Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Betula pendula 001Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Språklig bedömning

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar (gjorda med blå penna) har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation (1E/1C/1A)

Del I. Fyll i luckorna!

Besvara de här frågorna direkt i det här provhäftet.

 1. Vad händer i cellandningen? Du kan förklara med 1–2 meningar, med det går också bra med en ordformel eller en kemisk formel. 

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/–/–)

 2. Vad innebär monogami? 

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/–/–)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om etologiska grundbegrepp är korrekta?
  1. Individer hos en del arter (t.ex. vargar) avstår från att para sig, till förmån för andra, starkare individer, om de inser att födan inte kommer att räcka till alla.
  2. Evolutionen av altruistiska beteenden gynnas, om beteendet gör att chansen för att de egna generna förs vidare ökar.
  3. En taxi upphör om ”orsaken” till rörelsemönstret (stimulit) försvinner.
  4. Retningssummation innebär att två stimuli ger starkare svar om de uppträder tillsammans än var för sig.
  5. En betingad reflex uppträder alltid utan föregående träning.
  6. Kycklingar lär sig troligen att picka upp frön från marken genom att imitera andra individer i gruppen.

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

 1. Vilka tre av följande påståenden om kommunikation och färgteckning är korrekta?
  1. Fågelhannar sjunger till exempel för att locka till sig honor, men sången kan också ha andra funktioner.
  2. Hotintentioner kommuniceras ofta med visuella signaler.
  3. Nyckelretningar är alltid en form av visuella signaler.
  4. En aposematiskt tecknad insekt får alltid bättre fitness om den lever solitärt.
  5. Fågelhannars ofta mycket färgsprakande fjäderdräkter har till uppgift att avskräcka eventuella rovdjur.
  6. Den ofarliga blomflugan i bilden nedan uppvisar en form av batesisk mimikry med sin gul/svart-randiga färgteckning.
   Blomfluga.

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

 2. Vilka tre av följande påståenden om social organisation och sexuella system är korrekta?
  1. Om födotillgången är stor, är det fördelaktigt för apor att leva solitärt.
  2. För många rovdjur är det fördelaktigt att leva i flock om tillgången på föda är begränsad.
  3. Hönor väljer att acceptera hackordningen som etableras, eftersom det är mest fördelaktigt för hela gruppen.
  4. Polygami innebär att en hane parar sig med flera honor, eller att en hona parar sig med flera hannar.
  5. Bland däggdjur är honor och hanar i regel ungefär lika benägna att vara otrogna mot sin partner.
  6. Sexuell selektion kan göra att hanar hos en viss art får extrema utseenden.

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

 3. Vilka tre av följande påståenden om ekosystem och näringsvävar är korrekta?
  1. Växtätande insekter kan räknas som producenter, eftersom de befinner sig längst ner på näringskedjan.
  2. Markens pH-värde är ett exempel på en abiotisk miljöfaktor.
  3. De aktiviteter som människan utför, och som påverkar ekosystemen, kan vara både av biotisk och abiotisk karaktär.
  4. Den största delen av energin i solljuset som når jorden tas upp av producenterna och används i fotosyntesen.
  5. En andrahandskonsument kan aldrig vara toppkonsument.
  6. I en näringsväv finns det alltid flera olika arter på varje trofinivå.

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

 4. Vilka tre av följande påståenden om vattnets och kolets kretslopp är korrekta?
  1. Vid cellandning avges vatten från växter och djur i en process som kallas transpiration.
  2. Vid transpirationen avdunstar vatten från hav och sjöar.
  3. Energin i solljuset gör att vatten avdunstar från både hav och land.
  4. När destruenter bryter ned döda djur och växter bildas framför allt fria karbonater.
  5. Heterotrofa organismer assimilerar (tar upp) koldioxid ur luften.
  6. Koldioxid finns löst i vatten i form av kolsyra.

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

 5. Vilka tre av följande påståenden om kvävets kretslopp är korrekta?
  1. Kvävefixerande bakterier lever i symbios med ärtväxter i deras rötter.
  2. Allt levande behöver kväve till både nukleinsyror och proteiner.
  3. Ammonifikationsbakterier omvandlar ammoniumjoner, , till nitratjoner, .
  4. Vid blixturladdningar och förbränningar vid hög temperatur bildas ammoniumjoner.
  5. Anlagda våtmarker bidrar till att återföra kvävgas till atmosfären.
  6. Nitrifikationsbakterier omvandlar luftens kvävgas till bl.a. ammoniumjoner, \({\sf \text{NH}_4^+}\).

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Besvara de här frågorna på ett annat papper.

 1. För ungefär 8 miljoner år sedan krockade den indiska subkontinenten med den asiatiska. Det gav upphov till bergsmassivet Himalaya. Redogör så utförligt och nyanserat som möjligt vad det fick för konsekvenser för människans evolution.


  Svara på frågor om och beskriva biologiska samband
   (1E/1C/1A)

 2. Den här frågan handlar om fosforns kretslopp. 
  1. Förklara begreppet ”peak fosfor” så utförligt och nyanserat som möjligt.


   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/1C/1A)

  2. Förklara varför det är viktigt för gemene man (”medelsvensson”; den som inte är utbildad biolog) att känna till peak fosfor. 


   Argument och konsekvenser (1E/1C/1A)