Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 120 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta svaren!

 1. Använd den kunskap du har om evolutionsteori och livets historia, och ordna följande organismer från den äldsta (den som uppstod först) till den yngsta (den som uppstod sist):

  (A) Leddjur

  (B) Blågröna bakterier

  (C) Däggdjur

  (D) Groddjur

  (E) Fåglar

  (F) Heterotrofa bakterier

  Vilken är den korrekta ordningen? (1p)

  1. B, A, F, D, C, E
  2. B, A, F, E, D, C
  3. B, F, A, D, E, C
  4. B, F, A, D, C, E
  5. F, B, A, D, C, E
  6. F, B, A, D, E, C
 2. Vilka tre av följande påståenden om evolutionens grundpelare är sanna? (3p)
  1. Om miljön kräver det, så muterar en individ i en population för att bättre kunna klara av miljöförändringar.
  2. Ju längre en art funnits, desto mindre bör den genetiska variationen hos den arten vara.
  3. Den genetiska variationen i en viss fågelpopulation kan ta sig uttryck i t.ex. olika längd på näbbarna.
  4. S.k. riktat urval gynnar avvikare i en population, och medför att nya egenskaper kan börja framträda hos en art.
  5. Individer som fått vissa egenskaper under sin levnad - t.ex. byggt stora muskler, eller sträckt långt på sina halsar - får ungar som också får dessa egenskaper i högre grad.
  6. När vi människor ägnar oss åt husdjursavel, gör vi en form av konstlat urval.
 3. Vilka tre av följande påståenden arter och artbildning är sanna? (3p)
  1. Det är mycket vanligt att nya djurarter uppstår som hybrider av två olika arter.
  2. Två olika arter kan definieras som två olika populationer, som separeras av en eller flera korsningsbarriärer.
  3. Snabba och stora miljöförändringar ökar sannolikheten för att arter dör ut.
  4. Hybridisering innebär det sker en mutation hos avkomman, som gör att den kan para sig med varandra, men inte med föräldrarna.
  5. Endemiska arter är arter som har mycket stor geografisk spridning.
  6. En art med stor genetisk variation har troligen större chans att överleva en miljöförändring, än en art med liten genetisk variation.
 1. Vilka tre av följande påståenden livets historia är sanna? (3p)
  1. Ett ledfossil är ett fossiliserat leddjur.
  2. Trilobiterna var ungefär samtida med dinosaurierna.
  3. Fossiliserade stromatoliter är några av de tidigaste spåren av liv på jorden.
  4. Det är mycket ovanligt att ett dött djur omvandlas till fossil.
  5. De första landdjuren var troligen en slags fiskar, s.k. kvastfeningar.
  6. Förekomsten av rudimentära organ kan ses som ett bevis på evolution.
 2. Vilken organism hör till vilken grupp? Fyll i rätt bokstav framför organismgrupperna i den högra kolumnen. Varje organsim ska bara skrivas in på ett enda ställe i den högra kolumnen, och skriv endast in en organism vid varje organismgrupp. Det blir alltså en hel del luckor i den högra kolumnen. (7,5p)

Organism

Organismgrupp

a. abborre

___ arké

b. Tyrannosaurus rex

___ bakterie

c. björk

___ basidiesvamp

d. blodigel

___ blötdjur

e. bläckfisk

___ encellig svamp

f. champinjon

___ enhjärtbladig växt

g. grönalg

___ jämnvarmt ryggradsdjur

h. höna

___ jämnvarmt ryggradsdjur

i. jäst

___ kärlkryptogam

j. korsspindel

___ kärlkryptogam

k. kräfta

___ leddjur

l. plasmodium

___ leddjur

m. tall

___ mossa

n. vete

___ nakenfröig växt

o. öronmanet

___ nässeldjur

 

___ plattmask

 

___ plattmask

 

___ protist

 

___ protist

 

___ ringmask

 

___ svampdjur

 

___ tagghuding

 

___ tagghuding

 

___ tvåhjärtbladig växt

 

___ växelvarmt ryggradsdjur

 1. Vilka organismer är närmast släkt med varandra? Ringa in de två organismer som är närmare släkt med varandra än den tredje i varje grupp nedan. (2p)
  1. bläckfisk - mussla - daggmask
  2. sjöstjärna - husfluga - krabba
  3. blåstång - kantarell - gran
  4. toffeldjur - cyanobakterie - arké

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

Längre svar medför risk för avdrag. Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Vad innebär det att livet är monofyletiskt? (1p)
 2. Ge ett exempel på ett rudimentärt organ hos något valfritt djur. (1p)
 3. En av människans förfäder, hominiden Australopithecus, gick med största säkerhet upprätt, på två ben (som vi själva). Ange två skäl till att man vet det! (2p)
 4. Bilden nedan visar ett fossil, som ofta påträffas t.ex. i marmor- eller stentrappor.

  Vad heter fossilet?

  1. Vad heter djuret? (1p)
  2. Vilken större djurgrupp, d.v.s. stam (fylum), hör djuret till? (1p)
 5. Ange en sak som skiljer
  1. algerna från växterna (1p)
  2. växterna från svamparna (1p)
  3. Leddjur från ringmaskar (1p)
  4. groddjur (amfibier) från kräldjur (reptiler) (1p)

Del III. Frågor som kräver utredande svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Man kan hävda att den moderna människan, Homo sapiens, härstammar från en liten grupp individer som utvandrade från Afrika till Europa för 150.000 - 40.000 år sedan. Vad är det man har sett hos dagens människors gener, som lett fram till slutsatsen att det var just Afrika, och just en liten grupp individer? (2p)
 2. Varför säger man att våra armar och fåglars vingar är homologa organ, medan fåglars och insekters vingar är analoga? (3p)
 3. Två arter kan bildas ur en enda genom t.ex. geografisk isolering. Förklara hur detta går till! Rita gärna en bild för att förtydliga ytterligare. (3p)
 4. Hur kan man veta hur gammalt ett visst fossil är, som man hittat? Beskriv principen för två olika metoder! (5p)
 5. Torsken är på god väg att bli fullständigt utfiskad i nordatlanten på grund av det intensiva trålfiskandet. För att rädda stammen gör man bland annat så, att man trålar med ganska stora maskor, så att de torskar som är lite mindre (och alltså yngre) slinker igenom, och inte hamnar på vårt matbord. Vad kan man nu förvänta sig händer med torskbeståndet i nordatlanten, förutsatt att det inte utrotas helt? Ta fasta på vad du lärt dig om evolutionens grundpelare och förklara hur torsken som art kommer att utvecklas! Rita gärna en eller flera bilder som hjälper till att förklara. (4p)