Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 90 minuter. Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Detta pappret kan du behålla om du vill.

Lycka till!

/Magnus

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller en mening)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vilket växtsätt har stafylokocker? Rita gärna en förklarande bild! (1p)
 2. Vad innebär det att en bakterie är fakultativt anaerob? (1p)
 3. Under vilka förhållanden kan en
  1. endosporbildande bakterie tänkas gå in i endosporstadiet? (1p)
  2. endospor lämna endosporstadiet, och gå in i det vegetativa stadiet? (1p)
 4. Vissa purpurbakterier är fotoheterotrofer. Vad innebär det? (2p)
 5. Skissera den bakteriella tillväxtkurvan, och ange i kurvan de olika tillväxtfaserna (3p)
 6. Ange för följande påståenden, om det gäller för grampositiva (G+) eller gramnegativa (G-) bakterier. OBS! För att undvika att ni gissar på frågorna, ger korrekt svar 0,5 poäng, och inget svar 0 poäng. Felaktigt svar ger däremot -0,5 poäng!
  1. Denna typ av bakterier är mycket känsliga för penicillin
  2. Hos denna typ bakterier återfinns ett s.k. periplasmiskt rum
  3. Denna typ av bakterier har ett tjockt peptidoglykanlager
  4. Bacillus subtilis är ett exempel på en sådan typ av bakterie
  5. Denna typ av bakterier färgas blåvioletta vid gramfärgning (som vi utförde den på skolan)
  6. Denna typ av bakterier kan bära på endotoxiner

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Rita en schematisk prokaryot cell! Rita in tio strukturer, och förklara vad respektive struktur har för funktion med en eller högst två meningar. Om du ritar in fler än tio strukturer, riskerar du få avdrag. (5p)
 2. Beskriv principen för gramfärgning! (3p)
 3. Växtceller har troligen uppstått senare än eukaryota celler under livets utveckling. Förklara varför man tror så, genom att belysa de pro- och de eukaryota cellernas evolutionära utveckling! (4p)
 4. Förklara hur det kan komma sig att vi har en högre andel antibiotikaresistenta bakterier idag än för 50 år sedan! (4p)
 5. Penicillin är ett antibiotikum med bakteriocidal effekt, medan kloramfenikol har bakteriostatisk effekt. Förklara varför det är på det viset genom att belysa de två antibiotikumens olika funktion! (4p)