Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Monohybrid klyvning

Facit finns inte, men du kan läsa om monohybrid klyvning här.

E-frågor

 1. Vad är mitos? (Ledtrådar)
 2. Vad är meios? (Ledtrådar)
 3. Vad är gameter? (Ledtrådar)
 4. Vad är en zygot? (Ledtrådar)
 5. Vad innebär det att en cell är
  1. diploid? (Ledtrådar)
  2. haploid? (Ledtrådar)
 6. Vad är en kromosom? (Ledtrådar)
 7. Vem var Gregor Johann Mendel? (Ledtrådar)
 8. Vad är ett locus? (Ledtrådar)
 9. Vad är en gen? (Ledtrådar)
 10. Vad är en allel? (Ledtrådar)
 11. Vad är homologa kromosomer? (Ledtrådar)
 12. Vad innbär det att ett anlag är
  1. dominant? (Ledtrådar)
  2. recessivt? (Ledtrådar)
 13. Vad är genotyp? (Ledtrådar)
 14. Vad är fenotyp? (Ledtrådar)
 15. Vad innebär monohybrid klyvning? (Ledtrådar)
 16. Vad menas med en
  1. monogen
  2. polygen

  egenskap? (Ledtrådar)

 17. Ge exempel på en
  1. monogen
  2. polygen

  egenskap hos människan! (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Beskriv Mendels korsningsförsök med ärtor (monohybrid klyvning)! (Ledtrådar)
 2. Vad innebär utklyvning? (Ledtrådar)
 3. Vad innebär det att en individ är
  1. homozygot eller
  2. heterozygot

  i en viss gen? (Ledtrådar)

 4. På vilket vis påverkar genotypen och fenotypen varandra? (Ledtrådar)
 5. Beskriv principen för återkorsning! (Ledtrådar)
 6. Vad är det för skillnad på en medfödd och en ärftlig egenskap? (Ledtrådar)
 7. Vad finns det för samband mellan genotyp, fenotyp och miljö? (Ledtrådar)
 8. Redogör för ett experiment, där man tagit reda på hur fenotypen påverkas av miljön! (Ledtrådar)
 9. Varför är det så svårt att hos människa avgöra om en egenskap är ärftlig eller beror på miljön? (Ledtrådar)
 10. Vad för metoder har man för att försöka avgöra om en en egenskap hos människa är ärftlig eller beror på miljön? Hur fungerar dessa? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Beskriv hur avkomman ser ut, om man korsar en individ med ett homozygot dominant anlag med en individ med ett homozygot recessivt anlag! (Ledtrådar)
 2. Du korsar i ett experiment en individ med ett homozygot dominant anlag med en individ som har ett homozygot recessivt anlag. På avkomman, som kallas F1, gör du sedan en återkorsning, d.v.s. du korsar avkommorna med varandra. Vilket klyvningstal får du? (Ledtrådar)
 3. I ett försök är du intresserad av att avla fram möss, som är homozygot recessiva för ett visst anlag. Du har redan möss som är homozygot recessiva, men för att få nya, är det bäst att korsa dem med heterozygot recessiva möss. Hur stor andel homozygot recessiva möss är det troligt att du får fram i din avel? (Ledtrådar)
 4. Du har en individ som uppvisar ett dominant anlag. Denna återkorsar du med en individ, som du vet är homozygot recessiv i det anlaget. Vilket klyvningstal förväntar du dig om
  1. den första individen var homozygot? (Ledtrådar)
  2. den första individen var heterozygot? (Ledtrådar)

Dihybrid klyvning

Facit finns inte, men du kan läsa om dihybrid klyvning här.

E-frågor

 1. Vad innebär dihybrid klyvning? (Ledtrådar)
 2. Vilken typ av gameter kan bildas från en individ som är heterozygot CcDd i två olika anlag (på två olika kromosomer)? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Vilken typ av gameter kan bildas från en individ som är homozygot EE i ett anlag och heterozygot Ff i ett annat anlag (på två olika kromosomer)? (Ledtrådar)
 2. Rita ett korsningsschema för korsningen av två individer som är heterozygota GgHh i två olika anlag (på två olika kromosomer) och ange hur stor andel av individerna som blir homozygot recessiva i båda anlagen. (Ledtrådar)

Kopplade alleler

Facit finns inte, men du kan läsa om kopplade alleler här.

