Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Etologi och det naturliga urvalet

E-frågor

 1. Vad är etologi? (Ledtrådar)
 2. Vad innebär naturligt urval? (Ledtrådar)
 3. Vad är fitness? (Ledtrådar)
 4. Vad är en evolutionärt stabil strategi (ESS)? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Ge exempel på en ESS från
  1. djurvärlden. (Ledtrådar)
  2. växtvärlden. (Ledtrådar)
 2. Ge några exempel på beteenden (hos några olika djurarter) som tydligt ger individen som utför handlingen en högre fitness (och som därmed gynnas av det naturliga urvalet)! (Ledtrådar)
 3. Det finns olika ekologiska faktorer som lett till att många fågelägg och -ungar är kamouflagefärgade. Ge exempel på några sådana, och förklara varför de lett till att äggen och ungarna är kamouflerade! (Ledtrådar)
 4. I en koloni gråtrutar händer det att en gråtrut äter upp ungar från ett annat gråtrutpars rede. Är detta en ESS? Varför/varför inte? (Ledtrådar)
 5. När en lejonhanne tagit över en flock dödar han omedelbart de ungar som finns i flocken. Är detta en ESS? Varför/varför inte? (Ledtrådar)
 6. En viss orkidé lurar till sig blomflugor av en viss art genom att både likna och lukta som en blomflugehona. Skulle detta kunna vara en ESS? Varför/varför inte? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Generna - DNA:t i en organism - är det som i sista hand bestämmer en individs beteende. Redogör för några exempel hos organismer, där detta är särskilt tydligt! (Ledtrådar)
 2. I äldre litteratur talas det ofta om att individer i en grupp "offrar sig för artens bästa". Läroboken hävdar att detta är fel, och talar istället om att selektion sker på individnivå, d.v.s. att det är den egna avkommans överlevnad som är det viktigaste. Jag, din lärare, hävdar att man ska gå ett steg längre, och säga att selektion sker på gen-nivå, och ingenting annat, d.v.s. det är de egna genernas överlevnad som är det enda som spelar någon roll. Vad finns det för argument som talar för att det faktiskt är på detta viset? (Ledtrådar
 3. Beror mänskligt beteende på våra gener? (Ledtrådar)

Etologiska grundbegrepp

E-frågor

 1. Vad är ett fixt rörelsemönster? Ge exempel! (Ledtrådar)
 2. Vad är det för skillnad på fixa rörelsemönster och taxier? (Ledtrådar)
 3. Vad är en instinktshandling? (Ledtrådar)
 4. Vad är en nyckelretning? Ge exempel! (Ledtrådar)
 5. Vad menas med ett supernormalt stimulus? Ge exempel! (Ledtrådar)
 6. Vad innebär retningssummation? (Ledtrådar)
 7. Vad innebär prägling? Ge exempel! (Ledtrådar)
 8. Vad är överflödeshandlingar? Ge exempel! (Ledtrådar)
 9. Vad är överslagshandlingar? Ge exempel! (Ledtrådar)
 10. Vad är instinkter? Ge exempel! (Ledtrådar)
 11. All kommunikation mellan olika individer kan delas in i fyra olika grupper. Vilka grupper, och vad innebär de? (Ledtrådar)
 12. Ge exempel där kommunikation sker med hjälp av
  1. visuella (Ledtrådar)
  2. akustiska (Ledtrådar)
  3. kemiska (Ledtrådar)
  4. taktila (Ledtrådar)
  signaler!
 13. Vad innebär ritualisering? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Redogör för ett exempel på ritualisering. (Ledtrådar)
 2. Förklara hur man tänker sig att överslagshandlingar uppstår! (Ledtrådar)
 3. På vilket vis har människan utnyttjat prägling i t.ex. ankuppfödning? (Ledtrådar)
 4. Ange en tänkbar förklaring till att man ibland träffar på hundar som försöker para sig med ens ben! (Ledtrådar)
 5. Förklara vad som kan ligga bakom att ett djur plötsligt börjar göra överflödeshandlingar! (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Diskutera vad det kan finnas för skäl till att en art kommunicerar främst med
  1. visuella
  2. akustiska
  3. taktila
  4. kemiska
  signaler! (Ledtrådar)
 2. Många djur beter sig på ett mycket funktionellt sätt, d.v.s. deras handlingar får en uppenbar konsekvens, som ökar deras fitness. Diskutera om det är så att intelligens är ett krav för detta! (Ledtrådar)
 3. Förklara vad som menas (egentligen vad Richard Dawkins menar) med att gener är själviska! (Ledtrådar)
 4. Varför, tror man idag, sker selektion inte på artnivå - och inte heller på individnivå - utan på gennivå? (Ledtrådar)
 5. Diskutera vilka ekologiska faktorer det är, som lett till att många fågelägg och -ungar är kamouflagefärgade! (Ledtrådar)
 6. Ge exempel på tillfällen där vi människor utsätter varandra för supernormala stimuli! (Ledtrådar)
 7. Diskutera vilka faktorer det kan vara, som lett till att en överslagshandling har medfört högre fitness för en individ, och därmed förts vidare till kommande generationer! (Ledtrådar)

