Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter. Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta svaren.

 1. Vilka tre påståenden om uralstringen är sanna? (2p)
  1. Pasteur visade att det finns mikroorganismer i luften.
  2. Pasteur visade att steril luft inte kunde infektera en steriliserad näringslösning.
  3. Pasteur var den förste som lyckades påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  4. Pasteur myntade begreppen aeroba och anaeroba organismer.
  5. Anaeroba organismer kan endast leva i närvaro av syre, och aeroba endast i frånvaro av syre.
  6. I en höinfusion som kokats och sedan tillslutits hermetiskt, börjar mikroorganismer att föröka sig.
 2. Vilka tre påståenden om den medicinska mikrobiologins historia är sanna? (2p)
  1. Antiseptiska medel botar s.k. septiska inflammationer.
  2. Sedan Lister börjat tillämpa antiseptiska metoder, fick dessa snabbt genomslag i resten av läkarvärlden.
  3. Robert Koch var den första som lyckades visa att en sjukdom var bakterieburen.
  4. En bakteriolog har kunnat renodla en viss mikroorganism från samtliga djur med en viss sjukdom. De uppodlade mikroorgansimerna kunde i samtliga fall återinfektera friska djur. Om mikroorganismen åter kunde isoleras från de infekterade djuren, är detta, enligt Kochs postulat, ett bevis för att det är den uppodlade mikroorganismen som orsakar sjukdomen.
  5. Tuberkulos orsakas av en bakterie.
  6. Förekomsten av tuberkulos är starkt beroende av genetiska faktorer.
 3. Vilka två påståenden om sterilteknik och bakterieodling är sanna? (1p)
  1. Vid sterilt arbete måste en spritlampa eller bunsenbrännare vara igång för att döda eventuella mikroorganismer i luften.
  2. En bakteriekoloni är en klump bakterier som fastnat på agarn när man spred ut sin bakterielösning på den.
  3. För att kunna göra en renkultur av en bakterie, måste man kunna plocka en enda koloni, och odla upp bakterier från denna.
  4. Näringsämnet i både NA och NB är en slags köttbuljong.
  5. Ett odlingsmedium kan samtidigt vara både komplext och syntetiskt, eftersom det är tillverkat av människan och inte hämtat från naturen.
  6. NA och NB är samma sak, med den enda skillnaden att NA innehåller antibiotika, vilket inte NB gör.
 4. Vilka tre påståenden om bakteriernas morfologi och släktskap är sanna? (2p)
  1. Arkebakterier hör inte till gruppen prokaryota celler.
  2. E. coli hör till gruppen eubakterier.
  3. Vissa typer av arkebakterier, s.k. metanogener, kan använda metan (CH4) som näringskälla.
  4. Arkebakterier som lever t.ex. i saltöknar eller i döda havet kallas för halofiler.
  5. Termoacidofiler trivs som regel bäst i temperaturer omkring 100°C.
  6. Kocker är kulformiga bakterier.
 5. Vilka tre påståenden om olika metoder för att färga in bakterieprov är sanna? (2p)
  1. Bakterier av släktet Escherichia är alla gramnegativa.
  2. Metanogena bakterier är en typ av grampositiva bakterier.
  3. Vid negativ infärgning färgas endast negativt laddade strukturer (såsom DNA & RNA) in.
  4. Vid gramfärgning försvinner det blå-lila färgkomplexet från de grampositiva cellerna när man tillsätter t.ex. etanol.
  5. E. coli färgades rosa-röd när ni gramfärgade den på laboration.
  6. Gramfärgning är en form av direkt infärgning.
 6. Vilka tre påståenden om bakteriens cellulära strukturer är sanna? (2p)
  1. Bakteriens kromosom består kan bestå både av DNA eller (hos vissa bakterier) RNA.
  2. Ribosomerna sitter på bakteriens endoplasmatiska retikulum (ER)
  3. Plasmider bär t.ex. på endo- eller exotoxingener.
  4. Vissa bakterier har ingen cellvägg alls.
  5. Vissa pili kan användas för att överföra genetiskt material.
  6. Flageller driver bakterien framåt med en piskande rörelse.
 7. Vilka tre påståenden om bakteriell tillväxt är sanna? (2p)
  1. Under lag-fasen i den bakteriella tillväxtkurvan sker den huvudsakliga syntesen av nytt DNA.
  2. Med tillväxt och populationsökning menas vanligen samma sak, när man talar om bakterier.
  3. Under log-fasen ökar antalet bakterier med en (i princip) konstant mängd bakterier per minut.
  4. När man vill göra experiment på bakterier, vill man oftast ha dem i log-fas.
  5. Under dödsfasen har celldelningen helt upphört.
  6. Under stationärfasen är antalet bakterier i lösningen (i princip) konstant.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

Svaren på de här frågorna skall lämnas på annat papper.

 1. Skissera cellhöljet hos en gramnegativ bakterie, och markera och namnge sex olika delar i cellhöljet! (6p)
 2. Växtceller har troligen uppstått senare än eukaryota celler under livets utveckling. Förklara varför man tror så, genom att belysa de pro- och de eukaryota cellernas evolutionära utveckling! (4p)
 3. Du analyserar ett bakterieprov från en höinfusion genom att gramfärga det (som vi gjorde på laborationen). Bakterierna färgas röda, och ser ut som i bilden till höger när du tittar ner i mikroskopet. Vilken bakterie skulle detta kunna vara? Diskutera vad som pekar på att det är den bakterien och vad man (eventuellt) skulle kunna ha att invända mot det. Diskutera i så fall också vad tvetydigheterna skulle kunna bero på. (5p)