Tid: 75 minuter

Del I. Ringa in de korrekta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om den genetiska variationen hos olika populationer är sanna? (2p)
  1. Om miljön kräver det, så muterar en individ i en population för att bättre kunna klara av miljöförändringar.
  2. Den individ, som är bäst anpassad till sin miljö, har störst sannolikhet att föra sina gener vidare till nästa generation.
  3. I en viss population finns det praktiskt taget alltid en genetisk variation.
  4. Den genetiska variationen i en viss population kan ta sig uttryck i t.ex. olika längd på halsarna.
  5. Sannolikheten för att en art ska överleva en miljöförändring ökar ju mer homogen (genetiskt sett) arten är.
  6. Populationer med mycket liten genetisk variation har sannolikt genomgått en mycket lång evolution (d.v.s. det är mycket länge sedan de uppstod som art).
 2.  
  Torsken är på god väg att bli fullständigt utfiskad i nordatlanten på grund av det intensiva trålfiskandet. För att rädda stammen gör man bland annat så, att man trålar med ganska stora maskor, så att de torskar som är lite mindre (och alltså yngre) slinker igenom, och inte hamnar på vårt matbord. Vilka tre påståenden om denna populations framtida evolution är sanna? (2p)
  1. Det är inte möjligt att med hjälp av evolutionsteorin förutsäga hur torskpopulationen kommer att utvecklas på grund av detta.
  2. Om trålfisket upphör, kommer torskens storlek sannolikt inte att påverkas alls.
  3. Torsken kommer troligen att utvecklas så, att den genomsnittliga storleken på könsmogna torskar kommer att öka, eftersom endast de stora torskarna hinner para sig innan de fångas.
  4. Torsken kommer troligen att utvecklas så, att den genomsnittliga storleken på könsmogna torskar kommer att minska, eftersom de som råkar vara små hinner föröka sig innan de fångas i trålen.
  5. Torsken kommer troligen att utvecklas så, att den genomsnittliga storleken på könsmogna torskar kommer att minska, eftersom torskarna lär sig att de måste para sig så fort de kan, för att inte hamna i fiskarnas trål.
  6. Denna typ av urval är ett exempel på konstlat urval.
 3. Teoretisk artbildning Betrakta bilden till höger. Den visar hur fördelningen av en viss egenskap hos en ursprunglig population varierar över tiden. Vilka tre av följande påståenden om denna process är sanna? (2p)
  1. Egenskapen som avses på x-axeln genomgår divergent evolution.
  2. Avvikare i fig (a) får högre fitness än "medelmåttor".
  3. Denna typ av evolution kan ske när ett fåtal individer överlever efter en katastrof.
  4. För att denna typ av evolution ska kunna ske, måste de två populationerna tvunget separeras av en korsningsbarriär i form av ett fysiskt hinder, t.ex. ett hav eller ett berg.
  5. I den här typen av evolution gäller att populationsmängden (antalet individer) alltid är konstant.
  6. Denna typ av evolution har aldrig påvisats i verkligheten.
 4. Vilka tre påståenden om "meningen med livet" (ekologi och evolution) är sanna? (2p)
  1. För en viss individ är det viktigt att ha så stor kull som möjligt, för att få så hög fitness som möjligt.
  2. Det är inte nödvändigtvis så, att den individ som får störst kull också får högst fitness.
  3. Hos djur med mycket stora kullar är det inte ovanligt att också de allra flesta ungarna överlever till vuxen ålder.
  4. Växter med mycket små och näringsfattiga frön växer vanligen i områden med liten konkurrens.
  5. Två arter som lever i symbios gör det troligen p.g.a. samevolution.
  6. Samevolution hos två arter kan ses som en utveckling för att båda arterna ska hjälpa varandra att överleva.
 5. Vilka tre påståenden om fossil och kartläggning av evolutionen är sanna? (2p)
  1. Det är mycket ovanligt att ett dött djur omvandlas till fossil.
  2. Förstenade fotspår eller grävgångar är också en typ av fossil.
  3. Ett ledfossil är ett fossiliserat leddjur.
  4. För att ett fossil ska fungera som ett bra ledfossil, ska det helst ha funnits under en mycket lång tid innan det dog ut.
  5. Organ som är homologa har samma evolutionära ursprung.
  6. Kol-14-metoden är en lämplig metod att använda för att åldersbestämma fossil av dinosaurier.
 6. Vilka tre påståenden om livets historia är sanna? (2p)
  1. Däggdjuren uppstod ungefär samtidigt som dinosaurierna
  2. Trilobiterna var ungefär samtida med dinosaurierna
  3. Ett gemensamt drag för samtliga däggdjur är att de diar (ammar) sina ungar.
  4. Ett gemensamt drag för samtliga däggdjur är att de föder levande ungar.
  5. Fossiliserade stromatoliter är några av de allra tidigaste spåren av liv som finns.
  6. Dinosaurierna hade funnits i nästan 400 miljoner år när de plötsligt dog ut.
 7. Vilka tre påståenden om människans biologiska historia är sanna? (2p)
  1. Människans närmaste släktingar finns bland människoaporna.
  2. Människan härstammar troligen från schimpanserna eller gorillorna.
  3. Om nackhålet på kraniet sitter i mitten undertill, tyder det på att individen gått på två ben under sin levnad.
  4. Det som skiljer människorna från hominiderna är framför allt förmågan att gå upprätt.
  5. Cro Magnon-människan, som utförde grottmålningar, var i allt väsentligt samma art som vi själva (Homo sapiens).
  6. Neanderthal-människan (Homo neanderthaliensis) är troligen stamfader till Homo sapiens.

