Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

heavy metal front bigPlocka fram

 • Molekylbyggsats

Heavy Metal... ;-)Tungmetaller

Vad är en tungmetall?

 • Densitet > 5g/cm3

Tungmetaller finns naturligt i berggrunden

 • Vid anrikning av andra metaller, avgår tungmetaller som "sopor"

Metaller är grundämnen, kan inte brytas ner

 • Kan lagras över väldigt lång tid!

Kadmium, Cd

Skador

 • lever
 • framför allt njurar

Tobaksplanta. Förekomst

I batterier

I konstgödsel (förorening)

 1. Tobaksplantan tar upp konstgödslet, och med det kadmiumet.
 2. Rökare får i sig i lungan

En icke-rökares och en rökares lungor.

Bly, Pb

Skador

Stör bildning av blodkroppar

Skadar nervsystemet

En katalysator. Förekomst

Framför allt som oktanhöjande tillsats i bensin

 1. Gör att motorn går jämnare
 2. Idag: andra oktanhöjande medel
 3. Bly gör att katalysatorn ej funkar

Kvicksilver, Hg

Skador

Hjärnan & nerverna

Darrningar, oro, sömnbesvär

Foster skadas lätt

Gulsparv (hane). Förekomst

Betning av utsäde:

 1. Skyddade säd mot mögelangrepp
 2. Gulsparvar dog

Skydd mot mögelangrepp i massaindustrin

 1. Slagg samlas i vatten, kommer ner i bottensediment
 2. Fisken får i sig kvicksilvret
 3. Kvicksilvret ansamlas hos toppkonsumenterna:
  • Fiskätande fåglar
  • Människan
 4. Detta har lett till svartlistade sjöar: Från dessa får man inte fiska. (Tyvärr vet inte fiskgjusarna om detta...)

Miljögifter anrikas ju högre upp man kommer i näringskedjan.

Gamla kvicksilvertermometrar (som går sönder) är en risk för spridning av kvicksilver. Var finns Hg idag?

 • Amalgam
 • Batterier
 • Lysrör
 • Gamla termometrar

Kloroform (1,1,1-triklormetan), ett klorerat kolväte.

Klorerade kolväten

Vad är ett klorerat kolväte?

 • Ett organiskt ämne med minst en kloratom bunden.

Ofta fettlösliga: Kan lagras länge i djurvävnad

Skador

Nerver, hjärna (som ju innehåller mycket fett)

DDT. Exempel: DDT

(diklordifenyltrikloretan eller 1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan)

Uppfinnaren, Paul H. Müller, belönades med 1948 års Nobelpris i medicin: Man trodde att man hittat ett bekämpningsmedel som enbart dödar insekter!

 • Människor räddades från att dö i bl.a. malaria!

Men tyvärr... DDT påverkar inte endast insekter

 • Fågelskal blir tunnare
 • Hormonbalanser hos däggdjur - även människan?

1970-talet: DDT förbjuds i Sverige

Många länder med stora insektsproblem tillverkar och använder dock fortfarande DDT

 • DDT sprids i atmosfären
 • DDT sprids med flyttfåglar

Generell formel för PCB. Kloratomer kan sitta var som helst på de båda bensenringarna.

Exempel: PCB (polyklorerade bifenyler)

Skador

 • Sämre reproduktionsförmåga
 • Sämre immunförsvar

Användning

 1. Mjukgörare i plaster, målarfärg
 2. Transformatorolja

Förbud 1971

 • Fortfarande släpps mycket ut p.g.a. gammal utrustning.

Dioxin (TCDD).

Dioxiner

Skador

 1. Cancerframkallande
 2. Stör fortplantningsförmågan
 3. Försämrar immunförsvaret

Uppstår "ofrivilligt"

 1. Sopförbränning
 2. Bilavgaser
 3. Metallindustrin
 4. m.m.

Miljögifternas kretslopp

Inget kretslopp - utan anrikning

Miljögifterna bryts ner mycket långsamt

 • Anrikas hos toppkonsumenterna

Miljögifter anrikas ju högre upp man kommer i näringskedjan.