Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Prov 2002-01-17 i Cellgenetik för Nv2A

Artikelindex

Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Glöm inte skriva namn och klass på alla papper!

Del I. Frågor bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. DNA kan sägas ha två funktioner. Vilka? (2p)
 2. Vad är överkorsningar, och under vilken fas i meiosen sker de? Rita gärna en bild! (3p)
 3. Vad karakteriserar en diploid cell? (1p)
 4. Vad är en mutation? (1p)
 5. Vad är en centromer? Rita gärna en bild! (1p)
 6. Det finns ett slags virus, som infekterar bakterier.
  1. Vad kallas de? (1p)
  2. Rita en bild, och beskriv översiktligt deras byggnad! (3p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

 1. Rita en eukaryot cell! Välj ut 8 olika strukturer i den cell du ritat, och förklara vad de har för uppgift i cellen. (16 poäng)
 2. Nedanstående lilla DNA-snutt transkriberas.

  3’-TACCGTATGGCGATC-5’

  1. Vilken blir det resulterande mRNA:t efter transkriptionen? (2p)
  2. Redogör för hur själva translationen går till. Rita gärna en bild (eller flera)! I din redogörelse skall följande begrepp ingå (inte nödvändigtvis i denna ordningen): A-plats, aminosyra, antikodon, elongering, kodon (triplett), mRNA, P-plats, protein, release factor (RF), RNas, rRNA, ribosomens lilla subenhet, ribosomens stora subenhet, tRNA. (14p)
  3. Vilken blir den resulterande oligopeptiden efter translationen? Använd den medföljande genetiska kodnyckeln, och skriv de olika aminosyrorna som ingår (i rätt ordning)! (2p)
 3. Både i mitosen och meiosen finns metafasstadier. Redogör för likheter och skillnader mellan de olika metafasstadierna! (7p)
 4. Det s.k. tryptofan-operonet (trp-operonet) hos E. coli-bakterien, innehåller gener som ansvarar för tillverkning av aminosyran tryptofan. Beskriv och förklara vad som händer på DNA-nivå om du har odlat E. coli i en tryptofanfattig miljö, och plötsligt flyttar över dem i en tryptofanrik miljö. Rita gärna en bild! (6p)

Facit

Del I. Frågor bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vara mall för proteiner samt ärvas.
 2. Överkorsningar = (1) utbyte av genetiskt material mellan (2) två homologa kromosomer. (3) Sker i metafas I.
 3. Den har dubbel kromosomuppsättning: En från mamman, och en från pappan.
 4. En förändring i det genetiska materialet, som egentligen inte borde funnits där.
 5. Det stället där systerkromatiderna i en delningskromosom hålls samman.
  1. Bakteriofager.
  2. DNA (nukleinsyra) på rätt plats, (2) kapsid (”huvud”) på rätt plats, (3) övrigt (krage och basplatta, ben) ritat på rätt plats.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

 1. 0,5p för rätt ritat, 0,5p för rätt beskrivning
  1. 5'-AUGGCAUACCGCUAG-3'

   1 poäng för rätt basparning (-0,5 för varje felaktigt parad bas); ytterligare 1 poäng för att använda U i stället för T (-0,5 för varje T). Inget avdrag för felaktighet med 3'/5'.

  2. Se "Proteiner syntetiseras av ribosomer med mRNA som mall"
  3. Met-Ala-Tyr-Arg

   -0,5 för varje felaktig aminosyra.

   -05 för ”-stopp”

 2. Likheter mellan alla: (1) metafasplatta, (2) fullständig kärnspole, (3) kärnmembranet upplöst. Likheter mellan mitotisk metafas & metafas II: (4) Delningskromosomerna ligger på ett plan, systerkromatiderna redo att dras isär. Skillnader: (5) Mitotisk metafas – dubbel kromosomuppsättning kvarstår; (6) metafas I – delningskromosomerna dras åt olika poler, vilket medför en halvering av kromosomantalet; (7) metafas II – endast halva kromosomantalet jämfört med tidigare finns kvar.
 3. (1) Tryptofan binder in till repressorn, som (2) aktiveras. (3) Aktiv repressor binder till operatorn, som (4) hindrar RNA-polymeras att binda in till promotorn, och (5) hindrar därmed även transkription av gener för tryptofansyntes. (6) Därmed slutar cellen tillverka tryptofan.

  Använder felaktiga uttryck i stället för något av de understrukna orden: -0,5/uttryck.

 

   

Också intressant: