Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lycka till!

Del I. Frågor som kräver lite kortare svar

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad innebär det att en bakterie är aerob? (1p)
 2. Vad är det för skillnad på ett komplext och ett syntetiskt odlingsmedium? (1p)
 3. Vilken metod är att föredra när du skall sterilisera en näringslösning på ditt eget laboratorium? (1p)
 4. Plasmider kan bära på många olika egenskaper. Nämn tre typer av sådana plamidburna egenskaper! (3p)
 5. Rita en schematisk prokaryot cell! Rita in nio strukturer, och förklara vad respektive struktur har för funktion med en eller högst två meningar. (9p)
 6. Rita upp den bakteriella tillväxtkurvan. Namnge de olika faserna, och beskriv med 1-2 meningar vad som händer i varje fas. (8p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. De mikroorganismer vi studerat på kursen kan delas in på en rad olika sätt. Redogör för olika sätt att dela in dem, och vilka olika egenskaper hos mikroorganismerna man utnyttjar vid indelningen! (12,5p)
 2. En patient söker läkare för kraftig feber och sveda vid urineringen.
  1. Föreslå och redogör för olika undersökningsmetoder (också med laborativt tillvägagångssätt, där det är relevant) av patienten & patientens urin. (6p)
  2. Föreslå och redogör för de olika behandlingsmetoder som kan vara aktuella beroende på vilket resultat undersökningen ger. (9p)