kanske också är - något positivt. Diskutera rasbiologin ur dessa både positiva och negativa synvinklar, och sätt in begreppet i historiskt sammanhang, som belyser dem.
 2. Det har ibland hävdats att Marie Curie fick sitt andra nobelpris som "tröst" efter att maken Pierre omkommit, och för att hon skulle accepteras av den franska akademin, som motarbetade henne. Varför skulle det vara så? Vad finns det i Marie Curies liv och i det som talar för att det var så? Eller inte var så? Diskutera också skillnader i dagens samhälle jämfört med det samhälle Marie Curie levde i, och som gör att vi idag lättare accepterar kvinnliga forskare (eller gör vi det?).
 3. Diskutera vilka faktorer i samhället det var, som gjorde dels att Darwin blev så kraftigt motarbetad, och dels att hans teorier om arternas uppkomst ledde till en så pass otrolig frammarsch inom olika vetenskapliga områden!
 4. Louis Pasteur var både kemist, biolog och fysiolog. Många menar att han gjorde sina mest betydande insatser som kemist, andra som biolog. Vilken är, enligt dig, det viktigaste som Pasteur gjort inom naturvetenskapen? Jämför hans insatser på de olika områdena och diskutera! Redogör också för de historiska förutsättningar som krävdes för denna, enligt dig, viktigaste insats.
 5. Neurosedyn är ett spännande läkemedel, med många bra och dåliga egenskaper. Det finns t.o.m. de som anser att neurosedynet fått ett alldeles för dåligt rykte. Diskutera för- och nackdelar med neurosedynanvändning i världen igår och idag!

Jag svarar på fråga nr: .............