Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilken av följande strukturer är para-xylen? (1p)
  1. Ortoxylen
  2. Metaxylen
  3. Para-xylen
 2. Avgör med hjälp av tabellen sist i provet för olika funktionella gruppers absorbansområde vilket av följande IR-spektrum (a-e) som är från 2-pentanon. (1p)
  1. Isopropanol (avidentifierad)
  2. Paracetamol (avidentifierad)
  3. 2-pentanon (avidentifierad)
  4. Toluen (avidentifierad)
  5. IR-spektrum av 3-pentanol
 3. Vilka tre av följande påståenden om bakteriecellens uppbyggnad är korrekta? (3p)
  1. I bakteriernas cellkärna återfinns kromosomen
  2. Nukleoiden innehåller bakteriekromosomen.
  3. Plasmider innehåller DNA, som är nödvändigt för att en cell skall kunna dela sig.
  4. Pili finns hos både bakterier och eukaryota celler.
  5. Flageller finns hos både bakterier och eukaryoter.
  6. Ribosomerna sköter proteinsyntesen.
 4. Vilka tre av följande påståenden om olika antibiotika är korrekta? (3p)
  1. Penicillin verkar huvudsakligen genom att bryta upp bindningarna i bakteriens cellvägg.
  2. Penicillin är ett cidalt antibiotikum.
  3. Penicillin kan vara ett lämpligt antibiotikum att ta vid svårare förkylningar.
  4. Antibiotika som blockerar nukleinsyrasyntesen är ofta mycket toxiska, men har dålig selektivitet.
  5. Antibiotika med god selektiv toxicitet ger som regel färre biverkningar för patienten.
  6. En grampositiv bakterie som utsätts för penicillin har större chans att klara sig än en gramnegativ bakterie.

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord, 1-2 meningar eller en bild)

 

Längre svar ger risk för avdrag.

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Paracetamol kan tillverkas genom att man låter paraaminofenol reagera med ättiksyraanhydrid. Skriv reaktionsformeln med strukturformler för denna syntes. (2p)
 2. När reaktionen mellan paraaminofenol och ättiksyraanhydrid gått färdigt, kylde ni rundkolven i isvatten. Varför då? (1p)
 3. Titta på strukturformeln för paracetamol, och förklara med hjälp av strukturformler om en vattenlösning av paracetamol har sur eller basisk reaktion. (2p)
 4. Skissera cellhöljet hos en gramnegativ bakterie, och markera och namnge fyra olika delar i cellhöljet. (4p)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. När ni gjorde er syntes av paracetamol fick ni inte 100 % utbyte, trots att ni hade ett överskott av det ena ämnet. Vad beror detta på? Ange tre orsaker, och förklara varför de leder till ett minskat utbyte. (3p)
 2. Bakteriella infektioner behandlas på olika sätt beroende på vad det är för typ av bakterie. Varför är det inte lämpligt att behandla en bakteriell infektion med både penicillin och ett antibiotikum som är bakteriostatiskt? Förklara hur de båda antibiotikumen fungerar, och varför detta leder till att det inte är lämpligt. (4p) 

Olika funktionella gruppers absorbansområde vid IR-spektroskopi

Ämnesklass

Funktionell grupp

Vågtal (cm-1)

Intensitet

Alkohol

O-H

3650 - 3200

Stark, bred*

Karboxylsyra

O-H

3300 - 2500

Stark, mycket bred*

Fenol

O-H

3600 - 3000

Stark, bred*

Karboxylsyra

C=O

1725 - 1700

Stark

Keton

C=O

1725 - 1705

Stark

Aldehyd

C=O

1740 - 1720

Stark

Ester

C=O

1750 - 1730

Stark

Amid

C=O

1690 - 1680

Stark

Primär amin

Primär amin

3500 - 3300

Medium, Två band

Sekundär amin

Sekundär amin.

3500 - 3300

Medium

Bensenring

Bensen

1660 - 2000

Svag

 

 

~1600

Medium

 

 

~1580

Medium

 

 

~1500

Medium

Alken

C=C

1640 - 1680

Medium