Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 70 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på detta papper. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om uralstringen är sanna? (3p)
  1. Pasteur visade att det finns mikroorganismer i luften.
  2. Pasteur visade att steril luft inte kunde infektera en steriliserad näringslösning.
  3. Pasteur var den förste som lyckades påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  4. Pasteur myntade begreppen aeroba och anaeroba organismer.
  5. Anaeroba organismer kan endast leva i närvaro av syre, och aeroba endast i frånvaro av syre.
  6. I en höinfusion som kokats och sedan tillslutits hermetiskt, börjar mikroorganismer att föröka sig.
 2. 2) Vilka tre av följande påståenden om den medicinska mikrobiologins historia är sanna? (3p)
  1. Antiseptiska medel botar s.k. septiska inflammationer.
  2. Sedan Lister börjat tillämpa antiseptiska metoder, fick dessa snabbt genomslag i resten av läkarvärlden.
  3. Robert Koch var den första som lyckades visa att en sjukdom var bakterieburen.
  4. En bakteriolog har kunnat renodla en viss mikroorganism från samtliga djur med en viss sjukdom. De uppodlade mikroorgansimerna kunde i samtliga fall återinfektera friska djur. Om mikroorganismen åter kunde isoleras från de infekterade djuren, är detta, enligt Kochs postulat, ett bevis för att det är den uppodlade mikroorganismen som orsakar sjukdomen.
  5. Tuberkulos orsakas av en bakterie.
  6. Förekomsten av tuberkulos är starkt beroende av genetiska faktorer.
 3. Vilka tre av följande påståenden om sterilteknik och bakterieodling är sanna? (3p)
  1. Vid sterilt arbete måste en spritlampa eller bunsenbrännare vara igång för att döda eventuella mikroorganismer i luften.
  2. En bakteriekoloni är en klump bakterier som fastnat på agarn när man spred ut sin bakterielösning på den.
  3. För att kunna göra en renkultur av en bakterie, måste man kunna plocka en enda koloni, och odla upp bakterier från denna.
  4. Näringsämnet i både NA och NB är en slags köttbuljong.
  5. Ett komplext odlingsmedium vet man inte exakt vad det innehåller.
  6. NA och NB är samma sak, med den enda skillnaden att NA innehåller antibiotika, vilket inte NB gör.
 4. Vilka tre av följande påståenden om bakteriernas morfologi och släktskap är sanna? (3p)
  1. Om man slarvar med steriltekniken, är risken större att ens odlingar kontamineras av arkéer än av eubakterier.
  2. E. coli är en typ av eubakterie.
  3. Vissa typer av arkéer, s.k. metanogener, kan använda metan (CH4) som näringskälla.
  4. Arkéer som lever t.ex. i saltöknar eller i döda havet kallas för halofiler.
  5. Termoacidofiler trivs som regel bäst i temperaturer omkring 100°C.
  6. Kocker är kulformiga bakterier.
 5. Vilka tre av följande påståenden om olika metoder för att färga in bakterieprov är sanna? (3p)
  1. Bakterier av släktet Escherichia är alla gramnegativa.
  2. Metanogena bakterier är en typ av grampositiva bakterier.
  3. Vid negativ infärgning färgas endast negativt laddade strukturer (såsom DNA & RNin.
  4. Vid gramfärgning försvinner det blå-lila färgkomplexet från de grampositiva cellerna när man tillsätter t.ex. etanol.
  5. E. coli färgades rosa-röd när ni gramfärgade den på laboration.
  6. Gramfärgning är en form av direkt infärgning.
 6. Vilka tre av följande påståenden om bakteriens cellulära strukturer är sanna? (3p)
  1. Bakteriens kromosom består kan bestå både av DNA eller (hos vissa bakterier) RNA.
  2. Ribosomerna sitter på bakteriens endoplasmatiska retikulum (ER)
  3. Plasmider bär t.ex. på exotoxingener.
  4. Vissa bakterier har ingen cellvägg alls.
  5. Vissa pili kan användas för att överföra genetiskt material.
  6. Flageller driver bakterien framåt med en piskande rörelse.
 7. Vilka tre av följande påståenden om bakteriell tillväxt är sanna? (3p)
  1. Under lag-fasen i den bakteriella tillväxtkurvan sker den huvudsakliga syntesen av nytt DNA.
  2. Med tillväxt och populationsökning menas vanligen samma sak, när man talar om bakterier.
  3. Under log-fasen ökar antalet bakterier med en (i princip) konstant mängd bakterier per minut.
  4. När man vill göra experiment på bakterier, vill man oftast ha dem i log-fas.
  5. Under dödsfasen har celldelningen helt upphört.
  6. Under stationärfasen är antalet bakterier i lösningen (i princip) konstant.

Del II. Frågor som kräver en bild

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Skissera cellhöljet hos en gramnegativ bakterie, och markera och namnge sex olika delar i cellhöljet! (6p)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Växtceller har troligen uppstått senare än eukaryota celler under livets utveckling. Förklara varför man tror så, genom att belysa eubakteriernas och de eukaryota cellernas evolutionära utveckling! (4p)
 2. Många bakterier kan bilda endosporer. Redogör för bildningen av endosporer: Vad händer med bakterien, varför bildar den endosporer, hur går den ur endosporstadiet o.s.v.? (5p)