Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om mikrobiologins historia är sanna?
  1. I en höinfusion som kokats och sedan tillslutits hermetiskt, börjar mikroorganismer att föröka sig.
  2. Louis Pasteur var den förste som lyckades påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  3. Sedan Lister börjat tillämpa antiseptiska metoder, fick dessa snabbt genomslag i resten av läkarvärlden.
  4. Antiseptiska medel är medel som hindrar blodförgiftning (sepsis).
  5. Den första sjukdom man lyckades visa var bakterieburen var mjältbrand.
  6. Anaeroba organismer kan endast leva i frånvaro av syre.
 2. Vilka tre av följande påståenden om bakterieodling är sanna?
  1. För att kunna göra en renkultur av en bakterie, måste man kunna plocka en enda koloni, och odla upp bakterier från denna.
  2. Vid sterilt arbete måste en spritlampa eller bunsenbrännare vara igång för att döda eventuella mikroorganismer i luften.
  3. Både NA och NB är syntetiska odlingsmedier.
  4. Näringsämnet i både NA och NB är en slags köttbuljong.
  5. NA och NB är samma sak, med den enda skillnaden att NA innehåller antibiotika, vilket inte NB gör (endast buljong).
  6. NB är ett flytande odlingsmedium.
 3. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers morfologi släktskap är sanna?
  1. Arkebakterier har en mycket annorlunda struktur jämfört med eubakterier.
  2. Det är numera helt säkerställt att arkebakterier är närmare släkt med eubakterier än med eukaryoter.
  3. Streptococcus pyogenes är en bakterieart i gruppen arkebakterier.
  4. Kocker är kulformiga bakterier.
  5. Streptokocker delar sig endast i ett plan, i en rad upp till 20 celler långt.
  6. Spiroketer tillhör gruppen stavformiga bakterier.
 4. Vilka tre av följande påståenden om arkebakterier är sanna?
  1. Arkebakterier hittar man oftast i extrema miljöer.
  2. Halofila arkebakterier påträffas t.ex. i Döda havet.
  3. Halofila arkebakterier hittar man typiskt i vulkaniska källor.
  4. Termoacidofila arkebakterier trivs som regel bäst i temperaturer omkring 100°C.
  5. Arkebakterier saknar i regel cellvägg.
  6. Metanogena bakterier kan vara endosymbionter hos idisslande djur.
 5. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers inre strukturer är sanna?
  1. Ribosomer finns hos både gramnegativa och -positiva bakterier.
  2. Ribosomerna sitter på bakteriens endoplasmatiska nätverk (ER)
  3. Ribosomer finns hos både pro- och eukaryota celler.
  4. Alla bakterier innehåller en ringformad kromosom.
  5. Bakterier hos en del bakteriearter har mer än en kromosom.
  6. Nukleoiden innehåller bakteriens plasmider.
 6. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers yttre strukturer är sanna?
  1. Kapseln skyddar bl.a. mot fagocytos.
  2. Kapseln är uppbyggd på samma sätt som cellväggen.
  3. Flageller finns hos både pro- och eukaryota celler.
  4. Flageller kan finnas i starkt varierande antal och placering hos bakterier inom en och samma art.
  5. Pili finns hos både pro- och eukaryota celler.
  6. Pili kan överföra genetiskt material mellan bakterier av samma art i en process som kallas konjugation.

Del II. Frågor som kräver utredande svar

Svaren till de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Skissera cellhöljet hos en gramnegativ bakterie, och markera och namnge sex olika delar i cellhöljet! (6p)
 2. Växtceller har troligen uppstått senare än eukaryota celler under livets utveckling. Förklara varför man tror så, genom att belysa de pro- och de eukaryota cellernas evolutionära utveckling! (4p)
 3. Bilden nedan är från era egna gramfärgningar av bakterier. Den visas också på datorkanonen under provet.
  E coli gramfargadeGramfärgade E. coli-bakterier.
  1. Redogör för hur bakterierna färgades in, steg för steg. Förklara kortfattat vad som händer i de olika stegen och varför de här bakterierna blev rödfärgade. (4p)
  2. Ge ett (endast ett) förslag på vad det kan vara för bakterie. (1p)