Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Alla frågor ska besvaras på det här pappret.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

Vad som bedöms E C A
Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder Eleven redogör översiktligt för innebörden av dem Eleven redogör utförligt för innebörden av dem Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av dem
Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp Med viss säkerhet, exemplifierar Med säkerhet, exemplifierar Med säkerhet, exemplifierar och generaliserar kring
Hur biologins modeller och teorier utvecklas Redogör översiktligt utifrån något exempel Redogör utförligt utifrån några exempel Redogör utförligt och nyanserat utifrån några exempel
Teoriers och modellers giltighet och begränsningar Eleven värderar dessa med enkla omdömen Eleven värderar dessa med enkla omdömen Eleven värderar dessa med nyanserade omdömen
Analysera och besvara frågor Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vad är en gamet?
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 2. Vad innebär fenotyp?
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 3. Vad innebär det att ett anlag är recessivt?
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 1. Chimpansens vetenskapliga namn är Pan troglodytes. Vilket är dess släkt- resp. artnamn?
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka organismer är närmast släkt med varandra? Ringa in de tvåorganismer som är närmare släkt med varandra än den tredje i varje grupp nedan.
  1. blodigel – snigel – daggmask
  2. sjöstjärna – mygga – räka
  3. blåstång – champinjon – tall
  4. malariaparasit – cyanobakterie – arké
   Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp E C A
 2. Vilka tre påståenden om livets historia är korrekta?
  1. Fossiliserade stromatoliter är några av de tidigaste spåren av liv på jorden.
  2. De första däggdjuren uppstod något tidigare eller i samband med att dinosaurierna dog ut.
  3. De första reptilerna uppstod ungefär samtidigt som de första groddjuren.
  4. Organ, som har ett gemensamt evolutionärt ursprung kallas för rudimentära organ.
  5. Förekomsten av rudimentära organ kan ses som ett bevis på evolution.
  6. Fåglar är ättlingar i rakt nedstigande led till dinosaurierna.
   Analysera och besvara frågor
   E C A
 3. Vilka tre påståenden om genetik är korrekta?
  1. Eftersom vi människor får en kromosomuppsättning från mamma och en från pappa, kommer vi alltid att vara heterozygota.
  2. Om en individ är heterozygot för en recessiv mutation, kommer ändå den dominanta genen att uttryckas i fenotypen.
  3. En individs kroppslängd bestäms troligen bara av en enda gen (även om forskarna inte har funnit denna gen än).
  4. Vid intermediär nedärvning ”blandas” två egenskaper, så att exempelvis om en svart och en vit individ parar sig, så blir avkomman grå.
  5. Ett locus är den plats på en kromosom, där en viss gen befinner sig.
  6. Zygoter är haploida celler.
   Analysera och besvara frågor
   E C A
 4. Sedan penicillinet upptäcktes år 1928 har antibiotikaanvändningen stadigt ökat. Vad har detta fått för evolutionära konsekvenser, och vad kan man anta sker i framtiden? Tre alternativ är korrekta.
  1. Den ökade mängden antibiotika i miljön utgör ett selektionstryck på bakterierna.
  2. Mängden antibiotikaresistenta bakterier har troligen ökat sedan penicillinet upptäcktes.
  3. Mängden antibiotikaresistenta bakterier har troligen minskat sedan penicillinet upptäcktes.
  4. Mängden antibiotikaresistenta bakterier är mer eller mindre densamma sedan penicillinet upptäcktes.
  5. I framtiden är det risk att vissa svåra sjukdomar inte kan behandlas med hjälp av dagens antibiotika.
  6. Det fanns troligen inga antibiotikaresistenta bakterier innan penicillinet upptäcktes.
   Analysera och besvara frågor
   E C A

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Förklara och visa varför klyvningstalet blir 3:1 i andra generationens avkomma när man från början korsat två homozygota individer med avseende på en egenskap som finns i samma locus hos homologa kromosompar. Den ena allelen är dominant och den andra är recessiv.
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
  E C A
  Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp E C A
 2. Agnes och Bo är gifta med varandra. Bo har ett defekt färgseende (röd-grön färgblindhet) och Agnes far har samma defekta färgseende som Bo. Agnes mor och Bos föräldrar har dock normalt färgseende. Utred möjligheterna för hur Agnes och Bos barn kommer att drabbas av röd-grön färgblindhet, bli anlagsbärare för röd-grön färgblindhet eller få helt normalt färgseende.
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
  E C A
  Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp E C A
  Analysera och besvara frågor E C A
 3. Geologin kan sägas vara ”moder” eller föregångare till evolutionsteorin. Utred på vilket sätt, och hur den moderna evolutionsteorin växt fram!
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
  E C A
  Hur biologins modeller och teorier utvecklas
  E C A
  Teoriers och modellers giltighet och begränsningar
  E C A