Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre påståenden om mikrobiologins historia och de odlingstekniker man då lyckades utveckla är sanna? (3p)
  1. Italienaren Lazzaro Spallanzani var den första att påvisa förekomsten av mikroorganismer.
  2. Teorin om uralstringen innebar att liv (i form av mikroorganismer) kan uppstå var som helst, där miljön är gynnsam.
  3. Sedan Lister börjat tillämpa antiseptiska metoder, fick dessa snabbt genomslag i resten av läkarvärlden.
  4. Antiseptiska medel är medel som hindrar blodförgiftning (sepsis).
  5. Tuberkulos orsakas av en bakterie.
  6. Förekomsten av tuberkulos är starkt beroende av genetiska faktorer.
 2. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers morfologi och släktskap är sanna? (3p)
  1. Arkebakterier hör inte till gruppen prokaryota celler.
  2. E. coli hör till gruppen eubakterier.
  3. Kocker är kulformiga bakterier.
  4. Streptokocker delar sig i tre plan, och ser ut som en druvklase av celler i mikroskop.
  5. Spirochaeter tillhör gruppen stavformiga bakterier.
  6. Både spiriller och spirochaeter är huvudsakligen spiralformade.
 3. Vilka tre av följande påståenden om arkebakterier är sanna? (3p)
  1. Arkebakterier hittar man oftast i extrema miljöer.
  2. En viss typ av arkebakterier, s.k. metanogener, kan använda metan (CH4) som kol- och energikälla.
  3. Termoacidofiler trivs som regel bäst i temperaturer omkring 100°C.
  4. Termoacidofiler klarar oftast inte av att leva i temperaturer under 40°C.
  5. Arkebakterier som lever t.ex. i saltöknar eller i döda havet kallas för halofiler.
  6. Arkebakterier saknar i regel cellvägg.
 4. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers tillväxt och livsbetingelser är sanna? (3p)
  1. Under lag-fasen i den bakteriella tillväxtkurvan sker den huvudsakliga syntesen av nytt DNA.
  2. Under stationärfasen har celldelningen helt upphört.
  3. Under deklinationsfasen dör cellerna i allt snabbare takt.
  4. Fotoautotrofa bakterier hämtar sin energi ur solljus, men måste fortfarande använda olika organiska ämnen som kolkälla.
  5. Fakultativt anaeroba bakterier kan använda en annan elektronacceptor än syre vid oxidation.
  6. En bakteries temperaturoptimum är den temperatur, där den förökar sig som allra snabbast.
 5. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers yttre och inre strukturer är sanna? (3p)
  1. Bakteriens kromosom består kan bestå både av DNA eller (hos vissa bakterier) RNA.
  2. Ribosomer finns hos både pro- och eukaryota celler.
  3. Plasmider bär t.ex. på endo- eller exotoxingener.
  4. B. subtilis har ett s.k. periplasmiskt rum.
  5. Peptidoglykan är en slags cellulosa.
  6. Flageller finns både hos gramnegativa och -positiva bakterier.
 6. Vilka tre av följande påståenden om kemoterapi är sanna? (3p)
  1. Desinfektionsmedel används huvudsakligen till att döda mikroorganismer på labytor, instrument etc.
  2. Penicillin verkar huvudsakligen genom att bryta upp bindningarna i bakteriens cellvägg.
  3. Penicillin kan vara ett lämpligt antibiotikum att ta vid svårare förkylningar.
  4. Närvaro av sulfonamid (”sulfa”) gör att folsyra inte kan bildas i bakterien.
  5. Sulfonamid verkar genom att binda till para-aminobensoesyra (PABA), och därmed förhindra att nukleisyror bildas.
  6. Bakterien behöver folsyra bl.a. för att kunna tillverka kvävebaser.
 7. Vilka tre av följande påståenden om virus och deras egenskaper är sanna? (3p)
  1. Både bakterier och virus kan vara virulenta.
  2. Alla virus är intracellulära obligata parasiter, men det finns några bakterier som också är det.
  3. Alla virus består av åtminstone en nukleinsyra och en kapsid av proteiner.
  4. Växtpatogena virus har ofta ett skyddande membran runt kapsiden.
  5. Alla animala virus är membranförsedda.
  6. När ett animalt virus adsorberas till värdcellens yta, sprutar det samtidigt in sin nukleinsyra.

Del II. Frågor som kräver utredande svar

Svaren till de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Redogör för hur ett binalt virus tar sig in i sin värdcell. Rita gärna en bild! (2p)
 2. Ge ett exempel på ett antibiotikum med hög toxicitet men låg selektivitet, och förklara med utgångspunkt i antibiotikumets funktion varför det är så! (4p)
 3. Redogör för hur Kochs försök med mjältbrandsbakterier, och hur han därmed lyckades bevisa att bakterier kan orsaka sjukdomar! (5p)