Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Meristemcell från Vicia faba.Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Språklig bedömning

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar (gjorda med blå penna) har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

Besvara de här frågorna direkt i det här provhäftet.

 1. Titta på bilden nedan. Den visar en cell som håller på att dela sig.
  Meristemcell från Vicia faba.
  1. Vad kallas den fas i mitosen som cellen befinner sig i?

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

  2. Förklara med 1-2 meningar vad som kännetecknar denna fas.

   Svara på frågor om och beskriva biologiska samband (-/1C/-)

 2. Allt levande behöver fosfor för att kunna tillverka framför allt två olika saker. Vilka?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilken typ av cell visas i bilden nedan?
  Vilken typ av cell är detta?
  1. Bakterie
  2. Arké
  3. Eukaryot (djurcell)
  4. Eukaryot (växtcell)

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

 1. Bilden nedan visar hur anlaget för färgblindhet kan ärvas. Men vilka av personerna i släktträdet kan inte bära på anlag för färgblindhet alls? Ringa in det eller de korrekta alternativen.
  Hur färgblindhet kan ärvas.
  1. Person nummer 1
  2. Person nummer 2
  3. Person nummer 3
  4. Person nummer 4
  5. Person nummer 5
  6. Person nummer 6

  Analysera och besvara frågor (-/1C/-)

 2. Vilka tre av följande påståenden om biologiskt aktiva molekyler är korrekta?
  1. Proteiner är uppbyggda av aminosyror.
  2. Proteiner har oftast formen av en rak kedja.
  3. Proteiner är uppbyggda av fosfolipider.
  4. Fosfolipider har tre hydrofoba svansar.
  5. En polysackarid är ett exempel på en kolhydrat.
  6. Stärkelse fungerar som växtens näringslager.

  Analysera och besvara frågor (1E/1C/-)

 3. Vilka tre av följande påståenden om cellteorin och ämnesomsättningen är korrekta?
  1. Virus betraktas vanligen inte som levande organismer.
  2. ATP-molekylen är mer energirik än ADP.
  3. En kemotrof organism får sin energi ur solljuset.
  4. Både växter och djur organismer har cellandning.
  5. Heterotrofa organismer utvinner kol ur luftens koldioxid.
  6. Människa är ett exempel på en autotrof organism.

  Analysera och besvara frågor (1E/1C/-)

 4. Vilka tre av följande påståenden om olika replikationen är korrekta?
  1. Replikationen av DNA sker under cellcykelns interfas.
  2. Under replikationen har cellen sin i regel sin huvudsakliga metabola aktivitet.
  3. Mängden DNA i en delningskromosom är dubbelt så stor som i en ”vanlig” kromosom.
  4. Replikationen avlutas när DNA-polymeraset stöter på s.k. stoppsekvenser.
  5. Under replikationen paras A alltid ihop med C och G med T.
  6. Den ledande strängen kännetecknas av att där inte finns några Okazaki-fragment.

  Analysera och besvara frågor (1E/1C/-)

 5. Vilka tre av följande påståenden om klassisk genetik är korrekta?
  1. En allel är den plats på en kromosom, där en viss gen befinner sig.
  2. Om en individ är heterozygot för en recessiv mutation, kommer ändå den dominanta allelen att uttryckas i fenotypen.
  3. Genotypen kan bestämma till stor del hur fenotypen kommer att se ut.
  4. Vid dihybrid klyvning kan man räkna med att klyvningstalet blir ungefär 3:1.
  5. Om en hane, som är heterozygot i ett locus, parar sig med en hona, som är heterozygot i samma locus, kommer man att få ut 4 st. olika fenotyper i avkomman.
  6. Vid inavel ökar risken att defekta gener kommer till uttryck hos avkomman.

  Analysera och besvara frågor (1E/1C/-)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Besvara de här frågorna på ett annat papper.

 1. Nedanstående lilla DNA-snutt transkriberas.

  TACGCCTGACTGATC

  1. Vilken blir kvävebassekvensen på det mRNA som bildas i transkriptionen?

   Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp (1E/1C/-)

  2. Vilken blir aminosyrasekvensen på den oligopeptid som bildas i translationen? Använd den genetiska kodnyckeln sist i provhäftet, och skriv de olika aminosyrorna som ingår (i rätt ordning)!

   Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp (1E/1C/-)

  3. Föreställ dig att det sker en mutation i kvävebas nr 9 i DNA-sekvensen ovan. Vad kan detta få för följder för cellen? Varför det? Utred så utförligt och nyanserat som möjligt.

   Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp (-/1C/1A)

 2. ”Meningen” med meios kan sägas vara att blanda gener. Hur går det till när det sker? Rita förklarande bilder och redogör så utförligt och nyanserat som möjligt.

  Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp (1E/1C/2A)