Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 70 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på detta papper. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om mikrobiologins historia är sanna? (3p)
  1. Antonie van Leeuwenhoek var den första att påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  2. I en höinfusion som först kokats och sedan tillslutits hermetiskt, börjar mikroorganismer att föröka sig.
  3. Aeroba organismer kräver syre för att leva, medan anaeroba organismer inte gör det.
  4. En bakteriolog har visat att hos samtliga patienter med en viss sjukdom, finns en viss mikroorganism. Detta räcker för att bevisa, enligt Kochs postulat, att mikroorganismen orsakar sjukdomen.
  5. Antiseptiska medel är medel som förhindrar blodförgiftning (sepsis).
  6. Sedan Lister börjat tillämpa antiseptiska metoder, fick dessa snabbt genomslag i resten av läkarvärlden.
 2. Vilka tre av följande påståenden om bakterieodling är sanna? (3p)
  1. För att kunna göra en renkultur av en bakterie, måste man kunna plocka en enda koloni, och odla upp bakterier från denna.
  2. Vid sterilt arbete måste en spritlampa eller bunsenbrännare vara igång för att döda eventuella mikroorganismer i luften.
  3. Näringsämnet i både NA och NB är en slags köttbuljong.
  4. Både NA och NB är syntetiska odlingsmedier.
  5. NA är ett fast odlingsmedium, medan NB är flytande.
  6. NA och NB är samma sak, med den enda skillnaden att NA innehåller antibiotika, vilket inte NB gör (endast buljong).
 3. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers morfologi släktskap är sanna? (3p)
  1. E. coli hör till gruppen eubakterier.
  2. Streptococcus mutans är en typ av arké.
  3. Stafylokocker delar sig i tre plan, och ser ut som en druvklase av celler i mikroskop.
  4. Alla kocker är kulformiga bakterier.
  5. E. coli är ett exempel på en kock.
  6. B. subtilis är ett exempel på en kock.
 4. Vilka tre av följande påståenden om arkéer är sanna? (3p)
  1. Om man slarvar med steriltekniken, är risken större att ens odlingar kontamineras av arkéer än av eubakterier.
  2. Arkéer är troligen närmare släkt med eukaryoter än med eubakterier.
  3. Metanogena arkéer kan vara endosymbionter hos idisslande djur.
  4. Metanogener, kan använda metan (CH4) som kol- och energikälla.
  5. Termoacidofiler trivs som regel bäst i temperaturer omkring 100 °C.
  6. Arkéer som lever t.ex. i saltöknar eller i döda havet kallas för halofiler.
 5. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers inre strukturer är sanna? (3p)
  1. Alla bakterier innehåller en ringformad kromosom.
  2. Bakteriens kromosom kan bestå både av DNA eller (hos vissa bakterier) RNA.
  3. Ribosomer finns hos både pro- och eukaryota celler.
  4. Plasmider bär t.ex. på endo- eller exotoxingener.
  5. Nukleoiden är det område i bakteriecellen, där transkriptionen är som mest aktiv.
  6. Nukleoiden är det område i bakteriecellen, där replikationen är som mest aktiv.
 6. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers yttre strukturer är sanna? (3p)
  1. Peptidoglykan är en slags cellulosa.
  2. E. coli har ett s.k. periplasmiskt rum.
  3. Flageller är ett vidhäftningsorgan.
  4. Pili kan överföra genetiskt material mellan bakterier av samma art i en process som kallas konjugation.
  5. Pili kan finnas både hos pro- och eukaryota celler.
  6. Kapseln kan fungera som ett skydd mot värdens immunförsvar.

Del II. Frågor som kräver utredande svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Titta på nedanstående bild. Det är en elektronmikroskopbild av cellhöljet på en viss bakterie.
  Gramnegativ cellvägg (Aquaspirillum serpens)
  Är det en gramnegativ eller grampositiv bakterie som fotograferats, eller kanske t.o.m. en bakterie som saknar cellvägg? Förklara kortfattat hur du kommer fram till ditt svar! (2p)
 2. Växtceller har troligen uppstått senare än eukaryota celler under livets utveckling. Förklara varför man tror så, genom att belysa de pro- och de eukaryota cellernas evolutionära utveckling! (4p)
 3. Redogör för den serie av experiment Pasteur gjorde, och som ledde honom till slutsatsen att uralstring inte kan ske! Rita gärna en eller flera bilder för att förtydliga. (4p)
 4. Beskriv principen för gramfärgning! (3,5p)