Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal. Svaren från del Ia skall skrivas på detta pappret, men de övriga svaren skall skrivas på annat papper. Glöm inte att skriva namn och klass på samtliga papper!

Lycka till!

/Magnus

Del Ia. Sant eller falskt?

Ange om följande påståenden är sanna (S) eller falska (F). OBS! För att undvika att ni gissar er till 50% rätt ger jag följande poäng för era svar: Rätt svar ger 1 poäng och inget svar ger 0 poäng. Felaktigt svar ger däremot -1 poäng.

 1. Streptococcus mutans
  1. är en gramnegativ bakterie
  2. delar sig på en lång, lång rad
  3. har ett periplasmiskt rum.
  4. har en cellvägg som huvudsakligen är uppbyggd av peptidoglykan.
  5. färgas in likadant som Bacillus subtilis vid gramfärgning.
 2. Peptidoglykan är en slags cellulosa.
 3. Gramfärgning är en form av direkt infärgning.
 4. I en höinfusion (i en vanlig glasbägare) som kokas och sedan lämnas framme börjar det växa mikroorganismer.
 5. Luft som passerat genom en steril bomullstuss bör inte infektera en kokad (steriliserad) näringslösning.
 6. Louis Pasteur var den förste som lyckades visa att bakterier kan överföra sjukdomar.
 7. Den första sjukdom man lyckades visa var bakterieburen var TBC (tuberkulos).
 8. Den enda skillnaden mellan antiseptiska medel och desinfektionsmedel är att de förra används på levande ytor (typ hud) och de senare på döda ytor (typ bord).
 9. NA och NB
  1. är olika odlingsmedier.
  2. är samma sak, med den enda skillnaden att NA innehåller antibiotika, vilket inte NB gör (endast buljong).
 10. Pleomorfa bakterier saknar i regel cellvägg.
 11. I det periplasmiska rummet finns enzymer som medverkar i bakteriens energiomsättning.
 12. Kapsel
  1. finns hos både gramnegativa och -positiva bakterier
  2. bildas endast när bakterien utsätts för stress (UV-strålning, svält, uttorkning m.m.).
  3. skyddar bl.a. mot fagocytos.
  4. är uppbyggd på samma sätt som cellväggen.
  5. hos Streptococcus mutans bidrar till att bilda tandplaque.
 13. Pili
  1. finns hos både gramnegativa och -positiva bakterier.
  2. finns hos både pro- och eukaryota celler.
  3. kan fungera som vidhäftningsorgan.
  4. kan överföra genetiskt material mellan bakterier av samma art i en process som kallas konjugation.
  5. är uppbyggda på samma sätt som flageller.
 14. Flageller
  1. finns både hos gramnegativa och -positiva bakterier.
  2. finns hos både pro- och eukaryota celler.
  3. driver bakterien framåt med en piskande rörelse.
  4. kan finnas i starkt varierande antal och placering hos bakterier inom en och samma art.
  5. är mycket vanliga hos kocker.
 15. Nukleoiden
  1. är en membranomsluten organell hos bakterien.
  2. innehåller bakteriekromosomen.
  3. innehåller bakteriens plasmider.
 16. Plasmider
  1. sköter proteinsyntesen.
  2. består av proteiner och RNA.
  3. är linjära.
  4. bär t.ex. på gener för antibiotikaresistens.
  5. bär t.ex. på endo- eller exotoxingener
  6. kan endast överföras mellan bakterier om de samtidigt bär på gener för att bilda pili.
 17. Ribosomer
  1. finns hos både gramnegativa och -positiva bakterier.
  2. finns hos både pro- och eukaryota celler.
  3. sköter proteinsyntesen.
  4. sitter på bakteriens endoplasmatiska retikulum (ER)
  5. kan störas ut (hindras i sitt ”arbete”) med hjälp av vissa antibiotika.
 18. Arkebakterier
  1. saknar i regel cellvägg.
  2. som lever t.ex. i saltöknar eller i döda havet kallas för halofiler.
  3. av vissa typer, s.k. metanogener, kan använda metan (CH4) som kol- och energikälla.
  4. hittar man oftast i extrema miljöer.
  5. tror man har uppstått tidigare än eubakterier i evolutionen.

Del Ib. Frågor som kräver en bild

 1. Skissera cellhöljet hos en gramnegativ bakterie, och sätt ut (namnge) sex olika delar i cellhöljet! (6p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Du analyserar ett bakterieprov från en höinfusion genom att gramfärga det (som vi gjorde på laborationen). Bakterierna färgas röda, och ser ut som i bilden till höger när du tittar ner i mikroskopet.
  1. Beskriv hur du gör gramfärgningen, samt (kortfattat!) vad som händer i de olika färgningsstegen. (6p)
  2. Vilken bakterie skulle detta kunna vara? Diskutera vad som pekar på att det är den bakterien och vad man (eventuellt) skulle kunna ha att invända mot det. Diskutera i så fall också vad tvetydigheterna skulle kunna bero på. (5p)