Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal. Glöm inte skriva namn och klass på samtliga papper! Tid 75 minuter.

Lycka till!

/Magnus

Del I. Ringa in de rätta svaren.

För full poäng krävs att endast de korrekta svaren är markerade. Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är korrekta.

 1. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Med bakteriell tillväxt menas vanligen hur en prokaryot organism tillväxer och blir större.
  2. Lag-fas och retardationsfas är båda två namn på den fas som inträffar innan bakterien börjar tillväxa ordentligt.
  3. Under log-fasen är cellökningen konstant, d.v.s. antalet celler i lösningen ökar hela tiden med ett visst antal celler per minut.
  4. Under stationärfasen har all tillväxt avstannat.
  5. Under deklinationsfasen dör cellerna i allt snabbare takt.
  6. Under log-fasen är generationstiden, d.v.s. den tid det tar för en nybildad cell att dela sig, (huvudsakligen) konstant.
 2. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Fakultativt anaeroba bakterier kan använda en annan elektronacceptor än syre vid oxidation.
  2. Fototrofer omvandlar ljusenergi till kemisk energi i form av kolhydrater.
  3. Kemoheterotrofa bakterier är som regel mycket svåra att odla i laboratorium.
  4. Fotoheterotrofa bakterier använder ljus som energikälla, men organiska ämnen som kolkälla.
  5. Legionella pneumonia är ett exempel på en psykrofil bakterie.
  6. Termofila bakterier trivs bäst i temperaturer omkring 37°C.
 3. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Desinfektionsmedel används huvudsakligen till att döda mikroorganismer på labytor, instrument etc.
  2. Penicillin bryter effektivt upp cellväggarna hos grampositiva bakterier.
  3. Antiseptika ges till patienter för att bota blodförgiftning (sepsis).
  4. Antibiotikum med god selektiv toxicitet ger som regel färre biverkningar för patienten.
  5. Polymyxin har ganska dålig selektiv toxicitet, och ges därför bara till patienter med mycket svåra infektioner.
  6. Penicillin kan vara ett lämpligt antibiotikum att ta vid svårare förkylningar.
 4. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Det finns inga virulenta bakterier.
  2. Alla virus är intracellulära obligata parasiter, men det finns några bakterier som också är det.
  3. Växtpatogena virus har ofta ett skyddande membran runt kapsiden.
  4. För att odla virus, behöver man bara använda sig av ett speciellt medium, s.k. mjukagar.
  5. Bakterievirus har ofta binal form.
  6. Alla virus består av åtminstone en nukleinsyra och en kapsid av proteiner.
 5. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Ett visst virus kan ha både RNA och DNA (i olika former) som nukleinsyra.
  2. Virus som angriper eukaryota celler sprids ofta från den infekterade cellen genom exocytos.
  3. Vid exocytos av virus dör som regel den angripna cellen.
  4. RNA-virus behöver inte ta sig in i cellkärnan för att kunna syntetisera ny nukleinsyra och föröka sig.
  5. Fagernas mycket goda vidhäftningsförmåga i svansen gör att de kan infektera många olika sorters bakterier.
  6. Animala virus är ofta polyedriska till formen.
 6. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Adsorption, passage och avkapsling sker i princip ett enda steg hos bakteriofager.
  2. Virus utan membran kommer ofta in i cellen via endocytos.
  3. Membranförsedda virus infekterar ofta växter.
  4. Lysosomer hos värdcellen medverkar ofta till att virusets nukleinsyra släpps ut.
  5. De flesta virus bär med sig enzymer, som hjälper till vid replikationen av virusets nukleinsyra.
  6. Animala DNA-virus tar ofta med sig en bit av cellmembranet vid frisläppandet.
 7. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Vid en lysogen virusinfektion produceras en stor mängd nya viruspartiklar.
  2. Tumörceller kan uppstå som ett resultat av virusinfektioner.
  3. Viroider består av mycket små bitar cirkulärt RNA.
  4. Prioner består uteslutande av protein.
  5. Prioner kan replikera sig med hjälp av nervcellernas eget replikationsmaskineri.
  6. Virusinfekterade celler, som gått in i lysogen fas, kan gå in i lytisk fas om de börjar dela sig i stor mängd.

Del II. Bildfrågor

Svaren på de här frågorna skall skrivas på annat papper.

 1. Rita en schematisk bild av ett membranförsett virus! Märk ut fem strukturer/delar i din bild, namnge dem, och förklara med en kort mening vad det är för något. (5p)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Svaren på de här frågorna skall skrivas på annat papper.

 1. Ge exempel ett bakteriocidalt och ett bakteriostatiskt antibiotikum. Jämför de båda antibiotikumen, och förklara med utgångspunkt i deras olika verkningsmekanismer varför det ena är bakteriocidalt, och det andra är bakteriostatiskt! (6p)