Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 70 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om bakteriell tillväxt är sanna?
  1. Med tillväxt och populationsökning menas vanligen samma sak, när man talar om bakterier.
  2. Under lag-fasen i den bakteriella tillväxtkurvan sker den huvudsakliga syntesen av nytt DNA.
  3. Under log-fasen är generationstiden, d.v.s. den tid det tar för en nybildad cell att dela sig, (huvudsakligen) konstant.
  4. Under dödsfasen har celldelningen helt upphört.
  5. För att undvika att bakterierna går in i dödsfasen, kan man tillsätta olika former av bakteriostatiska medel.
  6. När man vill göra experiment på bakterier, vill man oftast ha dem i log-fas.
 2. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers livsbetingelser är sanna?
  1. Kemoheterotrofa bakterier är som regel mycket svåra att odla i laboratorium.
  2. Kemotrofa organismer måste oxidera kemiska föreningar för att få energi att använda i den egna cellen.
  3. Cyanobakterier är fotoautotrofa bakterier.
  4. En bakterie som kan användas till framställning av syrade mjölkprodukter (yoghurt, fil m.m.) bör vara fakultativt anaerob.
  5. Aerotoleranta bakterier är en form av aeroba bakterier.
  6. Kemolitotrofa bakterier är ofta sjukdomsalstrande.
 3. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers temperaturkrav är sanna?
  1. Patogena bakterier är ofta psykrofila.
  2. Bacillus subtilis är ett exempel på en psykrofil bakterie.
  3. En bakteries temperaturoptimum är den temperatur, där den förökar sig som allra snabbast.
  4. Mesofila bakteriers temperaturoptimum ligger vanligen på omkring 15°C.
  5. Thermus aquaticus är ett exempel på en termofil bakterie.
  6. Termofila bakterier lever gärna i heta, vulkaniska källor.
 4. Vilka tre av följande påståenden om antibakteriella medel är sanna?
  1. Antiseptiska medel används för att förhindra blodförgiftning t.ex. när man ger sprutor.
  2. Antiseptiska medel kan användas både invärtes och utvärtes.
  3. Desinfektionsmedel används huvudsakligen till att döda mikroorganismer på labytor, instrument etc.
  4. Lösningar av kloramfenikol kan användas som desinfektionsmedel.
  5. Bakterievaccin, t.ex. mot stelkrampsbakterien Clostridium tetani, är ett exempel på ett antibiotikum med hög selektiv toxicitet.
  6. Joseph Lister var en av de första förespråkarna för att använda desinfektionsmedel.
 5. Vilka tre av följande påståenden om kemoterapi är sanna?
  1. Penicillin verkar huvudsakligen genom att bryta upp bindningarna i bakteriens cellvägg.
  2. Penicillin kan vara ett lämpligt antibiotikum att ta vid svårare förkylningar.
  3. Novobiocin är ett cidalt antibiotikum.
  4. Antibiotikum som påverkar nukleinsyrasyntesen kan i regel inte användas för att bota mänskliga infektioner.
  5. Om man tillsätter ett antibiotikum till en bakterieodling, muterar ofta några bakterier så att de kan leva vidare i närvaro av antibiotikumet.
  6. Polymyxin har ganska dålig selektiv toxicitet, och ges därför bara till patienter med mycket svåra infektioner.
 6. Vilka tre av följande påståenden om virus och deras egenskaper är sanna?
  1. De flesta virus är intracellulära obligata parasiter, men det finns ett fåtal som inte är det.
  2. En del virus består av endast en kapsid.
  3. Fager infekterar endast bakterier.
  4. Bakterievirus har ofta binal form.
  5. Nukleinsyran i retrovirus är alltid RNA.
  6. De största virusen innehåller ungefär lika stort antal gener i sitt genom som en normalstor bakterie.
 7. Vilka tre av följande påståenden om virusens livscykel är sanna?
  1. När ett animalt virus adsorberas till värdcellens yta, sprutar det samtidigt in sin nukleinsyra.
  2. Lysosomer hos värdcellen medverkar ofta till att virusets nukleinsyra släpps ut.
  3. När en virusinfektion går in i lysogen fas avstannar all celldelning hos värdcellen.
  4. RNA-virus behöver inte ta sig in i cellkärnan för att kunna syntetisera ny nukleinsyra och föröka sig.
  5. Virus som angriper eukaryota celler sprids ofta från den infekterade cellen genom exocytos.
  6. Vid exocytos av virus dör som regel den angripna cellen.

Del II. Frågor som kräver en bild

Svaren till de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Skissera den bakteriella tillväxtkurvan, och ange i figuren de olika tillväxtfaserna. Förklara också med en eller högst två meningar för varje fas, varför den ser ut just så. (5p)

Del III. Frågor som kräver utredande svar

Svaren till de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Beskriv hur ett virusplaque bildas! (4p)
 2. Det finns två huvudsakliga anledningar till att binala bakteriofager alltid saknar membran. Redogör för dessa två anledningar (4p)
 3. Penicillin och sulfonamid (”sulfa”) är två antibiotikum med olika verkningsmekanismer. Jämför de båda antibiotikumen, och förklara med utgångspunkt i just deras olika verkningsmekanismer varför det ena är bakteriocidalt, medan det andra är bakteriostatiskt! (7p)