Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Betula pendula 001Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Språklig bedömning

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar (gjorda med blå penna) har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Del I. Fyll i luckorna!

Besvara de här frågorna direkt i det här provhäftet.

 1. Vilken organism hör till vilken grupp? Fyll i rätt bokstav framför organismgrupperna i den högra kolumnen. Varje organism ska bara skrivas in på ett enda ställe i den högra kolumnen, och skriv endast in en organism vid varje organismgrupp. Det blir alltså en hel del luckor i den högra kolumnen.

  Dessutom är det en av organismerna i vänstra kolumnen som inte passar in alls i några av alternativen i högerkolumnen!

  Organism

  Organismgrupp

  a. Diplodocus

  ___ arké

  b. Blåstång

  ___ bakterie

  c. brännmanet

  ___ basidiesvamp

  d. champinjon

  ___ blötdjur

  e. daggmask

  ___ encellig svamp

  f. Euglena (toffeldjur)

  ___ enhjärtbladig växt

  g. hummer

  ___ jämnvarmt ryggradsdjur

  h. jäst

  ___ jämnvarmt ryggradsdjur

  i. korsspindel

  ___ kärlkryptogam

  j. ormbunke

  ___ kärlkryptogam

  k. ostron

  ___ leddjur

  l. sjöstjärna

  ___ leddjur

  m. svala

  ___ mossa

  n. torsk

  ___ nakenfröig växt

  o. ätlig groda

  ___ nässeldjur

   

  ___ plattmask

   

  ___ plattmask

   

  ___ protist

   

  ___ protist

   

  ___ ringmask

   

  ___ svampdjur

   

  ___ tagghuding

   

  ___ tagghuding

   

  ___ tvåhjärtbladig växt

   

  ___ växelvarmt ryggradsdjur

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka organismer är närmast släkt med varandra? Ringa in de två organismer som är närmare släkt med varandra än den tredje i varje grupp nedan.
  1. brännmanet – zebra – sjöstjärna
  2. björk – toffeldjur – jäst
  3. krokodil – klockgroda – örn
  4. daggmask – blodigel – plattmask

    
   Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp (1E/1C/–)

 2. Vilka tre av följande påståenden om evolutionens grundpelare (mekanismer) är korrekta?
  1. I en viss population finns det praktiskt taget alltid en genetisk variation. 
  2. I en föränderlig miljö är det vanligt att individer muterar sig för att kunna anpassa sig till den nya miljön. 
  3. Individer som är heterozygoter har oftast högre fitness. 
  4. När vi människor ägnar oss åt husdjursavel, gör vi en form av konstlat urval. 
  5. Den individ som är bäst anpassad till sin miljö, har störst sannolikhet att föra sina gener vidare till nästa generation. 
  6. Populationer med mycket liten genetisk variation har sannolikt genomgått en mycket lång evolution (d.v.s. det är mycket länge sedan de uppstod som art). 


  Analysera och besvara frågor
  (1E/1C/-)

 1. Vilka tre av följande påståenden om de vetenskapliga beläggen för evolutionsteorin är korrekta?
  1. Ett ledfossil är ett fossiliserat leddjur.
  2. Organ som är homologa har samma evolutionära ursprung.
  3. Den fylogenetiska regeln visar hur analoga organ utvecklas hos olika djurarter.
  4. Med hjälp av stratigrafi kan man bestämma åldern på olika lager i sedimentära bergarter.
  5. Rovdinosaurien Tyrannosaurus rex är ett klassiskt exempel på ett riktigt bra ledfossil.
  6. Likheter i DNA-sekvens kan betraktas som ett mått på hur pass nära släkt två organismer är.Proteiner är uppbyggda av aminosyror.


  Analysera och besvara frågor
  (1E/1C/-)

 2. Vilka tre av följande påståenden om evolutionära begrepp är korrekta?
  1. Ett selektionstryck selekterar bort (”väljer” bort) individer med lägre fitness.
  2. Vid samevolution kan två eller flera organismer utöva selektionstryck på varandra.
  3. Samevolution kan endast observeras i förhållandet mellan predator och bytesdjur.
  4. Att arter som är nära släkt med varandra också liknar varandra kan ses som ett exempel på konvergent evolution.
  5. Hur ”urfiskens” fenor utvecklats till vinge hos fågel, fena hos val och hand hos människa är ett exempel på divergent evolution.
  6. Förekomsten av analoga organ kan ses som ett tecken på divergent evolution. 


  Analysera och besvara frågor
  (1E/1C/-)

 3. Vilka tre av följande påståenden om artbildning och om livets historia är korrekta?
  1. Det är mycket vanligt att nya djurarter uppstår som hybrider av två olika arter.
  2. Artbildning har aldrig observerats, vare sig i laboratorium eller ute i fält.
  3. Fossiliserade stromatoliter är några av de tidigaste spåren av liv på jorden.
  4. Fåglar är ättlingar i rakt nedstigande led till flygödlorna.
  5. Dinosaurier var vanligt förekommande under trias, jura och krita.
  6. De första ”organismernas” arvsmassa bestod troligen av RNA. 


  Analysera och besvara frågor
  (1E/1C/-)

 4. Vilka tre av följande påståenden om systematik och indelningen av livet är korrekta?
  1. I Linnés binomiala system kan varje klass delas upp i ett antal ordningar.
  2. På latin heter lind (det träd som finns på Spykens skolgård) Tilia cordata. I det namnet betecknas ”cordata” som artnamnet.
  3. Mossor förökar sig endast könlöst.
  4. Lövträd har funnits längre på jorden än barrträd.
  5. Ett gemensamt drag hos alla däggdjur, som antyder att de har ett gemensamt ursprung, är att de diar (ammar) sina ungar.
  6. Lansettfisken är ett ryggsträngsdjur. 


  Analysera och besvara frågor
  (1E/1C/-)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Besvara de här frågorna på ett annat papper.

Björk.Björk. Vitmossa,Vitmossa.
 1. Jämför björk med vitmossa. Utred vilka anpassningar till landliv som björken har jämfört med vitmossan, och på vilket sätt de utgör anpassningar till landliv. 


  Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp
   (-/1C/1A)

 2. Enligt Carl von Linné och hans världsbild var organismvärlden oföränderlig, och kunde lätt delas in i olika arter. Det här med vad som är olika arter är dock problematiskt. Ge en definition på vad en art är, och utred så utförligt och nyanserat som möjligt vad det finns för problem med den definitionen. 


  Teoriers och modellers giltighet och begränsningar (1E/1C/1A)

 3. Evolution kan ses som en förändring av allelfrekvenser över tid. Hur då? Utgå ifrån ett exempel (påhittat eller verkligt) och förklara så utförligt och nyanserat som möjligt. Förklara med stöd av en eller flera förklarande bilder.


  Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp (1E/1C/1A)