Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Information

Kursen i Naturkunskap A ges inte längre, och den här sidan uppdateras inte längre. För en mycket bättre sida om sjön som ekosystem, se istället den här länken.

Sjön som ekosystem

 1. Tillståndet i en sjö speglar miljön i omgivningen!
 2. Kompensationsnivån
  1. Under denna är det för mörkt för fotosyntes
  2. Fotosyntesen kan inte kompensera för cellandningens förbrukning av näringsämnen
  3. Endast bakterier & djur lever under kompensationsnivån.
  4. Syrebrist: När inte vattnet blandas om ordentligt
   1. Inget nytt syrgas produceras ju under kompensationsnivån!
  5. Mineralämnen som frigörs under kompensationsnivån är viktiga för livet ovanför
 3. Tre zoner i sjön
  1. Strandzonen
   1. Rikast växtliv
   2. Övervattensväxter
    1. Vass, kaveldun m.fl.
   3. Flytbladsväxter
    1. Näckrosor, Andmat
   4. Undervattensväxter
    1. Notblomster (endast blommorna når upp över vattenytan)
  2. Djupbottenzonen
   1. Ligger under kompensationsnivån
   2. Växter & alger saknas
  3. Fritt vatten
   1. Planktonalger
   2. Djurplankton
   3. Fiskar

Oligotrofa sjön (Näringsfattig)

 
 1. Oligotrof sjö (näringsfattig)
  1. Barrskog
  2. Näckrosor
  3. Notblomster (enbart i näringsfattiga sjöar)
 2. Eutrof (näringsrik) sjö
  1. Bladvass
  2. Inte mycket skog
  3. Åkermark
 3. Varför är sjöarna olika näringsrika?
  1. Abiotiska faktorer!
  2. Näringsfattig sjö
   1. Omges av barrskog
   2. När barren bryts ner frigörs syror, ger lågt pH
  3. Näringsrik sjö
   1. Omges av näringsrika, kalkhaltiga jordar
   2. Övergödningsproblem!
 4. Två olika s.k. secchiskivor för att mäta siktdjup Hur ser sjöarna ut?
  1. Näringsfattig sjö
   1. Strandzon
    1. Gles växtlighet
   2. Stort siktdjup
    1. Få plankton
   3. Dybildning
    1. Humusämnen (ofullst. nedbruten förna från skogen) samlas på botten av sjön
  2. Näringsrik sjö
   1. Strandzon
    1. Tät växtlighet
     1. Vass
     2. Kaveldun
     3. Andmat
     4. Gul Iris
   2. Litet siktdjup
    1. Mycket plankton
     1. Blågröna alger
     2. Djurplankton
   3. Gyttjebildning
    1. Bildas av sjöns eget djur- och växtliv
   4. Rikt fågelliv
 5. Försurade sjöar
  1. Problem i sjöar i södra Sverige (Öland, Gotland, Skåne undantaget p.g.a. mycket kalk i jorden)
  2. Siktdjupet ökar
  3. Vitmossa i strandkanten
  4. Kräftdjur, snäckor försvinner
  5. Kalkning av sjöar
   1. Inte metallisk kalk tillsätts, utan kalciumkarbonat, CaCO3!
   2. Kalkningen måste upprepas med 2-3 års mellanrum