Prov 2017-03-02 i Etologi, beteendeekologi och grundläggande ekologi (plus människans evolution)

Betula pendula 001Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Språklig bedömning

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar (gjorda med blå penna) har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation (1E/1C/1A)

Del I. Fyll i luckorna!

Besvara de här frågorna direkt i det här provhäftet.

 1. Vad händer i cellandningen? Du kan förklara med 1–2 meningar, med det går också bra med en ordformel eller en kemisk formel. 

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/–/–)

 2. Vad innebär monogami? 

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/–/–)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om etologiska grundbegrepp är korrekta?
  1. Individer hos en del arter (t.ex. vargar) avstår från att para sig, till förmån för andra, starkare individer, om de inser att födan inte kommer att räcka till alla.
  2. Evolutionen av altruistiska beteenden gynnas, om beteendet gör att chansen för att de egna generna förs vidare ökar.
  3. En taxi upphör om ”orsaken” till rörelsemönstret (stimulit) försvinner.
  4. Retningssummation innebär att två stimuli ger starkare svar om de uppträder tillsammans än var för sig.
  5. En betingad reflex uppträder alltid utan föregående träning.
  6. Kycklingar lär sig troligen att picka upp frön från marken genom att imitera andra individer i gruppen.

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

 2. Vilka tre av följande påståenden om kommunikation och färgteckning är korrekta?
  1. Fågelhannar sjunger till exempel för att locka till sig honor, men sången kan också ha andra funktioner.
  2. Hotintentioner kommuniceras ofta med visuella signaler.
  3. Nyckelretningar är alltid en form av visuella signaler.
  4. En aposematiskt tecknad insekt får alltid bättre fitness om den lever solitärt.
  5. Fågelhannars ofta mycket färgsprakande fjäderdräkter har till uppgift att avskräcka eventuella rovdjur.
  6. Den ofarliga blomflugan i bilden nedan uppvisar en form av batesisk mimikry med sin gul/svart-randiga färgteckning.
   Blomfluga.

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

 3. Vilka tre av följande påståenden om social organisation och sexuella system är korrekta?
  1. Om födotillgången är stor, är det fördelaktigt för apor att leva solitärt.
  2. För många rovdjur är det fördelaktigt att leva i flock om tillgången på föda är begränsad.
  3. Hönor väljer att acceptera hackordningen som etableras, eftersom det är mest fördelaktigt för hela gruppen.
  4. Polygami innebär att en hane parar sig med flera honor, eller att en hona parar sig med flera hannar.
  5. Bland däggdjur är honor och hanar i regel ungefär lika benägna att vara otrogna mot sin partner.
  6. Sexuell selektion kan göra att hanar hos en viss art får extrema utseenden.

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

 4. Vilka tre av följande påståenden om ekosystem och näringsvävar är korrekta?
  1. Växtätande insekter kan räknas som producenter, eftersom de befinner sig längst ner på näringskedjan.
  2. Markens pH-värde är ett exempel på en abiotisk miljöfaktor.
  3. De aktiviteter som människan utför, och som påverkar ekosystemen, kan vara både av biotisk och abiotisk karaktär.
  4. Den största delen av energin i solljuset som når jorden tas upp av producenterna och används i fotosyntesen.
  5. En andrahandskonsument kan aldrig vara toppkonsument.
  6. I en näringsväv finns det alltid flera olika arter på varje trofinivå.

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

 5. Vilka tre av följande påståenden om vattnets och kolets kretslopp är korrekta?
  1. Vid cellandning avges vatten från växter och djur i en process som kallas transpiration.
  2. Vid transpirationen avdunstar vatten från hav och sjöar.
  3. Energin i solljuset gör att vatten avdunstar från både hav och land.
  4. När destruenter bryter ned döda djur och växter bildas framför allt fria karbonater.
  5. Heterotrofa organismer assimilerar (tar upp) koldioxid ur luften.
  6. Koldioxid finns löst i vatten i form av kolsyra.

