Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om bakteriell tillväxt är sanna?
  1. Med bakteriell tillväxt menas vanligen hur en prokaryot organism tillväxer och blir större.
  2. För att undvika att bakterierna går in i dödsfasen, kan man tillsätta olika former av bakteriosta­tiska medel.
  3. Under stationärfasen har celldelningen helt upphört.
  4. Under stationärfasen är antalet bakterier i lösningen (i princip) konstant.
  5. Under log-fasen är generationstiden konstant.
  6. När man vill göra experiment på bakterier, vill man oftast ha dem i log-fas.
 2. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers temperaturkrav är sanna?
  1. Legionella pneumonia är ett exempel på en psykrofil bakterie.
  2. Haemophilus influenzae, som orsakar influensa, är en psykrofil bakterie.
  3. Patogena bakterier är ofta psykrofila.
  4. E. coli är ett exempel på en mesofil bakterie.
  5. Termofila bakterier trivs bäst i temperaturer omkring 37°C.
  6. Thermus aquaticus är ett exempel på en termofil bakterie.
 3. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers livsbetingelser är sanna?
  1. Kemotrofa bakterier kan använda både organiska och oorganiska föreningar för att utvinna kemisk energi.
  2. Kemolitotrofa bakterier är ofta sjukdomsalstrande.
  3. Kemoheterotrofa bakterier är som regel mycket svåra att odla i laboratorium.
  4. Fotoheterotrofa bakterier använder ljus som energikälla, men organiska ämnen som kol­källa.
  5. Fakultativt anaeroba bakterier kan använda en annan elektronacceptor än syre vid oxida­tion.
  6. Fotoautotrofa bakterier hämtar sin energi ur solljus, men måste fortfarande använda olika orga­niska ämnen som kolkälla.
 4. Vilka tre av följande påståenden om antibakteriella preparat är sanna?
  1. Antiseptiska medel används för att förhindra blodförgiftning t.ex. när man ger sprutor.
  2. Desinfektionsmedel används huvudsakligen till att döda mikroorganismer på labytor, instru­ment etc.
  3. Desinfektionsmedel används för att bota smärre infektioner i t.ex. sår.
  4. Antiseptiska medel kan användas både invärtes och utvärtes.
  5. Antibiotika måste komma in i kroppen för att kunna verka.
  6. Syntetiska droger har ofta kraftiga biverkningar, t.ex. i form av hallucinationer.
 5. Vilka tre av följande påståenden om kemoterapi är sanna?
  1. Antibiotika som blockerar nukleinsyrasyntesen är ofta mycket toxiska, men har dålig selektivi­tet.
  2. En del antibiotika är cidala vid höga koncentrationer men bakteriostatiska vid lägre koncent­rationer.
  3. Penicillin bryter effektivt upp cellväggarna hos grampositiva bakterier.
  4. Gramnegativa bakterier är som regel mer känsliga för penicillin än grampositiva.
  5. Om man tillsätter ett antibiotikum till en bakterieodling, muterar ofta några bakterier så att de kan leva vidare i närvaro av antibiotikumet.
  6. Polymyxin har ganska dålig selektiv toxicitet, och ges därför bara till patienter med mycket svåra infektioner.
 6. Vilka tre av följande påståenden om virus och deras egenskaper är sanna?
  1. Både bakterier och virus kan vara virulenta.
  2. De flesta virus är intracellulära obligata parasiter, men det finns ett fåtal som inte är det.
  3. Många virus består bara av en nukleokapsid.
  4. Fager infekterar endast bakterier.
  5. De största virusen innehåller ungefär lika stor mängd gener i sitt genom som en normalstor bakterie.
  6. Polyedriska virus infekterar ofta bakterier.
 7. Vilka tre av följande påståenden om virusens livscykel är sanna?
  1. E. coli är känslig för infektion med bakteriofag T4.
  2. Vid avkapslingen släpps nya viruspartiklar ut ur den infekterade cellen.
  3. Adsorption, passage och avkapsling sker i princip ett enda steg hos bakteriofager.
  4. När en virusinfektion går in i lysogen fas avstannar all celldelning hos värdcellen.
  5. När en virusinfektion går in i lysogen fas kan värdcellen utvecklas till en tumörcell.
  6. Virus som angriper eukaryota celler sprids ofta från den infekterade cellen genom exocytos.

Del II. Frågor som kräver utredande svar

Svaren till de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Skissera den bakteriella tillväxtkurvan, och ange i figuren de olika tillväxtfaserna. Förklara också med en eller högst två meningar för varje fas, varför den ser ut just så. (5p)
 2. Bakterieplatta att räknaI ett försök ville du mäta bakterie halten i köttfärs från affären. Detta gjorde du genom att göra en späd­ningsserie, och sedan se hur många bakterier som kunde odlas upp på NA-platta.

  Du tog ut 1,0 g av köttfärsen, och blandade i 10 ml spädningsbuffert. Detta kallade du rör 1. Du förde sedan över 0,10 ml av lösningen till rör 2, där du hade 9,9 ml spädningsbuffert. Sedan förde du över 1,0 ml av lösningen i rör 2 till rör 3, där du hade 9,0 ml spädningsbuffert.

  Från rör 3 tog du till slut ut 0,10 ml lösning, och racklade ut på NA-platta. Efter inkubering i 37°C fick du en platta med utseendet här intill. Hur många bakterier per gram var det i köttfärsen? (1p)
 3. Beskriv hur ett virusplaque bildas! (4p)
 4. Penicillin är ett antibiotikum med bakteriocidal effekt, medan kloramfenikol har bakteriostatisk effekt. Förklara varför det är på det viset genom att belysa de två antibiotikumens olika funktion! (4p)