Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om bakteriell tillväxt är sanna? (3p)
  1. Med tillväxt och populationsökning menas vanligen samma sak, när man talar om bakterier.
  2. Under lag-fasen i den bakteriella tillväxtkurvan sker den huvudsakliga syntesen av nytt DNA.
  3. Under log-fasen är generationstiden, d.v.s. den tid det tar för en nybildad cell att dela sig, (huvudsakligen) konstant.
  4. När man vill göra experiment på bakterier, vill man oftast ha dem i log-fas.
  5. Under stationärfasen har all tillväxt avstannat.
  6. Under dödsfasen har celldelningen helt upphört.
 2. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers temperaturkrav är sanna? (3p)
  1. En bakteries temperaturoptimum är den temperatur, där den förökar sig som allra snabbast.
  2. Legionella pneumonia är ett exempel på en psykrofil bakterie.
  3. Haemophilus influenzae, som orsakar influensa,är en psykrofil bakterie.
  4. Mesofila bakterier kan växa i hela spannet från -10°C till +110°C.
  5. Termofila bakterier trivs bäst i temperaturer omkring 37°C.
  6. Patogena bakterier är ofta mesofila.
 3. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers livsbetingelser är sanna? (3p)
  1. Kemotrofa bakterier kan använda både organiska och oorganiska föreningar för att utvinna kemisk energi.
  2. Kvävefixerande bakterier ”fixar” sin egen kvävetillgång genom att omvandla atmosfäriskt kväve till ammonium, vilket i sin tur kan användas för att bygga upp cellen.
  3. Fotoautotrofa bakterier hämtar sin energi ur solljus, men måste fortfarande använda olika organiska ämnen som kolkälla.
  4. Fakultativt anaeroba bakterier kan använda olika svavelföreningar som elektronacceptor vid cellandningen.
  5. En organism som kan växa både med och utan syre kallas fakultativt anaerob.
  6. Kemoheterotrofa bakterier är som regel mycket svåra att odla i laboratorium.
 4. Vilka tre av följande påståenden om olika antimikrobiella preparat är sanna? (3p)
  1. Antiseptiska medel och desinfektionsmedel är precis samma sak.
  2. Antiseptika ges till patienter för att bota patienter som drabbats av blodförgiftning (sepsis).
  3. Syntetiska droger har ofta kraftiga biverkningar, t.ex. i form av hallucinationer.
  4. Antibiotika måste komma in i kroppen för att kunna verka.
  5. Desinfektionsmedel används huvudsakligen till att döda mikroorganismer på labytor, instrument etc.
  6. Lösningar av fenol, C6H5OH, kan användas som desinfektionsmedel.
 5. Vilka tre av följande påståenden om kemoterapi är sanna? (3p)
  1. Penicillin verkar huvudsakligen genom att bryta upp bindningarna i bakteriens cellvägg.
  2. B. subtilis är mer känslig för methicillin än vad E. coli är.
  3. Novobiocin är ett bakteriostatiskt antibiotikum.
  4. Erythromycin är cidalt i höga koncentrationer, men bakteriostatiskt i låga koncentrationer.
  5. Antibiotikum med god selektiv toxicitet ger som regel färre biverkningar för patienten.
  6. Om man tillsätter ett antibiotikum till en bakterieodling, muterar ofta några bakterier så att de kan leva vidare i närvaro av antibiotikumet.
 6. Vilka tre av följande påståenden om virus och deras egenskaper är sanna? (3p)
  1. Alla virus är intracellulära obligata parasiter, men det finns några bakterier som också är det.
  2. En del virus består av endast en kapsid.
  3. Alla virus består av åtminstone en nukleinsyra och en kapsid av proteiner.
  4. De största virusen är ungefär lika stora som en normalstor bakterie.
  5. Fager infekterar endast bakterier.
  6. Animala virus är ofta binala till formen.
 7. Vilka tre av följande påståenden om virusens livscykel är sanna? (3p)
  1. E. coli är känslig för infektion med bakteriofag T4.
  2. När ett animalt virus adsorberas till värdcellens yta, sprutar det samtidigt in sin nukleinsyra.
  3. Vid avkapslingen släpps nya viruspartiklar ut ur den infekterade cellen.
  4. När en virusinfektion går in i lysogen fas avstannar all celldelning hos värdcellen.
  5. Tumörceller kan uppstå som ett resultat av virusinfektioner.
  6. Virus som angriper eukaryota celler sprids ofta från den infekterade cellen genom exocytos.

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

Bakterieplatta att räknaSvaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. I ett försök ville du mäta bakteriehalten i köttfärs från affären. Detta gjorde du genom att göra en späd­ningsserie, och sedan se hur många bakterier som kunde odlas upp på NA-platta.

  Du tog ut 1,0 g av köttfärsen, och blandade i 10 ml spädningsbuffert. Detta kallade du rör 1. Du förde sedan över 0,10 ml av lösningen till rör 2, där du hade 9,9 ml spädningsbuffert. Sedan förde du över 1,0 ml av lösningen i rör 2 till rör 3, där du hade 9,0 ml spädningsbuffert.

  Från rör 3 tog du till slut ut 0,10 ml lös­ning, och racklade ut på NA-platta. Efter inkubering i 37°C fick du en platta med utse­endet här intill. Hur många bakterier per gram var det i köttfärsen? (1p)

Del III. Frågor som kräver utredande svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Det finns två huvudsakliga anledningar till att binala bakteriofager alltid saknar membran. Redogör för dessa två anledningar (4p)
 2. ”Sulfa” (sulfonamiär ett bakteriostatiskt antibiotikum. Förklara hur det verkar, och varför detta leder till att det är bakteriostatiskt, och inte cidalt! (5p)