Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 65 minuter

Del I. Ringa in de korrekta alternativen!

 1. Det naturliga urvalet och ett djurs etologi hänger samman och bildar det vi kallar evolutionärt stabila strategier. Vilka tre av följande påståenden om olika evolutionärt stabila strategier är sanna? (2p)
  1. Många beteenden hos djur är helt styrda av deras gener. Detta gör att beteenden som ökar den egna fitnessen gynnas av det naturliga urvalet.
  2. Även de flesta komplexa beteenden hos djur styrs av gener, och djuret behöver inte någon som helst föregående inlärning för att korrekt kunna utföra beteendet.
  3. En lejonhanne som tar över en flock, dödar befintliga ungar för att gynna sin egen avkomma, och på detta vis öka sin egen fitness.
  4. En lejonhanne som tar över en flock, dödar befintliga ungar för att undvika att ungarna, när de växer upp, ska jaga bort honom och på så sätt ta över flocken.
  5. Evolutionen av kannibalism gynnas, om beteendet gör att chansen för att de egna generna förs vidare ökar.
  6. Individer hos en del arter (t.ex. vargar) avstår från att para sig, till förmån för andra, starkare individer, om de inser att födan inte kommer att räcka till alla.
 2. Vilka tre av följande påståenden om etologiska grundbegrepp är sanna? (2p)
  1. Instinktshandlingar utlöses oftast av någon form av stimulus, som kallas för nyckelretning.
  2. Instinkter kan inte förfinas genom inlärning.
  3. Ett fixt rörelsemönster upphör om ”orsaken” till rörelsemönstret (stimulit) försvinner.
  4. Gökungens stora gap fungerar som ett supernormalt stimulus, som får värdföräldrarna att mata ungen ännu intensivare.
  5. En överslagshandling uppträder ofta hos ett visst djur när motivationen att göra två helt olika saker är lika stor.
  6. Retningssummation innebär att en viss retning måste upprepas flera gånger för att utlösa ett visst beteende.
 3. Kommunikation mellan individer av samma art eller av olika arter kan ske på många olika sätt. Vilka tre av följande påståenden om kommunikation och olika kommunikationstyper är sanna? (2p)
  1. Att hytta med näven är ett exempel på visuell kommunikation hos människan.
  2. Att hytta med näven är hos människan ett exempel på en intentionsrörelse.
  3. Bin kommunicerar huvudsakligen med varandra med hjälp av kemiska signaler, precis som andra sociala (kolonibildande) insekter.
  4. Bin kommunicerar huvudsakligen med varandra med hjälp av akustiska signaler, genom att mycket snabbt vibrera med vingarna i olika frekvenser.
  5. Fågelhannar sjunger till exempel för att locka till sig honor, men sången kan också ha andra funktioner.
  6. Kommunikation med kemiska signaler har den nackdelen, att den varken kan föra över information över stor tid eller stort avstånd, eftersom den oftast bryts ner mycket snabbt i naturen.
 4. Olika faktorer avgör levnadssättet (om de lever i flock, solitärt etc.) för en viss art. Vilka tre av följande påståenden om den sociala organisationen hos olika arter är sanna? (2p)
  1. Om födotillgången är stor, är det fördelaktigt för apor att leva i flock.
  2. Om hotet från rovdjur är stort, är det fördelaktigt att leva ensamt.
  3. Genom att häcka i kolonier, minskar risken för ett enskilt gråtrutspar att deras unge/ungar faller offer för rovfåglar.
  4. Häckningsplatserna längst inne i en gråtrutskoloni är minst attraktiva, eftersom risken för kannibaliserande artfränder är störst där.
  5. Om ett område innehåller mycket föda, kommer reviren att bli mindre bland annat på den ökade konkurrens som blir, när fler individer lockas till området.
  6. Ju mindre föda som finns inom ett djurs revir, desto mer aggressivt försvarar djuret sitt revir och det lilla som faktiskt finns i det mot inkräktare.
 5. Ur biologisk synvinkel kan man hävda att meningen med livet är att reproducera sig i så stor utsträckning som möjligt. Olika arter har olika strategier (i form av sexuella system) för att göra detta, och maximera sin egen fitness. Vilka tre av följande påståenden om sexuella system är sanna? (2p)
  1. Polygami innebär att en hane parar sig med flera honor, eller att en hona parar sig med flera hannar.
  2. Vid partenogenes föds nya ungar utan föregående befruktning.
  3. Det är numera säkerställt med hjälp av DNA-tekniker att nästan alla fågelarter lever i strikt monogama förhållanden.
  4. Monogami förekommer endast om det ofördelaktigt både för honan och hannen att försöka få ungar med en andra partner.
  5. Bland däggdjur är honorna mycket mer benägna att vara trogen mot sin partner, än vad hannarna är.
  6. Extremt långa stjärtfjädrar hos hannar, som hos påfåglar, är evolutionärt fördelaktiga därför att de hjälper hannen att signalera till rovdjur att de är starka, och lätt kan flyga ifrån dem.
 6. Ett djurs färgteckning kan fylla ett antal olika funktioner. Vilka tre av följande påståenden om färgteckning och dess funktioner är sanna? (2p)
  1. Genom att ha bjärta färger (som avviker från omgivningen), signalerar ett djur oftast att det är farligt eller giftigt.
  2. Apokryfisk färgteckning är sådan som ger djuret i fråga kamouflage.
  3. En aposematiskt tecknad insekt får alltid bättre fitness om den lever solitärt.
  4. Aposematisk färgteckning förekommer praktiskt taget aldrig hos däggdjur.
  5. Genom att som larv ta upp gifter från sidenörten och behålla dem i kroppen, blir också den färdiga monarkfjärilen giftig.
  6. Fågelhannars ofta mycket färgsprakande fjäderdräkter har till uppgift att avskräcka eventuella rovdjur.

Del II. Frågor som kräver ett fullständigt svar.

Svar på dessa frågor ska skrivas på ett annat papper.

 1. Beskriv på vilket sätt kommunikation mellan två individer kan utgöra en nyckelretning. Ge ett (endast ett) exempel som inte tidigare nämnts i detta prov, och ange också vilken typ av kom-munikation det rör sig om! (3p)
 2. Vilken är den huvudsakliga ekologiska faktorn som kan påverka storleken på en lejonflock? Hur påverkar denna faktor? (3p)
 3. Blomflugan är en liten fluga med gul/svart färgteckning, som liknar en geting. Blomflugan är själv alldeles ofarlig. Namnge och redogör för denna typ av färgteckning, och förklara ur ett etologiskt och evolutionärt perspektiv hur blomflugans färgteckning kan ha uppstått! (4p)