Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Tid: 75 minuter. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta svaren.

 1. Vilka tre påståenden om mikrobiologins historia och de odlingstekniker man då lyckades utveckla är sanna? (2p)
  1. En bakteriolog har visat att hos samtliga patienter med en viss sjukdom, finns en viss mikroorganism. Därmed har han bevisat, enligt Kochs postulat, att mikroorganismen orsakar sjukdomen.
  2. Den första sjukdom man lyckades visa var bakterieburen var TBC (tuberkulos).
  3. Pasteur lyckades visa att jäsning är en huvudsakligen biologisk process, och inte kemisk.
  4. För att isolera en bakterie från en blandkultur använder man en s.k. racklare.
  5. Både NA och NB är komplexa odlingsmedier.
  6. NA är ett fast odlingsmedium, medan NB är flytande.
 2. Vilka tre påståenden om bakteriers morfologi och släktskap är sanna? (2p)
  1. Arkebakterier hör inte till gruppen prokaryota celler.
  2. Streptococcus pyogenes hör till gruppen eubakterier.
  3. Staphylococcus aureus hör inte till gruppen eubakterier.
  4. Arkebakterier har troligen uppstått tidigare än eubakterier i evolutionen.
  5. Metanogena bakterier oxiderar vätgas med hjälp av koldioxid, varigenom det bildas vatten och metan.
  6. Arkebakterier saknar i regel cellvägg.
 3. Vilka tre påståenden om bakteriers livsbetingelser är sanna? (2p)
  1. Kemotrofa organismer måste oxidera kemiska föreningar för att få energi att använda i den egna cellen.
  2. Kemolitotrofa bakterier är ofta sjukdomsalstrande.
  3. Metanogena arkebakterier kan räknas som kemolitotrofa bakterier.
  4. Fototrofa bakterier kan använda koldioxid som kolkälla.
  5. Fakultativt anaeroba bakterier kan använda olika svavelföreningar som elektronacceptor vid cellandningen
  6. Haemophilus influenzae, som orsakar influensa,är en psykrofil bakterie.
 4. Vilka tre påståenden om kemoterapi är sanna? (2p)
  1. Desinfektionsmedel används för att bota smärre infektioner i t.ex. sår.
  2. Penicillin kan vara ett lämpligt antibiotikum att ta vid svårare förkylningar.
  3. Methicillin förhindrar att cellväggen kan bildas, varför cellerna dör när de delar sig.
  4. E. coli är mindre känslig för methicillin än vad B. subtilis är.
  5. Novobiocin är ett bakteriostatiskt antibiotikum.
  6. Antibiotika som blockerar nukleinsyrasyntesen är ofta mycket toxiska, men har dålig selektivitet.
 5.  
  Vilka tre påståenden om virus och virologi är sanna? (2p)
  1. De största virusen är ungefär lika stora som en normalstor bakterie.
  2. En del virus kan välja om de vill ha sin nukleinsyra som RNA eller DNA, beroende på omständigheterna och miljön.
  3. Alla virus består av åtminstone en nukleinsyra och en kapsid av proteiner.
  4. Fagernas mycket goda vidhäftningsförmåga i svansen gör att de kan infektera många olika sorters bakterier.
  5. Tumörceller kan uppstå som ett resultat av virusinfektioner.
  6. När bakteriofag T4 infekterar sin värdcell (E. coli), går infektionen som regel in i lytisk fas.
 6. Vilka två påståenden om viroider och prioner är sanna? (1p)
  1. Viroider består av mycket små bitar cirkulärt RNA.
  2. Prioner består uteslutande av protein.
  3. Prioner kan replikera sig med hjälp av nervcellernas eget replikationsmaskineri.

Del II. Frågor som inte kräver utredande svar

Svaren på de här frågorna ska lämnas på annat papper. Skriv så kortfattade svar som möjligt. Längre svar ger risk för avdrag.

 1. Skissera den bakteriella tillväxtkurvan, och ange i figuren de olika tillväxtfaserna. Förklara också med en eller högst två meningar för varje fas, varför den ser ut just så. (5p)
 2. Ange åtta olika sätt som pro- och eukaryota celler skiljer sig på, och vari skillnaden består. (4p)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar.

Svaren på de här frågorna ska lämnas på annat papper.

 1. En patient lämnar ett urinprov, som visar sig innehålla bakterier. Efter gramfärgning färgas bakterierna rosa-röda. För att bota infektionen, förordar doktorn att patienten tar polymyxin. Nu är det upp till dig att sätta dig in i antingen doktorns eller patientens roll: Argumentera för att patienten bör ta polymyxin för att bli av med infektionen (doktorns roll) eller för att patienten inte bör ta polymyxin (patientens roll).

  Bygg upp din argumentation kring hur gramfärgning fungerar, hur den påverkar olika typer av bakterier och varför, samt – förstås – hur polymyxin verkar! (7p)

 2. Föreställ dig att du är Gud, och just idag har du bestämt dig för att göra ett virus. Målet för ditt virus kan (liksom för allt annat liv här på jorden) sägas vara att dess gener skall reproduceras i så stor utsträckning och under så lång tid som möjligt. Välj/gör en lämplig ”design” för ditt virus, och beskriv hur du tänker dig dess livscykel. Diskutera också vad det är i ”designen” – framför allt dess morfologi, etologi och ekologi – hos ditt virus som gör att det kommer att nå det uppsatta målet: Vilka svårigheter kommer det att möta på vägen, och hur är det rustat för att bemöta dessa svårigheter?

  Även om Gud naturligtvis är allsmäktig och kan konstruera vilka ”tokvirus” han vill, måste jag poängtera att det virus du väljer att konstruera inte får vara alltför fantasifullt, utan måste ha en i alla fall teoretisk chans att finnas på jorden som vi känner den idag. :-) Ditt svar kommer att bedömas med betyget IG, G, VG eller MVG.