Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om bakteriell tillväxt är sanna? (3p)
  1. Med tillväxt och populationsökning menas vanligen samma sak, när man talar om bakterier.
  2. Under lag-fasen i den bakteriella tillväxtkurvan sker den huvudsakliga syntesen av nytt DNA.
  3. Under log-fasen ökar antalet bakterier med en (i princip) konstant mängd bakterier per minut.
  4. För att undvika att bakterierna går in i dödsfasen, kan man tillsätta olika former av bakteriostatiska medel.
  5. Under stationärfasen dör det lika många bakterier som det nybildas genom celldelning.
  6. Under deklinationsfasen dör bakterierna i allt snabbare takt.
 2. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers temperaturkrav är sanna? (3p)
  1. En bakteries temperaturoptimum är den temperatur, där den förökar sig som allra snabbast.
  2. Patogena bakterier är ofta mesofila.
  3. Legionella pneumonia är ett exempel på en psykrofil bakterie.
  4. Bacillus subtilis är ett exempel på en psykrofil bakterie.
  5. Mesofila bakteriers temperaturoptimum ligger vanligen på omkring 15°C.
  6. Termofila bakterier kan leva och föröka sig i temperaturer från c:a 30°C och ända upp till 90°C.
 3. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers livsbetingelser är sanna? (3p)
  1. Fakultativt anaeroba bakterier kan använda olika svavelföreningar som elektronacceptor vid cellandningen.
  2. Fotoheterotrofa bakterier använder ljus som energikälla, men organiska ämnen som kolkälla.
  3. Fototrofer omvandlar ljusenergi till kemisk energi i form av kolhydrater.
  4. Kemolitotrofa bakterier är ofta sjukdomsalstrande.
  5. Metanogena arkebakterier kan räknas som kemolitotrofa bakterier.
  6. Kemoheterotrofa bakterier är som regel mycket svåra att odla i laboratorium.
 4. Vilka tre av följande påståenden om olika antimikrobiella preparat är sanna? (3p)
  1. Desinfektionsmedel används för att bota smärre infektioner i t.ex. sår.
  2. Ett desinfektionsmedel kan betraktas som ett antiseptiskt medel om det används på levande ytor.
  3. Antibiotika måste komma in i kroppen för att kunna verka.
  4. Syntetiska droger har ofta kraftiga biverkningar, t.ex. i form av hallucinationer.
  5. Antiseptiska medel kan användas både invärtes och utvärtes.
  6. Antiseptiska medel används för att förhindra blodförgiftning t.ex. när man ger sprutor.
 5. Vilka tre av följande påståenden om kemoterapi är sanna? (3p)
  1. Penicillin verkar huvudsakligen genom att bryta upp bindningarna i bakteriens cellvägg.
  2. Gramnegativa bakterier är som regel mer känsliga för penicillin än grampositiva.
  3. Penicillin är ett cidalt antibiotikum.
  4. Novobiocin är ett bakteriostatiskt antibiotikum.
  5. Alla antibiotika som påverkar proteinsyrasyntesen är bakteriostatiska.
  6. Polymyxin har ganska dålig selektiv toxicitet, och ges därför bara till patienter med mycket svåra infektioner.
 6. Vilka tre av följande påståenden om virus och deras egenskaper är sanna? (3p)
  1. Alla virus är intracellulära obligata parasiter, men det finns några bakterier som också är det.
  2. En del virus består av endast en kapsid.
  3. Många virus består bara av en nukleokapsid.
  4. Polyedriska virus infekterar ofta bakterier.
  5. Fager infekterar endast bakterier.
  6. De största virusen innehåller ungefär lika stor mängd gener i sitt genom som en normalstor bakterie.
 7. Vilka tre av följande påståenden om virusens livscykel är sanna? (3p)
  1. När ett animalt virus adsorberas till värdcellens yta, sprutar det samtidigt in sin nukleinsyra.
  2. Animala virus utan membran kommer ofta in i cellen via endocytos.
  3. När en virusinfektion går in i lysogen fas kan värdcellen utvecklas till en tumörcell.
  4. Lysosomer hos värdcellen medverkar ofta till att virusets nukleinsyra släpps ut.
  5. De flesta virus bär med sig enzymer, som hjälper till vid replikationen av virusets nukleinsyra.
  6. Vid avkapslingen släpps nya viruspartiklar ut ur den infekterade cellen.

Del II. Frågor som kräver utredande svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Beskriv hur ett virusplaque bildas! (4p)
 2. Förklara hur det kan komma sig att vi har en högre andel antibiotikaresistenta bakterier idag än för 50 år sedan! (4p)
 3. "Sulfa" (sulfonamiär ett bakteriostatiskt antibiotikum. Förklara hur det verkar, och varför detta leder till att det är bakteriostatiskt, och inte cidalt! (5p)