Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 1

Administration

Prov 2008-10-14 i Cellgenetik - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 36,0
Medel: 29,26
G: 17,0
VG: 26,0
MVG: 32,0

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. a, c, e
 2. a, c, e
 3. d, e, f
 4. b, d, f
 5. a, b, c
 6. a, c, e
 7. c, d, f

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. A – profas (1p). B – interfas (1p). C – Metafas (1p). D – anafas (1p).

Del III. Frågor som kräver utredande svar

  1. AUGCGGACUGACUAG

   1 poäng för rätt basparning (-0,5 för varje felaktigt parad bas); ytterligare 1 poäng för att använda U i stället för T (-0,5 för varje T).

  2. I translationen ”översätts” informationen i mRNA till protein. Proteiner är långa kedjor av aminosyror. Först binder ribosomens lilla subenhet till mRNA, och därefter det första tRNA:t (som bär på aminosyran methionin). tRNA bär på aminosyror och rRNA är en viktig beståndsdel i ribosomen. Sedan binder ribosomens stora subenhet till alltsammans. Met-tRNA befinner sig nu i ribosomens P-plats.

   Nu sker det som kallas elongering: Till ribosomens A-plats ansluter nu en tRNA-molekyl, som bär på ett antikodon som passar med mRNA:ts kodon. Ett kodon består av tre kväveba-ser, som kodar för en viss aminosyra. Aminosyran på tRNA-molekylen i P-platsen reagerar nu med aminosyran på tRNA-molekylen i A-platsen. Därefter flyttar sig hela ribosomen en triplett ”framåt”. Den andra tRNA-molekylen hamnar nu i ribosomens P-plats, och en ny tRNA-molekyl kan ansluta till ribosomens A-plats.

   Hela elongeringsprocessen upprepas tills ribosomen stöter på ett kodon som kodar för en stoppfaktor. När stoppfaktorn binder till RNA-molekylen, släpper ribosomen från mRNA-molekylen, och det bildade proteinet från den kvarvarande tRNA-molekylen. Den kvarva-rande mRNA-molekylen kan antingen användas för att bilda ett nytt protein eller bryts ner i sina beståndsdelar av ett enzym som kallas RNas.

  3. Met-Arg-Thr-Asp

   -0,5p för varje felaktig aminosyra.

   -0,5p för ”-stopp”

| ▶

 

   

Också intressant: