Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om skolans favoritbakterier är sanna? (3p)
  1. B. subtilis är mer känslig för penicillin än vad E. coli är.
  2. E. coli är en grampositiv bakterie.
  3. B. subtilis är vanligt förekommande i skämd (dålig) mat.
  4. E. coli är mer känslig för tetracyklin än B. subtilis.
  5. E. coli har ett s.k. periplasmiskt rum.
  6. B. subtilis är mer känsligt för lysozym än E. coli.
 2. Vilka tre av följande påståenden om kemoterapi är sanna?
  1. Antiseptiska medel används för att förhindra blodförgiftning t.ex. när man ger sprutor.
  2. Antiseptiska medel kan användas både invärtes och utvärtes.
  3. Sedan Lister börjat tillämpa antiseptiska metoder, fick dessa snabbt genomslag i resten av läkarvärlden.
  4. Vaccin är en mycket effektiv form av antibiotikum.
  5. Lösningar av fenol, C6H5OH, kan användas som desinfektionsmedel.
  6. Antibiotika måste komma in i kroppen för att kunna verka som läkemedel.
 3. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers morfologi och arkéer är sanna?
  1. Streptokocker delar sig i tre plan, och ser ut som en druvklase av celler i mikroskop
  2. Arkéer är troligen närmare släkt med eukaryoter än med eubakterier.
  3. Arkéer hittar man oftast i extrema miljöer.
  4. En viss typ av arkéer, s.k. metanogener, kan använda metan (CH4) som kol- och energikälla.
  5. Spiriller saknar alltid flagell.
  6. Diplokocker växer två och två.
 4. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers cellulära strukturer är sanna?
  1. Alla bakterier innehåller en ringformad kromosom.
  2. Ribosomerna sitter på bakteriens endoplasmatiska retikulum (ER).
  3. Plasmider innehåller DNA, som är nödvändigt för att en cell skall kunna dela sig.
  4. En del bakterier har två cellmembran.
  5. Pili kan fungera som vidhäftningsorgan.
  6. Flageller driver bakterien framåt med en piskande rörelse.
 5. Vilka tre av följande påståenden om bakteriell tillväxt är sanna?
  1. Med bakteriell tillväxt menas vanligen hur en eubakterie tillväxer och blir större.
  2. Under lag-fasen i den bakteriella tillväxtkurvan sker den huvudsakliga syntesen av nytt DNA.
  3. Under log-fasen är generationstiden, d.v.s. den tid det tar för en nybildad cell att dela sig, (huvudsakligen) konstant.
  4. Under stationärfasen är antalet bakterier i lösningen (i princip) konstant.
  5. Under dödsfasen har celldelningen helt upphört.
  6. När man vill göra experiment på bakterier, vill man oftast ha dem i log-fas.
 6. Vilka tre av följande påståenden om färgningsmetoder är sanna?
  1. Vid direkt infärgning färgas själva bakterien in.
  2. Gramfärgning är en form av direkt infärgning.
  3. Vid gramfärgning försvinner det blå-lila färgkomplexet från de grampositiva cellerna när man tillsätter t.ex. etanol.
  4. Nigrosin är ett lämpligt ämne att kontrastfärga bakterierna vid gramfärgning.
  5. Grampositiva bakteriers cellvägg innehåller mycket mer lipider än de gramnegativa, varför de också avfärgas lättare.
  6. E. coli färgades rosa-röd när ni gramfärgade den på laboration.

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

Längre svar medför risk för avdrag.

Svaren till de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Vad hette den man som upptäckte penicillinet? (1p)
 2. Ge ett exempel på ett antibiotikum som (3p)
  1. är cidalt, men har låg selektivitet
  2. är cidalt och påverkar proteinsyntesen
  3. är cidalt för gramnegativa bakterier, men utan effekt på grampositiva bakterier

Del III. Frågor som kräver utredande svar

Svaren till de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Methicillin och sulfonamid (”sulfa”) är två antibiotika med olika verkningsmekanismer. Jämför de båda antibiotikumen, och förklara med utgångspunkt i just deras olika verkningsmekanismer varför det ena är bakteriocidalt, medan det andra är bakteriostatiskt! (8p)
 2. Antibiotikaresistens kan spridas både vad man kallar vertikalt och horisontellt. Redogör för dessa båda typer av resistensspridning, och förklara hur de tillsammans med en ökad användning av antibiotika ökar risken för MRSA i vår omgivning! (6p)