Del II. Frågor som kräver ett fullständigt svar.

Svar på dessa frågor ska skrivas på ett annat papper.

 1. Växtceller har troligen uppstått senare än (andra) eukaryota celler under livets utveckling. Förklara varför man tror så, genom att belysa och redogöra för de pro- och de eukaryota cellernas evolutionära utveckling! (4p)
 2. Hur kan man veta hur gammalt ett visst fossil är, som man hittat? Beskriv principen för två olika metoder att åldersbestämma fossil/arkeologiskt material! (5p)
 3. Denna fråga ansluter till figuren i fråga 3. Ge ett exempel på den typ av evolution som visas i figuren. Ditt exempel kan vara hämtat ur verkligheten eller din egen fantasi; det enda som krävs är att det är rimligt. Förklara med utgångspunkt i ditt exempel vad det är för selektionstryck som verkar, och varför evolutionen i ditt exempel sker på det avbildade sättet! (3p)

Facit

Betygsgränser

Max: 26
Medel:  
G: 9,5
VG: 17,5
MVG: 22,5

Del I. Ringa in de korrekta alternativen!

Alla tre korrekt inringade alternativ ger 2 poäng. Två korrekt inringade svar ger 1 poäng. Alla andra svarsalternativ ger noll poäng. (Fyra markerade alternativ, varav tre är korrekta, ger 1 poäng, för den toker som inte fattat att det bara ska vara tre alternativ!)

 1. b, c, d
 2. b, d, f
 3. a, b, c
 4. b, d, e
 5. a, b, e
 6. a, c, e
 7. a, c, e

Del II. Frågor som kräver ett fullständigt svar.

 1. Från början fanns troligen en urcell (progenot), som delade upp sig i urkaryoter och prokaryoter (1p). Så småningom inneslöts mitokondrier i den urkaryota cellen, och det bildades en eukaryot cell (0,5p). Mitokondrierna har troligen sitt ursprung i purpurbakterier (0,5p). Så småningom inneslöts även fotosyntetiserande cyanobakterier av någon eukaryot cell (0,5p). Dessa cyanobakterier gav då upphov till växtcellens kloroplaster (0,5). Eftersom växtceller har både mitokondrier och kloroplaster, men andra eukaryoter bara mitokondrier, är det troligt att mitokondrierna skapades först, och därefter kloroplasterna (1p).
 2. Man kan besvara denna fråga antingen genom att beskriva två av tre (stratigrafi, ledfossil och radiometri) eller genom en kombination av alla tre.

  Svar:

  Stratigrafi: En sedimentär bergart består av sand, lera etc. som sedimenterat och sedan förstenats (0,5p). Fossil i samma lager är lika gamla, och ju längre ner i berget de befinner sig, desto äldre är de (1p). Därigenom kan man bestämma fossilets relativa ålder (1p).

  Ledfossil: En del fossil kan användas för att åldersbestämma andra fossil. Dessa kallas ledfossil (1p). Om man hittar ett ledfossil i ett lager, måste andra fossil i samma lager vara lika gamla som ledfossilet (1p). [Exempel på vad som krävs av ett bra ledfossil - 0,5p]

  Radiometri (kol-14-metoden): Halten 14C i ett levande djur är konstant (1p). När djuret dör börjar halten 14C minska med en bestämd hastighet (1p). Genom att mäta hur mycket som 14C som finns kvar i djuret, kan man räkna ut hur länge sedan det var det dog (0,5p).

  – eller –

  Eftersom nya avlagringar (i sedimentära bergarter) lägger sig ovanpå äldre (1p), kommer fossil från samma lager att vara lika gamla (och man kan också avgöra vilka fossil som är äldre och vilka som är yngre (1p)). Om man i samma lager hittar ledfossil (vars ålder man känner) (0,5p), vet man att det nya fossilet man hittat måste ha samma ålder (0,5p).

  Genom att mäta hur mycket av en radioaktiv isotop som sönderfallit (försvunnit), kan man mäta hur gammalt fossilet är (1p). Det är för att man känner till halveringstiden för den radioaktiva isotopen, och alltså vet hur lång tid det tar för hälften att sönderfalla (1p).

 3. Rimligt selektionstryck - 1p; rimligt val av egenskap som påverkas - 1p; rimlig förklaring till varför egenskapen divergerar i två olika populationer - 2x0,5p.

  Exempel på ett svar, som gett full poäng: En population trastar sätts iland på en ö, där det inte tidigare finns några trastar. På fastlandet hade trastarna medellång näbb, som är perfekt för att fånga fjärilslarver med. På den nya ön finns inte just de här larverna, men väl fjärilar som trastarna finner mumsiga. Det finns också stora skalbaggar, som fåglarna kan sätta i sig.

  De fåglar som råkar ha lite längre näbb, kommer att få lättare att fånga fjärilar än de med medellång/kortare näbb. De fåglar som råkar ha lite kortare, men kraftigare näbb, kommer att få lättare att fånga och äta skalbaggar än de med medellång/längre näbb.

  Därför kommer avvikare i populationen att gynnas av evolutionen, och den ursprungligen medellånga näbben kommer att utvecklas i en kort och en lång variant.

  Endast en allmän diskussion om artbildning ... totalt 0,5p

  Ej identifierat att båda populationerna utvecklas åt olika håll ... -0,5p