E-frågor

 1. Vad innebär det att gener är kopplade? (Ledtrådar)
 2. Vad innebär överkorsningar? (Ledtrådar)
 3. Vilket samband finns det mellan avståndet på två alleler på samma kromosom, och hur ofta det sker överkorsningar mellan dem? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Om en dihybrid klyvning skall ge klyvningstalen 9:3:3:1 är det viktigt att generna sitter på olika kromosomer. Varför? (Ledtrådar)

Intermediär och kodominant nedärvning

Facit finns inte, men du kan läsa om intermediär och kodominant nedärvning här.

E-frågor

 1. Vad innebär ofullständig dominans? (Ledtrådar)
 2. Ge ett exempel på kodominans hos människan. (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Rita ett korsningsschema och förklara varför klyvningstalet blir 1:2:1 när två heterozygota indivder korsas och båda allelerna är ofullständigt dominanta. (Ledtrådar)
 2. Vad är det för skillnad på intermediär och kodominant nedärvning? (Ledtrådar)

Könsbunden nedärvning

Facit finns inte, men du kan läsa om könsbunden nedärvning här.

E-frågor

 1. Hur bestäms könet hos människan? (Ledtrådar)
 2. Vad är det för skillnad på autosomala kromosomer och könskromosomer? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Beskriv arvsgången för röd-grön färgblindhet! (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Varför finns det kön? Diskutera varför det ökar en viss individs fitness att föröka sig sexuellt, jämfört med att föröka sig asexuellt! (Ledtrådar)
 2. I debatten om manligt och kvinnligt har någon yttrat att det är den manliga kromosomen (Y-kromosomen) som är den informationsbärande - X-kromosomen är bara passiv - och därmed skulle det vara helt rätt att män dominerar över kvinnor. Kommentera detta uttalande! (Ledtrådar)
 3. Skallighet har sagts vara en recessivt X-länkad gen. Vad innebär det för dig, om din morfar då var skallig? (Ledtrådar)
 4. Genen för färgseende i rött och grönt sitter på X-kromosomen. Förklara varför detta medför att det finns så få färgblinda kvinnor! (Ledtrådar)
 5. Turners syndrom innebär att en individ endast har en enda X-kromosom. Resonera kring varför ett foster med bara en Y-kromosom (och ingen X) inte kan överleva! (Ledtrådar)

Genetiska sjukdomar

Facit finns inte, men du kan läsa om recessiva autosomala och dominanta autosomala sjukdomar på länkarna.

E-frågor

 1. Vad är en ärftlig sjukdom? (Ledtrådar)
 2. Vad menas med en
  1. recessiv autosomal (ledtrådar)
  2. dominant autosomal (ledtrådar)

  sjukdom?

C-frågor

 1. Kromosomavvikelser, t.ex. Downs syndrom, betraktas ofta inte som ärftliga sjukdomar. Varför inte?
 2. Vad beror det på att en genetisk sjukdom blir dominant? (Ledtrådar)
 3. Rita ett släktträd för arvsgången av en
  1. dominant autosomal (ledtrådar)
  2. recessiv autosomal (ledtrådar)
  3. X-länkad (ledtrådar)

  sjukdom!

 4. Förklara varför inavel ökar risken för att en genetisk defekt uppträder. (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Betrakta följande släktträd för olika genetiska sjukdomar, och avgör om sjukdomen är dominant, recessiv autosomal eller X-länkad (könsbunden). (Ledtrådar)
  1. Släktträd - Dominant autosomal nedärvning
  2. Släktträd - Recessiv X-länkad nedärvning
  3. Släktträd - Recessiv autosomal

Populationsgenetik

Populationsgenetik tas av tradition inte upp i någon av biologikurserna (även om det inte finns något formellt hinder för det). Av den anledningen har jag inga instuderingsfrågor i populationsgenetik.

Genetikens möjligheter

Facit finns inte, men du kan läsa om genetikens möjligheter här.

E-frågor

 1. Vad innebär avel? (Ledtrådar)
 2. Varför började människan bedriva avel? Ge exempel! (Ledtrådar)
 3. Vad innebär växtförädling? (Ledtrådar)
 4. Varför började människan bedriva växtförädling? Ge exempel! (Ledtrådar)
 5. Vad innebar "den gröna revolutionen"? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Vad är det för skillnad på konstlat och naturligt urval? (Ledtrådar)
 2. Redogör för hur man kan korsa individer för att få fram organismer med särskilt önskvärda egenskaper. (Ledtrådar)

A-frågor

 1. Vilken betydelse hade kunskaper i genetik för den gröna revolutionen? (Ledtrådar)