Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

blandatTillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi, linjal och ett glatt humör. Tid: 75 minuter.

Del I. Ringa in de rätta svaren.

För full poäng krävs att endast de korrekta svaren är markerade. Poängantalet ger ingen ledning om hur många alternativ som är korrekta.

 1. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. I en ordinär stjärna, som vår egen sol, är grundämnena kol (C), kväve (N) och syre (O) vanligast.
  2. En stjärnas ”bränsle” består av väte.
  3. Bränslet i en stjärna brinner upp på samma vis som ett stycke trä som läggs på en eld eller som bensin förbränns i en bilmotor.
  4. Den heliocentriska världsbilden utgår från att jorden är alltings centrum.
  5. Planeterna i vårt solsystem är, såvitt man vet, Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus och Pluto.
  6. Kepler räknade (till stor del med hjälp av Tycho Brahes mätningar) ut att planeterna rör sig i ellipsformade banor, och inte i cirkelrunda.
 2. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Ett ljusår är den sträcka ljuset hinner färdas på ett helt år.
  2. Vår sol ligger i utkanten av Vintergatan.
  3. Vintergatan är c:a 3 ljusår från kant till kant.
  4. Svarta hål är så tunga, och har så kraftig gravitation, att inte ens ljus kan ta sig ut från dem.
  5. En supernova är ungefär lika stor som vår sol, fast mycket, mycket tyngre.
  6. Alla galaxer man tittar på ute i rymden rör sig bort från oss här på jorden. Därför tror man att universum en gång började i en mycket, mycket liten punkt, som sedan (av okänd anledning) exploderade och började utvidga sig.
 3. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Om en 100W-lampa skickar ut 40W ljus, och 60W värme, så är dess verkningsgrad 60%.
  2. Ju högre en energiforms kvalitet är, desto lättare är den att utnyttja för ”nyttiga” ändamål.
  3. Om man lyfter en sten rakt upp i luften, omvandlas dess lägesenergi till rörelseenergi.
  4. När en tändsticka brinner, omvandlas värmeenergi till ljusenergi.
  5. Kol är ett exempel på ett fossilt bränsle.
  6. Vanlig ved är en form av biobränsle.
 4. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. I ett oljeraffinaderi skiljer man på råoljans olika delar, och får ut t.ex. bensin, fotogen och asfalt.
  2. Förbränning av biobränslen påverkar inte koldioxidhalten i luften lika mycket som förbränning av fossila bränslen.
  3. Vid förbränning av villaolja får man också stora blyutsläpp.
  4. Vid förbränning av fossila bränslen, erhålls (efter några kemiska reaktioner) stora mängder fosforsyra.
  5. Utan växthuseffekten, hade vi förmodligen haft det mycket kallare på jorden än vad vi har idag.
  6. Under 1980-talet lyckades vi i Sverige sänka vårt utsläpp av koldioxid främst p.g.a. den ökade användningen av kärnkraftsproducerad el för uppvärmning.
 5. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Väder och vind är exempel på biotiska faktorer.
  2. Alla nyckelpigor i Lunds stadspark kan tillsammans betraktas som en population.
  3. Alla djuren som finns i Lunds stadspark kan tillsammans betraktas som ett samhälle.
  4. Växtätande insekter kan räknas som producenter, eftersom de befinner sig längst ner på näringskedjan.
  5. En toppkonsument har vanligen inga naturliga fiender i form av rovdjur.
  6. Destruenter bygger upp nya samhällen av fotosyntetiserande organismer.
 6. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. Djur och växter behöver kväve framför allt för att kunna bilda nitratjoner.
  2. Den kemiska formeln för nitratjonen är \({\sf \text{NO}_3^-}\).
  3. Denitrifikationsbakterier omvandlar nitratjoner till kvävgas.
  4. Dammarna kring höje å tjänar framför allt två syften: Att denitrifiera vattnet från åkrarna med hjälp av denitrifikationsbakterier, och att gynna fågellivet.
  5. Den kemiska formeln för kvicksilver är Hg.
  6. DDT gör att äggskalen hos en del fåglar blir så tunt, att det går sönder så snart föräldrarna försöker ruva äggen.
 7. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. I bottenskiktet i en skog växer t.ex. ormbunkar, gräs, örter och ris.
  2. Förnan är det översta lagret på marken i en skog, och består av ännu ej nedbrutna döda växt- och djurdelar.
  3. Podsoljorden förekommer främst i lövskogar.
  4. Eutrofa sjöar är ofta omgivna av åkermark.
  5. I oligotrofa sjöar är siktdjupet ofta mycket kort.
  6. I ett reningsverk består den mekaniska reningen av ett antal silar, filter o.dyl.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

Svaren på de här frågorna skall skrivas på annat papper.

 1. Förklara med ord och bild varför ”långlivade” miljögifter drabbar rovdjur i högre grad än första- eller andrahandskonsumenter, och hur detta hänger samman med energipyramiden! (4p)
 2. Redogör med ord och bild för kvävets kretslopp! (6p)