Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Alla frågor ska besvaras på det här pappret.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

Vad som bedöms E C A
Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder Eleven redogör översiktligt för innebörden av dem Eleven redogör utförligt för innebörden av dem Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av dem
Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp Med viss säkerhet, exemplifierar Med säkerhet, exemplifierar Med säkerhet, exemplifierar och generaliserar kring
Hur biologins modeller och teorier utvecklas Redogör översiktligt utifrån något exempel Redogör utförligt utifrån några exempel Redogör utförligt och nyanserat utifrån några exempel
Teoriers och modellers giltighet och begränsningar Eleven värderar dessa med enkla omdömen Eleven värderar dessa med enkla omdömen Eleven värderar dessa med nyanserade omdömen
Analysera och besvara frågor Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat
Frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle Eleven diskuterar dessa översiktligt Eleven diskuterar dessa utförligt Eleven diskuterar dessa utförligt och nyanserat

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

  1. Beskriv på vilket sätt kommunikation mellan två individer kan utgöra en nyckelretning. Ge ett exempel, och ange också vilken typ av kommunikation det rör sig om!
     
Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp E C A
  1. Mimikry delas in i dels müllersk mimikry och batesisk mimikry. Förklara vad skillnaden är, och hur de olika varianterna kan tänkas ha uppstått under evolutionens gång!
     
Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp E C A
  1. Vad innebär teorin om de sexiga sönerna? Utred vad detta får för konsekvens för djurs (framför allt hanars) utseende. Diskutera också vilka andra teorier det finns för att förklara vissa hanars utseende, och för- och nackdelar med dessa.
     
Teoriers och modellers giltighet och begränsningar
E C A
  1. I reklamsammanhang utsätts vi ofta för supernormala stimuli. Är detta bra eller dåligt? Resonera kring betydelsen av kunskaper av människans etologi när det kommer till marknadsföring.
     
Svara på frågor om biologins betydelse för individ och samhälle E C A
  1. Vad innebär prägling? Svara genom att exemplifiera och redogöra så utförligt och nyanserat som möjligt för prägling ur både ett evolutionärt och ett etologiskt perspektiv.
     
Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp E C A
  1. Välj ut en av  de organismer ni har jobbat med i ert arbete om livet på jorden om 50 miljoner år. För varje organism har ni försökt besvara hur den löser problemet med att (i) inte dö, (ii) skaffa föda, och (iii) skaffa avkommor. Diskutera ett av dessa problem, och redogör för hur den organism du valt löser detta.
     
Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp E C A
Analysera och besvara frågor E C A