Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 60 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om organismernas liv tillsammans är sanna? (3p)
  1. Dyngbaggar (bl.a. tordyvlar) lägger sina ägg i spillning (dynga) från olika djur. Detta kan betraktas som en form av kommensalism.
  2. Myror och bladlöss lever i symbios, eftersom båda parter tjänar på det: Myrorna får sockerhaltigt sekret av bladlössen, och bladlössen får beskydd av myrorna.
  3. Bakterier som infekterar människor räknas vanligen som predatorer.
  4. De flesta parasiterna är skadeinsekter.
  5. Att det finns predatorer i närheten, medför oftast att en bytespopulation far illa.
  6. Parasiter är som regel mycket mindre än sina värddjur.
 2. Betrakta överlevnadskurvorna i figuren nedan.

  Överlevnadskurvor

  Vilka tre av följande påståenden om figuren är sanna? (3p) 

  1. Kurva a kan visa överlevnaden för husflugor.
  2. Kurva b kan visa överlevnaden för husflugor.
  3. Kurva c kan visa överlevnaden för människor i norra Europa.
  4. Om mortaliteten är störst i unga åldersklasser, får man en överlevnadskurva som ser ut som kurva a.
  5. Kurva b är typisk för populationer där mortaliteten är högst i högre åldersklasser.
  6. Kurva c är typisk för populationer där mortaliteten är lika hög i alla åldersklasser.

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Betrakta nedanstående figur. Den visar hur två insektspopulationer varierar under sommarhalvåret. Den ena kurvan är för bladlöss och den andra för nyckelpigor, som äter bladlöss.

  Hur en predators och ett bytesdjurs populationer följer varandra

  1. Vilken av kurvorna (den övre eller den undre) visar nyckelpigans population? (1p)
  2. Ge en motivering till ditt svar i fråga a). (1p)
  3. Förklara varför de båda kurvorna liknar varandra. (2p)
 2. Betrakta nedanstående figur. Den visar en näringsväv på den afrikanska savannen.

  En näringsväv på savannen

  Under gynnsamma väderförhållanden kan gräshoppspopulationen plötsligt öka explosionsartat. Förklara kortfattat vilka effekter det får på följande populationer, och varför det får det:

  1. Populationen ugglor (2p)
  2. Populationen vattenbufflar (2p)
  3. Populationen giraffer (3p)

Del III. Frågor som kräver utredande svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Förklara varför artkonkurrens leder till att en arts ekologiska nisch blir smalare! (4p)
 2. Varför får en populations tillväxt formen av en J-kurva? Börja med att redogöra för hur J- respektive S-kurvorna ser ut. Förklara sedan, gärna med hjälp av ett exempel, varför populationstillväxten får formen av en J-kurva! (6p)