Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 60 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Flervalsfrågor

 1. Vilken organism hör till vilken grupp? Fyll i rätt bokstav framför organismgrupperna i den högra kolumnen. Varje organsim ska bara skrivas in på ett enda ställe i den högra kolumnen, och skriv endast in en organism vid varje organismgrupp. (7,5p

  Organism

  Organismgrupp

  a) abborre

  ___ arké

  b) Apatosaurus

  ___ bakterie

  c) björk

  ___ basidiesvamp

  d) blodigel

  ___ blötdjur

  e) bläckfisk

  ___ encellig svamp

  f) champinjon

  ___ enhjärtbladig växt

  g) grönalg

  ___ jämnvarmt ryggradsdjur

  h) höna

  ___ jämnvarmt ryggradsdjur

  i) jäst

  ___ kärlkryptogam

  j) korsspindel

  ___ kärlkryptogam

  k) kräfta

  ___ leddjur

  l) plasmodium

  ___ leddjur

  m) tall

  ___ mossa

  n) vete

  ___ nakenfröig växt

  o) öronmanet

  ___ nässeldjur

   

  ___ plattmask

   

  ___ plattmask

   

  ___ protist

   

  ___ protist

   

  ___ ringmask

   

  ___ svampdjur

   

  ___ tagghuding

   

  ___ tagghuding

   

  ___ tvåhjärtbladig växt

   

  ___ växelvarmt ryggradsdjur

 2. Vilken organismtyp hör samman med vilken beskrivning? Fyll i rätt bokstav framför beskrivningarna i den högra kolumnen. Varje organismtyp passar in på endast en beskrivning. (3,5p)

  Organismtyp

  Beskrivning

  a) arkéer

  ___

  Bilaterala (tvåsidiga) djur som omges av ett yttre skelett (s.k. exoskelett) av kitin, och med ett öppet blodomlopp.

  b) bakterier

  ___

  Bilaterala (tvåsidiga) djur med en stödjande struktur som löper längs med kroppens ovansida, som hos ryggradsdjuren omvandlas till ryggrad.

  c) leddjur

  ___

  Bilaterala (tvåsidiga) djur med fullständig matspjälkningskanal, en kroppsbyggnad som är tydligt uppdelad i segment och med slutet blodomlopp.

  d) protister

  ___

  Bilaterala (tvåsidiga) djur, men där en och samma öppning bildar mun och tarmöppning (anus, exkretionspor).

  e) ryggsträngsdjur

  ___

  Encelliga organismer med cellkärna samt vissa flercelliga autotrofa organismer med cellkärna men utan ledningsvävnad.

  f) svampdjur

  ___

  Encelliga organismer utan cellkärna. Påträffas typiskt i extrema miljöer, och har en cellkemi som skiljer sig mycket från övriga organismer.

  g) tagghudingar

  ___

  Encelliga organismer utan cellkärna, men med cellmembran bestående av fosfolipider.

   

  ___

  Flercelliga autotrofa organismer med tydlig ledningsvävnad och uppdelning av olika organ.

   

  ___

  Marina djur som endast består av två cellager; ett yttre och ett inre.

   

  ___

  Radiärsymmetriska djur där kroppen är täckt av kalkskivor som bildar taggar eller knölar.

 3. Vilka tre av följande påståenden om svampar är sanna? (3p)
  1. Sporsäckssvampar och basidiesvampar är det vi i dagligt tal kallar "matsvampar".
  2. Svamparnas hyfer är tunna, förgrenade trådar av svampceller.
  3. Mycel är ett annat ord för svamparnas fruktkroppar - den del av svampen som vi vanligtvis äter.
  4. Jästsvampar är den enda typen av svamp som enbart förökar sig med könlig förökning.
  5. Många svampar kan assimilera koldioxid.
  6. Lavar består av svamphyfer och alger som lever i symbios.
 1. Torsken är på god väg att bli fullständigt utfiskad i nordatlanten på grund av det intensiva trålfiskandet. För att rädda stammen gör man bland annat så, att man trålar med ganska stora maskor, så att de torskar som är lite mindre (och alltså yngre) slinker igenom, och inte hamnar på vårt matbord. Vilka tre påståenden om denna populations framtida evolution är sanna? (3p)
  1. Om trålfisket upphör, kommer torskens storlek sannolikt inte att påverkas alls.
  2. Torsken kommer troligen att utvecklas så, att den genomsnittliga storleken på könsmogna torskar kommer att öka, eftersom endast de stora torskarna hinner para sig innan de fångas.
  3. Torsken kommer troligen att utvecklas så, att den genomsnittliga storleken på könsmogna torskar kommer att minska, eftersom torskarna lär sig att de måste para sig så fort de kan, för att inte hamna i fiskarnas trål.
  4. Torsken kommer troligen att utvecklas så, att den genomsnittliga storleken på könsmogna torskar kommer att minska, eftersom de som råkar vara små hinner föröka sig innan de fångas i trålen.
  5. Torskens storlek kommer troligen inte att påverkas alls.
  6. Denna typ av urval är ett exempel på konstlat urval.
 2. Vilka tre av följande påståenden om växter är sanna? (3p)
  1. Kärlkryptogamerna omfattar ormbunkar, fräken- och lummerväxter.
  2. Mossor förökar sig endast könlöst.
  3. Mossor saknar ledningsvävnad, vilket övriga växter har.
  4. Skillnaden mellan fröväxternas och kärlkryptogamernas förökning är att kärlkryptogamerna är beroende av en fuktig miljö, vilket fröväxterna inte är.
  5. Till växterna räknas även flercelliga alger.
  6. Lövträd har funnits längre på jorden än barrträd.
 3. Vilka tre av följande påståenden om fossil är sanna? (3p)
  1. Ett ledfossil är ett fossiliserat leddjur.
  2. Ett ledfossil är ett fossil som kan ge ledning om var andra fossil befinner sig.
  3. För att ett fossil ska fungera som ett bra ledfossil, ska det helst ha funnits under en ganska kort tid innan det dog ut.
  4. Nästan vilket fossiliserat djur som helst kan duga som ledfossil, så länge det har funnits i tillräckligt många år.
  5. Det är mycket ovanligt att ett dött djur omvandlas till fossil.
  6. Fossiliserade stromatoliter är de tidigaste spåren av liv på jorden.
 4. Vilka tre av följande påståenden om organismers förökning är sanna? (3p)
  1. Många växter kan föröka sig både könligt och könlöst.
  2. Partenogenes är en typ av könlös förökning
  3. Toffeldjur kan föröka sig både könligt och könlöst.
  4. Hos organismer som är skildkönade, sitter de hanliga och honliga könsorganen skilt åt på kroppen hos en och samma individ
  5. Hos organismer som är samkönade, sitter de hanliga och honliga könsorganen på samma ställe hos en och samma individ.
  6. Könlig förökning är troligen mest gynnsamt i en föränderlig miljö.
 5. Vilka organismer är närmast släkt med varandra? Ringa in de två organismer som är närmare släkt med varandra än den tredje i varje grupp nedan. (2p)
   
  1. bläckfisk - mussla - daggmask
  2. sjöstjärna - husfluga - krabba
  3. blåstång - kantarell - gran
  4. toffeldjur - cyanobakterie - arké

Del II. Frågor som kräver utredande svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Varför säger man att våra armar och fåglars vingar är homologa organ, medan fåglars och insekters vingar är analoga? (3p)
 2. Två arter kan bildas ur en enda genom t.ex. geografisk isolering. Förklara hur detta går till! Rita gärna en bild för att förtydliga ytterligare. (3p)