Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Alla frågor ska besvaras på det här pappret.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder

Eleven redogör översiktligt för innebörden av dem

Eleven redogör utförligt för innebörden av dem

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av dem

Svara på frågor om och beskriva biologiska samband

Med viss säkerhet, exemplifierar

Med viss säkerhet, exemplifierar

Med säkerhet, exemplifierar och generaliserar kring

Analysera och besvara frågor

Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat

Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat

Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Ge ett exempel på en producent (i ekologisk mening).
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 2. Ge ett exempel på en förstahandskonsument (i ekologisk mening).
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande cellstrukturer finns både hos bakterier och eukaryoter?
  1. Cellkärna
  2. Cytoplasma
  3. Flagell med piskande rörelse
  4. Ribosomer
  5. Cellmembran av fosfolipider
  6. Cellvägg av cellulosa
  Analysera och besvara frågor E C A
 1. Vilka tre av följande påståenden om biotiska och abiotiska miljöfaktorer är korrekta?
  1. Markens pH-värde är ett exempel på en abiotisk miljöfaktor.
  2. Biotiska faktorer är huvudsakligen kopplade till andra organismer inom samhället, men behöver inte vara kopplade till några organismer alls.
  3. Om en organism inte lever precis vid sin optimala temperatur, kan den inte klara sig.
  4. De bakterier som finns i människans mag-/tarmkanal betraktas vanligen inte som parasiter.
  5. Nedbrytare lever vanligtvis i ett mutualistiskt förhållande till de organismer de bryter ned.
  6. Rovdjur som äter av en viss art är ett exempel på en biotisk miljöfaktor.
  Analysera och besvara frågor E C A
 2. Vilka tre av följande påståenden om ämnenas kretslopp är korrekta?
  1. Vid fotosyntesen tar växter upp koldioxid ur atmosfären.
  2. Vid växternas cellandning förbrukas ingen syrgas.
  3. Kvävefixerande bakterier omvandlar luftens kvävgas till olika kväveoxider (NO och NO2).
  4. Biltrafik bidrar till att nitrater tillförs marken.
  5. Kol i form av karbonater kan lagras i berggrunder i mycket långa tider.
  6. Kväverika bergarter är en starkt bidragande orsak till att vissa jordar blir näringsrika.
  Analysera och besvara frågor E C A
 3. Vilka tre av följande påståenden om sjön som ekosystem är korrekta?
  1. Eutrofa sjöar är vanliga vid omkringliggande podsoljordar.
  2. I eutrofa sjöar är siktdjupet vanligen kortare än i oligotrofa sjöar.
  3. Under kompensationsnivån kan ingenting leva.
  4. Kompensationsnivån i eutrofa sjöar ligger ofta närmare ytan än vad den gör hos oligotrofa sjöar.
  5. Näckrosor är nyckelarter (typiska) för eutrofa sjöar.
  6. En kalkhaltig berggrund kan vara en starkt bidragande orsak till att en sjö blir eutrof
  Analysera och besvara frågor E C A

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. I Sverige finns det typiskt två olika jordmåner.
  1. Vilken typ av jordmån har vi i markerna kring Lund med omnejd (sydvästra Skåne)?
  2. Vad kännetecknar denna typ av jordmån med avseende på sammansättning, närsalter, pH och växtlighet?
   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
   E C A
 2. Betrakta nedanstående figur. Den visar hur två insektspopulationer varierar under sommarhalvåret. Den övre, heldragna kurvan är för bladlöss och den undre, streckade för nyckelpigor, som äter bladlössen.

  Hur en predators och ett bytesdjurs populationer följer varandra
  Förklara utförligt med utgångspunkt i energipyramiden varför populationen nyckelpigor beskrivs av den streckade linjen, och inte den heldragna.

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
  E C A
  Svara på frågor om och beskriva biologiska samband E C A
 3. Titta på bilden här nedan. Den visar hur jordens befolkning har vuxit mellan år 1300 – 2000.

  Hur världens befolkning ökat mellan år 1300–2000.

  Beskrivs människans populationsökning bäst som en J-kurva eller en S-kurva? Redogör utförligt och nyanserat för begreppen bakom populationstillväxt, och de modeller man har för att beskriva dem.
  Begrepp, modeller, teorier, arbetsmetoder
  E C A
  Analysera och besvara frågor E C A
 4. En barrskog av urskogstyp är mer artrik än en planterad granskog (kulturskog). Vad beror detta på? Ta med begreppen ”skogens skikt” och ”ekologisk nisch” i svaret.
  Begrepp, modeller, teorier, arbetsmetoder E C A
  Biologiska samband och förlopp
  E C A

Facit

Betygsgränser

Medel: 14,83 (10,31/3,83/0,69)

 

Betyg Poäng
E 10,0 varav    
D 15,5 varav 5,5 C- eller A-poäng
C 19,5 varav 8,5 C- eller A-poäng
B 21,5 varav 2,0 A-poäng
A 25,0 varav 3,0 A-poäng

 

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar) 

 1. En växt, till exempel ett grässtrå.
 2. En växtätare, till exempel en kanin.

Del II. Ringa in de rätta alternativen! 

 1. b, d, e
 2. a, d, f
 3. a, d, e
 4. b, d, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Svar på E-nivå: Eleven svarar att det är brunjord som karakteriseras av högre pH eller mer näringsrik eller mer lövträd än podsol. Eleven gör en grov skiss (i ord eller bild) av en brunjordsprofil.

  Svar på C-nivå: Eleven svarar att det är brunjord som karakteriseras av högre pH och mer näringsrik och mer ädellövträd, örter och bredbladiga gräs än podsoljord. Eleven gör en utförlig skiss (i ord eller bild) av en brunjordsprofil.

 2. Svar på E-nivå: Eleven beskriver översiktligt energipyramiden. Eleven drar en enkel slutsats om sambandet mellan energikrav och storlek på en population.

  Svar på C-nivå: Eleven beskriver energipyramiden utförligt, gärna med både bild och ord. Utifrån energipyramiden förklarar eleven varför en rovdjurspopulation alltid är mindre än bytesdjurspopulationen.

 3. Svar på E-nivå: Eleven redogör översiktligt för begreppet J-kurva eller S-kurva. Utifrån detta drar eleven en relevant slutsats om att människans population följer en J-kurva eller en S-kurva.

  Svar på C-nivå: Eleven redogör utförligt för begreppen J-kurva och S-kurva. Utifrån båda de beskrivna kurvorna (då betraktas frågan som komplex) drar eleven en relevant slutsats om att människans population följer en J-kurva eller en S-kurva.

  Svar på A-nivå: Eleven redogör utförligt och nyanserat för begreppen J-kurva och S-kurva. Eleven inser att utifrån de data som ges, går det inte att säga om kurvan följer en J-kurva eller S-kurva. (Därmed blir frågan mycket komplex, och det blir också en ny situation för eleven.) Eleven diskuterar med gott resultat vilka framtida faktorer som skulle kunna bidra till att människans populationskurva så småningom blir en J-kurva eller en S-kurva.