Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

gamla provDel I. Ringa in de rätta svaren.

För full poäng krävs att endast de korrekta svaren är markerade. Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är korrekta.

 1. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (5x0,5p)

  1. En kemotrof bakterie kan använda både organiska och oorganiska föreningar för att utvinna kemisk energi.

  2. Metanogena arkebakterier kan räknas som en kemolitotrof bakterie.

  3. Fototrofa bakterier använder koldioxid som kolkälla.

  4. Fotoheterotrofa bakterier använder ljus som energikälla, men organiska ämnen som kolkälla.

  5. Cyanobakterier är fotoheterotrofa bakterier.

 2. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (5x0,5p)

  1. Termofila bakterier kan leva och föröka sig i temperaturer från c:a 30°C och ända upp till 90°C.

  2. En bakteries temperaturoptimum är den temperatur, där den förökar sig som allra snabbast.

  3. Haemophilus influenzae är en psykrofil bakterie.

  4. Thermus aquaticus är en termofil bakterie.

  5. Aerotoleranta bakterier är en form av anaeroba bakterier.

 3. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (5x0,5p)

  1. En patogen organism är en organism, som kan orsaka sjukdom.

  2. Desinfektionsmedel är bakteriedödande medel, som huvudsakligen används på levande ytor (typ hud).

  3. Ett antibiotikum med låg selektiv toxicitet kan ändå vara cidalt för en viss typ av bakterier.

  4. De flesta antibiotika har sitt ursprung i andra mikroorganismer (eller mikrosvampar).

  5. Storleken på hämningszon för ett visst antibiotikum beror till viss del på hur fort antibiotikumet diffunderar i agarn.

 4. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (5x0,5p)

  1. Penicillinet upptäcktes av sir Alexander Fleming.

  2. Penicillin är ett cidalt antibiotikum.

  3. Penicillin verkar huvudsakligen genom att bryta upp bindningarna i bakteriens cellvägg.

  4. Antibiotikum som påverkar nukleinsyrasyntesen kan i regel inte användas för att bota mänskliga infektioner.

  5. Novobiocin är ett bakteriostatiskt antibiotikum.

 5. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (5x0,5p)

  1. En del virus består av endast en kapsid.

  2. De största virusen är ungefär lika stora som en normalstor bakterie.

  3. Fager infekterar endast bakterier.

  4. De största virusen innehåller ungefär lika stor mängd gener i sitt genom som en normalstor bakterie.

  5. En del bakterier kan välja om de vill ha sin nukleinsyra som RNA eller DNA, beroende på omständigheterna och miljön.

  6. Virus är levande organismer.

 6. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (5x0,5p)

  1. Membranförsedda virus är endast animala virus.

  2. Alla animala virus är membranförsedda.

  3. Helixformade virus består bara av en nukleinsyra, omgiven av kapsomerer.

  4. Binala virus är oftast bakteriofager.

  5. Binala virus måste använda ATP (producerat i dess mitokondrier) för att kunna skjuta in sin nukleinsyra i värdcellen.

 7. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (5x0,5p)

  När en virusinfektion går in i lysogen fas

  1. avstannar all celldelning hos värdcellen.

  2. infogas virusets DNA ofta i värdcellens genom.

  3. kan värdcellen utvecklas till en tumörcell.

  4. produceras en mängd nya viruspartiklar.

  5. sprider sig viruset till andra celler antingen genom avknoppning eller att cellen spricker, och skickar ut en mängd nya viruspartiklar.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

Svaren på de här frågorna skall skrivas på annat papper.

 1. Humant immunbristvirus (HIV), är ett retrovirus som infekterar T-hjälparceller i det mänskliga immunförsvaret.

  1. Rita en schematisk bild av ett HIV-virus, (med allt som finns däri)! Märk ut alla beståndsdelarna, och namnge dessa. (6p)

  2. Redogör för hur HIV tar sig in i sin värdcell, och hur dess nukleinsyra replikeras! Rita gärna en eller flera bilder för att förtydliga ditt svar. (6p)

 2. Methicillin och sulfonamid (”sulfa”) är två antibiotikum med olika verkningsmekanismer. Jämför de båda antibiotikumen, och förklara med utgångspunkt i just deras olika verkningsmekanismer varför det ena är bakteriocidalt, medan det andra är bakteriostatiskt! (8p)