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

 6. Vilka tre av följande påståenden om kvävets kretslopp är korrekta?
  1. Kvävefixerande bakterier lever i symbios med ärtväxter i deras rötter.
  2. Allt levande behöver kväve till både nukleinsyror och proteiner.
  3. Ammonifikationsbakterier omvandlar ammoniumjoner, , till nitratjoner, .
  4. Vid blixturladdningar och förbränningar vid hög temperatur bildas ammoniumjoner.
  5. Anlagda våtmarker bidrar till att återföra kvävgas till atmosfären.
  6. Nitrifikationsbakterier omvandlar luftens kvävgas till bl.a. ammoniumjoner, \({\sf \text{NH}_4^+}\).

   Analysera och besvara frågor (1E/1C/–)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Besvara de här frågorna på ett annat papper.

 1. För ungefär 8 miljoner år sedan krockade den indiska subkontinenten med den asiatiska. Det gav upphov till bergsmassivet Himalaya. Redogör så utförligt och nyanserat som möjligt vad det fick för konsekvenser för människans evolution.


  Svara på frågor om och beskriva biologiska samband
   (1E/1C/1A)

 2. Den här frågan handlar om fosforns kretslopp. 
  1. Förklara begreppet ”peak fosfor” så utförligt och nyanserat som möjligt.


   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/1C/1A)

  2. Förklara varför det är viktigt för gemene man (”medelsvensson”; den som inte är utbildad biolog) att känna till peak fosfor. 


   Argument och konsekvenser (1E/1C/1A)


Facit

Betygsgränser

Max: 26 (12/10/4)
Medel: 20,4 (11,6/7,8/2,0) (B)

 

Betyg

Poäng

E

9,0

     

D

14,0

varav

5,0

A- eller C-poäng

C

18,0

varav

7,5

A- eller C-poäng

B

20,0

varav

2,0

A-poäng

A

23,0

varav

3,0

A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

 1. socker + syre → koldioxid + vatten + energi
 2. Att man lever i ett stabilt parförhållande hela livet ut.

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. b, c, d
 2. a, b, f
 3. d, e, f
 4. b, c, f
 5. a, c, f
 6. a, b, e

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Bedömning:
  E – Eleven förklarar översiktligt att det ledde till att människans förfäder började gå på två ben.
  C – Eleven förklarar utförligt vad det fick för konsekvenser utifrån en av punkterna nedan.
  A – Eleven förklarar utförligt och nyanserat vad det fick för konsekvenser utifrån båda punkterna nedan.
  • Det blev ett torrare klimat på jorden, varför skogen i Afrika drog sig tillbaka, och det blev mer effektivt att förflytta sig mellan träden på två ben
  • Genom att gå på två ben kunde människans förfäder spara energi, vilket istället kunde läggas på sex och ökad fitness. Att kunna se rovdjur tidigt kan också ha spelat viss roll.
  1. Bedömning:
   E – Eleven förklarar att det är den tidpunkt då fosforn/fosfater kommer att ta slut (vilket egentligen inte är helt korrekt).
   C – Eleven förklarar att det är den tidpunkt då fosfatproduktionen är som högst, och den därefter kommer att sjunka p.g.a. att fosfatfyndigheter är en ändlig resurs
   A – Eleven förklarar också utförligt och nyanserat hur fosfaterna och tillgången på fosfor hänger ihop i fosforns kretslopp.
   Om eleven har förklarat begreppet ”peak fosfor” på E-nivå men förklarat det utförligt och nyanserat med hjälp av fosforns kretslopp nås högst bedömningen C.
  2. Bedömning:
   E – Eleven för fram enkla argument, och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
   C – Eleven för fram välgrundade argument, och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande
   A – Eleven för fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden.

   Exempel: Eleven tar upp både problematik med övergödning (med konstgödsel) och ekonomiska eller sociala konsekvenser av höjt pris på konstgödsel.

   Eleven tar upp argument för att välja ekologiskt odlad mat framför annan mat.

   Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.