Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

blandatDel I. Ringa in de rätta svaren.

 1. Vilka tre av följande påståenden om vår plats i universum är sanna? (2p)
  1. I en ordinär stjärna, som vår egen sol, är grundämnena kol (C), kväve (N) och syre (O) vanligast.
  2. En stjärnas ”bränsle” består av väte.
  3. Bränslet i en stjärna brinner upp på samma vis som ett stycke trä som läggs på en eld eller som bensin förbränns i en bilmotor.
  4. Den heliocentriska världsbilden utgår från att jorden är alltings centrum.
  5. Planeterna i vårt solsystem är, såvitt man vet, Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus och Uranus.
  6. Kepler räknade (till stor del med hjälp av Tycho Brahes mätningar) ut att planeterna rör sig i ellipsformade banor, och inte i cirkelrunda.
 2. Vilka tre av följande påståenden om energi och energiomvandlingar är sanna? (2p)
  1. Om en 100W-lampa skickar ut 40W ljus, och 60W värme, så är dess verkningsgrad 60%.
  2. Ju högre en energiforms kvalitet är, desto lättare är den att utnyttja för ”nyttiga” ändamål.
  3. Om man lyfter en sten rakt upp i luften, omvandlas dess lägesenergi till rörelseenergi.
  4. När en tändsticka brinner, omvandlas värmeenergi till ljusenergi.
  5. Kol är ett exempel på ett fossilt bränsle.
  6. Vanlig ved är en form av biobränsle.
 3. Vilka tre av följande påståenden om miljön i atmosfären är sanna? (2p)
  1. Växthuseffekten gör att temperaturskillnaden mellan natt och dag är större än den annars skulle varit.
  2. Freoner kan bryta ner ozonet i atmosfären.
  3. Norrsken uppstår när freoner i stratosfären träffas av solvinden och därigenom glöder.
  4. Freon och ozon är exempel på gaser som ökar växthuseffekten.
  5. Ozon som bildas i bilmotorer är skadligt för växt- och djurlivet på marken.
  6. Ozon som bildats i stratosfären skyddar växt- och djurlivet på marken från skadlig UV-strålning.
 4. Vilka tre av följande påståenden om miljön i Östersjön är sanna? (2p)
  1. Kväveoxider från biltrafiken bidrar i slutändan till syrebristen i Östersjön.
  2. Koldioxidutsläpp från biltrafiken bidrar i slutändan till syrebristen i Östersjön.
  3. Svaveldioxider från förbränning av fossila bränslen i centraleuropa och Storbritannien bidrar i slutändan till syrebristen i Östersjön.
  4. Blåmusslor från Östersjön är vanligen mindre än blåmusslor från västkusten, eftersom den låga salthalten gör att de inte kan växa lika fort som musslorna på västkusten.
  5. Blåmusslor från Östersjön är vanligen mindre än blåmusslor från västkusten, eftersom rov-djur som t.ex. sjöstjärnor hindrar dem från att bli större – de äts helt enkelt upp om de blir för stora.
  6. Östersjöns språngskikt finns mellan ett lager av vatten med låg salthalt och ett lager med högre salthalt under det första lagret.
 5. Vilka tre av följande påståenden om ekosystem är sanna? (2p)
  1. Väder och vind är exempel på biotiska faktorer.
  2. Alla nyckelpigor i Lunds stadspark kan tillsammans betraktas som en population.
  3. Alla djuren som finns i Lunds stadspark kan tillsammans betraktas som ett samhälle.
  4. Växtätande insekter kan räknas som producenter, eftersom de befinner sig längst ner på näringskedjan.
  5. En toppkonsument har vanligen inga naturliga fiender i form av rovdjur.
  6. Destruenter bygger upp nya samhällen av fotosyntetiserande organismer.
 6. Vilka tre av följande påståenden om olika kretslopp är sanna? (2p)
  1. Djur och växter behöver kväve framför allt för att kunna bilda nitratjoner.
  2. Den kemiska formeln för nitratjonen är NO2.
  3. Nitrifikationsbakterier omvandlar nitratjoner till kväveoxider.
  4. Dammarna kring ett reningsverk tjänar framför allt två syften: Att denitrifiera vattnet från med hjälp av denitrifikationsbakterier, och att gynna fågellivet.
  5. Den kemiska formeln för kvicksilver är Hg.
  6. DDT gör att äggskalen hos en del fåglar blir så tunt, att det går sönder så snart föräldrarna försöker ruva äggen.
 7. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? (2p)
  1. I bottenskiktet i en skog växer t.ex. ormbunkar, gräs, örter och ris.
  2. Förnan är det översta lagret på marken i en skog, och består av ännu ej nedbrutna döda växt- och djurdelar.
  3. Podsoljorden förekommer främst i lövskogar.
  4. Eutrofa sjöar är ofta omgivna av åkermark.
  5. I oligotrofa sjöar är siktdjupet ofta mycket kort.
  6. I ett reningsverk består den mekaniska reningen av ett antal silar, filter o.dyl.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 

Svaren på de här frågorna skall skrivas på annat papper.

 1. Förklara med ord och bild varför ”långlivade” miljögifter drabbar rovdjur i högre grad än första- eller andrahandskonsumenter, och hur detta hänger samman med energipyramiden! (4p)
 2. Förklara varför övergödning av åkrar i länderna omkring Östersjön bidrar till att torsken är på väg att försvinna från Östersjön! (5p)
 3. Redogör med ord och bild för kolets kretslopp! (5p)