Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kort förhör A 2008-11-27: Kemoterapi & bakteriers cellulära strukturer

Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om kemoterapi är sanna? (3p)
  1. Antiseptiska medel används för att förhindra blodförgiftning t.ex. när man ger sprutor.
  2. Desinfektionsmedel används huvudsakligen till att döda mikroorganismer på labytor, instrument etc.
  3. Desinfektionsmedel kan ges till patienter för att bota smärre infektioner, t.ex. i sår.
  4. Vaccin är en mycket effektiv form av antibiotikum.
  5. Lösningar av fenol, C6H5OH, kan användas som desinfektionsmedel.
  6. Syntetiska droger har ofta kraftiga biverkningar, t.ex. i form av hallucinationer.
 2. Vilka tre av följande påståenden om olika antibiotika är sanna? (3p)
  1. Penicillin verkar huvudsakligen genom att bryta upp bindningarna i bakteriens cellvägg.
  2. Penicillin kan vara ett lämpligt antibiotikum att ta vid svårare förkylningar.
  3. Om ett antibiotikum är mycket giftigt för bara en enda slags bakterie eller bakterieart, säger man att det har hög selektiv toxicitet.
  4. Erythromycin är cidalt i höga koncentrationer, men bakteriostatiskt i låga koncentrationer.
  5. Närvaro av sulfonamid (”sulfa”) gör att folsyra inte kan bildas i bakterien.
  6. Novobiocin är ett cidalt antibiotikum.
 3. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers cellulära strukturer är sanna?
  1. Bakteriens kromosom kan bestå både av DNA eller (hos vissa bakterier) RNA.
  2. Ribosomer finns hos både gramnegativa och -positiva bakterier.
  3. Plasmider kan endast överföras mellan bakterier om de samtidigt bär på gener för att bilda pili.
  4. Vissa bakterier har en cellvägg bestående av cellulosa.
  5. Pili kan finnas både hos pro- och eukaryota celler.
  6. Flageller driver bakterien framåt med en propellerliknande rörelse.

Kort förhör B 2008-11-27: Kemoterapi & bakteriers cellulära strukturer

Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om kemoterapi är sanna?
  1. Sir Alexander Fleming var den första förespråkaren för att använda antiseptika.
  2. Alla antibiotikum har sitt ursprung i någon levande organism.
  3. Både syntetiska droger och antibiotika måste komma in i kroppen för att kunna användas som läkemedel.
  4. Antiseptika ges till patienter för att bota patienter som drabbats av blodförgiftning (sepsis).
  5. Desinfektionsmedel används huvudsakligen till att döda mikroorganismer på labytor, instrument etc.
  6. Syntetiska droger används ofta som desinfektionsmedel.
 2. Vilka tre av följande påståenden om olika antibiotika är sanna?
  1. Om ett antibiotikum är mycket giftigt för bara en enda slags bakterie eller bakterieart, säger man att det har hög selektiv toxicitet.
  2. Erythromycin är cidalt i höga koncentrationer, men bakteriostatiskt i låga koncentrationer.
  3. Polymyxin har ganska dålig selektiv toxicitet, och ges därför bara till patienter med mycket svåra infektioner.
  4. Sulfonamid verkar genom att binda till para-aminobensoesyra (PABA), och därmed förhindra att nukleinsyror bildas.
  5. Penicillin verkar huvudsakligen genom att bryta upp bindningarna i bakteriens cellvägg.
  6. Penicillin är ett cidalt antibiotikum.
 3. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers cellulära strukturer är sanna? (3p)
  1. Nukleoiden är det område i bakteriecellen, där transkriptionen är som mest aktiv.
  2. Ribosomerna sitter på bakteriens endoplasmatiska retikulum (ER).
  3. Plasmider bär t.ex. på gener för antibiotikaresistens.
  4. Alla bakterier har en peptidoglykancellvägg.
  5. Pili kan fungera som vidhäftningsorgan.
  6. Flageller kan finnas både hos gramnegativa och -positiva bakterier.