Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Information

Kursen i Naturkunskap A ges inte längre, och den här sidan uppdateras inte längre. För en mycket bättre sida om skogen som ekosystem, se istället den här länken.

Skog har inte alltid funnits i Sverige

Efter att inlandsisen drog sig tillbaka:

 1. Först lavar, mossor
 2. Sedan ris, buskar
 3. Sist träd.
  1. Vide, asp, björk, ek, bok, tall söderifrån
  2. Gran, gråal norrifrån (nordost)

Växtskikt i skogen: Trädskikt, buskskikt, fältskikt och bottenskiktVäxtskikt i skogen

 1. Trädskikt
 2. Buskskikt
 3. Fältskikt (ormbunkar, gräs, örter, ris)
 4. Botten- eller markskikt (mossor, lavar, svampar)

Markskikt i lövskogen

 

Förna

 • Döda växt- och djurdelar, som samlas på markytan

Humus

 • Nedbrutna växt- och djurdelar (kan ej längre urskilja enskilda individer)

Opåverkad mineraljord (t.ex. morän)

Jordmåner

Jordmån = de översta markskikten i en skog

Påverkas av biotiska och abiotiska faktorer

Markgeologer har identifierat många olika typer av jordmåner. Vi kan dock förenkla lite, och koncentrera oss på två huvudtyper: Brunjord och podsol.

Brunjord Podsol

Lager i brunjorden Lager i podsoljorden

Hur bildas brunjord?

Förnan bryts snabbt ner av daggmaskar och bakterier

Maskarna blandar runt humusämnena med mineraljorden; bildar mull

Detta medför att det inte bildas någon tydlig gräns mellan humus, mull & mineraljord

Lägg märke till var humus, mull & mineraljord finns i bilden!

Hur bildas podsol?

När barr bryts ner, frigörs syror

 • Daggmaskar, många bakterier trivs ej i sur miljö
 • Det bildas ett humuslager under förnan

Regnet lakar ur syran ur barren

Syran lakar ur järn- och aluminiumjoner i jorden, som avfärgas. Det bildas blekjord

 • Lägg märke till var blekjorden finns i bilden ovan till höger!

Längre ner i jorden stiger pH

Järn- och aluminiumjonerna faller ut, och jorden rostfärgas. Det bildas rostjord.

 • Lägg märke till var rostjorden finns i bilden ovan till höger!