Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi, linjal och ett glatt humör.

Lycka till!

/Magnus

Del I. Ringa in de rätta svaren.

För full poäng krävs att endast de korrekta svaren är markerade. Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är korrekta.

 1. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. Louis Pasteur var den förste som lyckades påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  2. Robert Koch var den förste som lyckades visa att en sjukdom kan vara bakterieburen.
  3. I en steriliserad höinfusion kan det aldrig börja växa några mikroorganismer.
  4. Pasteur lyckades visa att luften innehåller bakterier, och att steriliserad luft inte kunde infektera en steriliserad näringslösning.
  5. Teorin om uralstringen innebar att mikroorganismer kan uppstå var som helst, där miljön är gynnsam.
  6. NB är ett komplext, flytande odlingsmedium.
 2. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. Prokaryota celler kan delas upp i arkebakterier och eubakterier.
  2. Stafylokocker är kulformade bakterier, som när de delar sig bildar en lång rad med celler.
  3. Gramfärgning är en form av direkt infärgning.
  4. Vid tillsats av Lugols lösning till en bakterie som färgats in med ett basiskt färgämne bildas ett färkomplex inne i cellen. Det är huruvida detta färgkomplex kan tvättas bort med etanol eller ej, som avgör om cellen skall kallas grampositiv eller gramnegativ.
  5. Metanogena bakterier är en typ av enterobacter, som påträffas t.ex. i kornas magar.
  6. Termoacidofila bakterier trivs framför allt i miljöer med extremt höga salthalter.
 3. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. Alla bakterier har minst ett plasmamembran bestående av ett dubbell-lager av fosfolipider, med proteiner instuckna.
  2. En del bakterier har två plasmamembran; ett yttre och ett inre.
  3. Alla bakterier har en cellvägg bestående av peptidoglykan.
  4. Gramnegativa bakterier har en cellvägg med högt lipidinnehåll, vilket gör att de inte behåller det första färgkomplexet som bildas vid en Gramfärgning.
  5. Flageller används av bakteriecellen för att fästa in till en värdorganism eller andra bakterier.
  6. Plasmider innehåller DNA, som är nödvändigt för att en cell skall kunna dela sig.
 4. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. Med tillväxt och populationsökning menas vanligen samma sak, när man talar om bakterier.
  2. Under lag-fasen i den bakteriella tillväxtkurvan sker syntesen av nytt DNA.
  3. Under log-fasen ökar antalet bakterier med en (i princip) konstant mängd bakterier per minut.
  4. Under stationärfasen är antalet bakterier i lösningen (i princip) konstant.
  5. När man vill göra experiment på bakterier, vill man oftast ha dem i log-fas.
  6. För att undvika att bakterierna går in i deklinationsfas, kan man tillsätta olika former av bakteriostatiska medel.
 5.  
  Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. Fakultativt anaeroba bakterier kan använda olika svavelföreningar som elektronacceptor vid cellandningen.
  2. Kemotrofa organismer måste oxidera kemiska föreningar för att få energi att använda i den egna cellen.
  3. Kemolitotrofa bakterier är ofta sjukdomsalstrande.
  4. En bakterie som kan användas till framställning av syrade mjölkprodukter (yoghurt, fil m.m.) bör vara fakultativt anaerob.
  5. Fotoautotrofa bakterier hämtar sin energi ur solljus, men måste fortfarande använda olika organiska ämnen som kolkälla.
  6. Kvävefixerande bakterier "fixar" sin egen kvävetillgång genom att omvandla atmosfäriskt kväve till ammonium, vilket i sin tur kan användas för att bygga upp cellen.
 6. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. Desinfektionsmedel används för att bota smärre infektioner i t.ex. sår.
  2. Om ett antibiotikum är mycket giftigt för en bakterie, säger man att det har hög selektiv toxicitet.
  3. Ampicillin, som är ett slags penicillin, förhindarar att cellväggen kan bildas, varför cellerna dör när de delar sig.
  4. Ampicillin är ett bakteriocidalt antibiotikum.
  5. Antibiotika som blockerar nukleinsyrasyntesen är ofta mycket toxiska, men har dålig selektivitet.
  6. När en bakterie placeras i en antibiotikarinnehållande miljö, muterar den så att den kan överleva.
 7. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. B. subtilis är mer känslig för methicillin än vad E. coli är.
  2. E. coli färgades rosa-röd när ni gramfärgade den på laboration.
  3. E. coli har ett s.k. periplasmiskt rum.
  4. När man tittar på en något äldre kultur av B. subtilis i mikroskop, ser man att de är formade som långsmala stickor
  5. E. coli är känslig för infektion med bakteriofag T4.
  6. E. coli har ett mycket tunt peptidoglykanlager
 8. Vilket/vilka alternativ är sanna? (2p)
  1. Både bakterier och virus kan vara virulenta.
  2. Virusens kapsomer är uppbyggt av många kapsider, vilka i sin tur är uppbyggda av proteiner.
  3. Polyedriska virus infekterar ofta bakterier.
  4. Många virus består bara av en nukleokapsid.
  5. När en virusinfektion går in i lysogen fas, bildas det inte omedelbart en massa nya viruspartiklar.
  6. Vid avkapslingen släpps nya viruspartiklar ut ur den infekterade cellen.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

Svaren på de här frågorna skall lämnas på annat papper.

 1. Beskriv hur ett plaque bildas! (4p)
 2. Förklara hur det kan komma sig att vi har en högre andel antibiotikaresistenta bakterier idag än för 50 år sedan! (4p)