Beteendeekologi

Facit finns inte. Men du kan läsa mer om beteendeekologi här.

E-frågor

 1. Vad är beteendeekologi? (Ledtrådar)
 2. Vilka huvudfaktorer är det som påverkar om en art lever solitärt eller i flock? (Ledtrådar)
 3. Vad är hackordning för något? (Ledtrådar)
 4. Vad är innebär altruism i djurvärlden? (Ledtrådar)
 5. Vad är släktskapsselektion? (Ledtrådar)
 6. Ge ett exempel från djurvärlden, där vi stöter på släktskapsselektion! (Ledtrådar)
 7. Vad innebär mono- resp. polygami? (Ledtrådar)
 8. Vad innebär sexuell selektion? (Ledtrådar)
 9. Vad är en hjälpares uppgift (i en djurfamilj)? (Ledtrådar)
 10. Vad innebär partenogenes? (Ledtrådar)
 11. Vad är mimikry? Ge exempel! (Ledtrådar)
 12. Vilka fyra uppgifter spelar djurens färgteckning? (Ledtrådar)
 13. Vad innebär kamouflage (kryptisk färgteckning)? (Ledtrådar)
 14. Ge exempel från djurvärlden, där man stöter på typiskt kamouflage! (Ledtrådar)
 15. Vad innebär aposematisk färgteckning? (Ledtrådar)
 16. Ge exempel från djurvärlden, där man stöter på aposematisk färgteckning! (Ledtrådar)
 17. Vad innebär mimkry? (Ledtrådar)
 18. Ge exempel från djurvärlden, där man stöter på mimikry! (Ledtrådar)
 19. Vad innebär bytesmimikry? (Ledtrådar)
 20. Ge exempel från djurvärlden, där man stöter på bytesmimikry! (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Diskutera för- och nackdelar med flockliv för en växtätare! (Ledtrådar)
 2. Diskutera för- och nackdelar med flockliv för ett rovdjur! (Ledtrådar)
 3. Zebror kan knappast beskyllas för att vara kamouflagefärgade. Ändå spelar deras färgteckning viktig roll för hur de lever - i flock. Varför då? Diskutera andra exempel, där detta också skulle kunna gälla! (Ledtrådar)
 4. Lejon lever ibland i flock och ibland solitärt. Varför då? (Ledtrådar)
 5. Vilka för- resp. nackdelar upplever fåglar som häckar i kolonier? (Ledtrådar)
 6. Varför kan en individs fitness vara högre, fastän den är längst ner på hackordningen, än om den levde solitärt? (Ledtrådar)
 7. På vilket vis spelar det roll att gener betraktas som "själviska" när vi talar om släktskapsselektion? (Ledtrådar)
 8. Vilka tänkbara förklaringar kan det finnas till att fåglar avger ett varningsläte vid händelse av fara? (Ledtrådar)
 9. Vad finns det för orsaker till att en djurart är monogam, och inte polygamt? (Ledtrådar)
 10. Förklara varför det ökar en lejonhannes fitness att döda ungarna i en flock han just tagit över! (Ledtrådar)
 11. Förklara varför hanar som regel har högre sexuell motivation än honor! (Ledtrådar) (Fast detta är ju egentligen inte sant!)
 12. Förr menade man att målet med sexuella förspel/uppvaktningar var för att honan och hanen skulle nå samma sexuella motivation. Idag tror man att detta inte är hela sanningen. Vad tror man istället? Varför tror man det? (Ledtrådar)
 13. Fåglar lever ganska ofta i monogama förhållanden. Vilka faktorer är det som är orsaken till detta? (Ledtrådar)
 14. Vad kan man tänka sig skulle krävas för att det skulle vara evoultionärt lönsamt för en fågelart att vara polygama? (Ledtrådar)
 15. Förklara varför det ofta är så, att hanar av polygama däggdjur är betydligt större än honor av samma art! (Ledtrådar)
 16. Förklara varför det
  1. kan vara lönsamt för en hane att para sig med flera honor; och (Ledtrådar)
  2. kan vara lönsamt för en hona att para sig med flera hanar! (Ledtrådar)
 17. Förklara ur genetisk synvinkel varför det kan vara evolutionärt lönsamt för en individ att stanna kvar som hjälpare! (Ledtrådar)
 18. Ange fördelar och nackdelar med partenogenes! (Ledtrådar)
 19. Vilka faktorer påverkar om ett djur förökar sig sexuellt eller via partenogenes (om den kan bådadera)? (Ledtrådar)
 20. Vad krävs det för att ett kamouflage skall vara effektivt? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Lodjur är solitära (ensamlevande) medan vargar är flockdjur. Diskutera vilka ekologiska faktorer som kan förklara de olika levnadssätten! (Ledtrådar)
 2. För både växtätare och rovdjur finns det klara för- resp. nackdelar med flockliv eller solitärt liv. Diskutera vad som skulle kunna tänkas gälla för omnivorer! (Ledtrådar)
 3. Förklara hur ett beteende som kannibalism hos gråtrut kan ha uppkommit och förts vidare till nya generationer! (Ledtrådar)
 4. Tolka följande diagram (Ledtrådar):

