Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Inga.

Betygsmatris

 

E

C

A

Begrepp, mo­dell­er, te­o­ri­er och ar­bets­me­to­der

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

ut­för­ligt

ut­för­ligt och ny­an­se­rat

Svara på frå­gor om och be­skr­iva bio­lo­gis­ka fö­re­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, ex­em­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, ex­em­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, ex­em­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Ana­ly­se­ra och be­sva­ra frågor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­freds­stäl­lan­de resultat

Komplexa … be­kan­ta si­tu­a­tion­er … till­freds­stäl­lan­de …

Komplexa … be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er … gott …

Språk och kom­mu­ni­ka­tion

Eleven an­vän­der med viss sä­ker­het ett na­tur­ve­ten­skap­ligt språk och an­pas­sar till viss del sin kom­mu­ni­ka­tion till syfte och sam­man­hang.

… med viss sä­ker­het … till stor del … 

… med sä­ker­het … till stor del … 

Språklig bedömning av provet

Jag väger samman all den språkliga bedömning jag gjort på de utredande frågorna, och sätter samman dem till en enda bedömning, som jag för in här, och räknar in i slutpoängen på provet.

För A krävs att beräkningarna är tydligt redovisade med korrekta enheter i varje steg i beräkningen.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Hoppa direkt till …

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

Längre svar ger risk för avdrag.

 1. Ge ett exempel på en producent (i ekologisk mening). 

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

 1. Vad händer i cellandningen? Du kan förklara med 1–2 meningar, med det går också bra med en ordformel eller en kemisk formel. 

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

 1. Luftens kväve omvandlas på olika sätt till kväve som växter och djur kan utnyttja. Hur då? Visa genom att fylla i det som fattas i rutorna i bilden av kvävets kretslopp nedan.
  Kvävets kretslopp (avidentifierad).

  Svara på frågor om och beskriva biologiska samband (1/1/1)

Del II. Ringa in de rätta svaren

 1. Vilka tre av följande påståenden om kolets kretslopp är korrekta?

  Analysera och besvara frågor (1/1/–)

  1. Heterotrofa organismer assimilerar (tar upp) koldioxid ur luften.
  2. När destruenter bryter ned döda djur och växter bildas framför allt fria karbonater.
  3. I växternas cellandning tas det upp koldioxid.
  4. Koldioxid finns löst i vatten i form av kolsyra.
  5. Kol i form av karbonater kan lagras i berggrunder i mycket långa tider.
  6. Kol kan inlagras i skalen i många djur i form av karbonater.

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Skriv svaren på de här frågorna på Inspera (eller i nödfall, ett annat papper).

Provkod: LUN-NNNNNNNNN

SEB-lösenord: xxxxxx

 1. Fosfor är ett grundämne som är viktigt för allt levande. Tillgången på fosfor är till exempel avgörande för hur mycket som kan växa på en åker.
  1. Ange en typ av biologiskt verksam molekyl där fosfor är en viktig beståndsdel. 

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/–/–)

  2. Förklara begreppet ”peak phosphorus” och hur det hänger samman med fosforns kretslopp så utförligt och nyanserat som möjligt. 

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/1)

 2. Titta på bilden här nedan. Den visar en hane (till vänster) och en hona av en slags paradisfågel, Astrapia stephaniae.
  Paradisfågel, Astrapia stephaniae.
  1. Som du ser är det väldigt stor skillnad på hur hanen och honan ser ut. Förklara utförligt och nyanserat som möjligt hur det kommer sig att honan ser ut som hon gör.

   Svara på frågor om och beskriva biologiska samband (1/1/–) 
   Språk och kommunikation (S1/S1/S1)

  2. Förklara så utförligt och nyanserat som möjligt hur det kommer sig att hanen ser ut som den gör. 

   Teoriers och modellers giltighet och begränsningar (–/1/1) 
   Språk och kommunikation (–/S1/S1)

Facit

Betygsgränser

Max: 18 (8/6/4)

Medel: 14,4 (7,3/4,7/2,4) – B

Betyg

Poäng

E

6,0

     

D

9,0

varav

3,0

A- eller C-poäng

C

11,5

varav

4,5

A- eller C-poäng

B

13,5

varav

2,0

A-poäng

A

16,0

varav

3,0

A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

 1. En växt, till exempel en björk.
 2. Socker + syre → koldioxid + vatten + energi
 3. Kvävets kretslopp. 
  Bedömning
  E – 3–4 av rutorna korrekt ifyllda.
  C – 5–6 av rutorna korrekt ifyllda.
  A – 7–9 av rutorna korrekt ifyllda.

Del II. Ringa in de rätta svaren

 1. d, e, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. ex. nukleinsyror, ATP eller fosfolipider.
  2. Bedömning:
   E – Eleven förklarar att det är den tidpunkt då fosforn/fosfater kommer att ta slut.
   C – Eleven förklarar att det är den tidpunkt då fosfatproduktionen är som högst, och den därefter kommer att sjunka p.g.a. att fosfatfyndigheter är en ändlig resurs
   A – Eleven förklarar också utförligt och nyanserat hur fosfaterna och tillgången på fosfor hänger ihop i fosforns kretslopp.
   Om eleven har förklarat begreppet ”peak phosphorus” på E-nivå men förklarat det utförligt och nyanserat med hjälp av fosforns kretslopp nås högst bedömningen C.
  1. Bedömning:
   E – Eleven förklarar kortfattat med att hon är kamouflerad/har en kryptisk färgteckning.
   C – Eleven för in begreppet fitness, och förklarar utifrån detta utförligt och nyanserat varför en kryptisk färgteckning ger henne högre fitness.
  2. Bedömning:
   C – Eleven redogör utförligt varför hanen får högre fitness med den färgteckning han har utifrån 1–2 av nedanstående begrepp.
   • Sexuell selektion.
   • ”Goda” eller ”starka” gener gör att hanen kan lägga mer energi på sitt utseende.
   A – Eleven redogör uppfyller målen för C och redogör också utförligt och nyanserat för hur detta hänger samman med teorin om de sexiga sönerna.