  forhallandet-aggjakt-koloniplacering

 5. Diskutera ur ett evolutionärt perspektiv hur hackordning kan ha uppstått! (Ledtrådar)
 6. Diskutera hur ett alturistiskt beteende kan tänkas ha uppstått! (Ledtrådar)
 7. Beskriv hur du skulle vilja utforma ett forskningsprojekt, som skall undersöka om det råder någon form av släktskapsselektion när rådjur avger sina typiska "skall"! (Ledtrådar)
 8. Föreställ dig att du är partnerskapsrådgivare för djur av olika slag. Vilka råd skulle du vilja ge till en individ som
  1. inte är har någon partner alls att para sig med; och (Ledtrådar)
  2. inte är nöjd med den partner han/hon har redan har att para sig med? (Ledtrådar)
 9. Föreställ dig att du är zoolog, och hittar en en alldeles ny grodart i centralafrikas regnskogar. Du studerar den, och kommer fram till att den uteslutande förökar sig medelst partenogenes. Vilka slutsatser kan du förmodligen dra om dess miljö? Diskutera vad skulle kunna hända med arten, om miljön förändras, och varför? (Ledtrådar)
 10. Mimikry delas in i dels müllersk mimikry och batesisk mimikry. Förklara vad skillnaden är, och hur de olika varianterna kan tänkas ha uppstått under evolutionens gång! (Ledtrådar)
 11. Varför flyttar fåglarna? (Ledtrådar)
 12. Varför flyttar inte alla fåglar? (Ledtrådar)
 13. Diskutera i vilken utsträckning de etologiska teorierna om djurs beteenden också kan tillämpas på människan! (Ledtrådar)