Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Facit

Betygsgränser

Max: 26 (11/11/4)

Medel: 22,1 (10,5/9,4/2,3) (B)

Betyg

poäng

E

8,5

     

D

14,0

varav

5,5

A- eller C-poäng

C

18,0

varav

8,5

A- eller C-poäng

B

20,0

varav

2,0

A-poäng

A

23,0

varav

3,0

A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

Besvara de här frågorna direkt i det här provhäftet.

  1. Anafas
  2. Systerkromatiderna dras mot varsin pol.
 1. Nukleinsyror och fosfolipider.
  Kommentar: Båda måste vara med för att det ska ge betyget ”E”. Istället för ”nukleinsyror” är det dock OK att skriva ”arvsmassa”, ”DNA”, ”RNA” eller ”nukleotider”.

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. c (Det är en transmissionselektronmikroskopbild av en amöba.)
 2. c. Endast det korrekta alternativet får vara inringat för poäng.
 3. a, e, f
 4. a, b, d
 5. a, c, f
 6. b, c, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. 5'-AUG CGG ACU GAC UAG-3'
   E – Eleven har angett korrekt sekvens
   C – Eleven har också korrekt angett U istället för T
  2. Met-Arg-Thr-Val
   E – Eleven har angett korrekt sekvens
   C – Eleven har endast skrivit in fyra aminosyror, inget ”stopp”
  3. Svar: Eftersom DNA kodar för proteiner får en förändring i kvävebassekvensen ofta till följd att det sätts in en annan aminosyra än det var ”tänkt” från början. Det kan få allvarliga konsekvenser för proteinets funktion.
   I det aktuella fallet får det troligtvis inga följder alls, då ett byte t.ex. A→T får till följd att vi får tripletten TGT, som transkriberas till ACA. Detta kodon kodar fortfarande för aminosyran Thr (threonin), så därför får det förmodligen ingen betydelse för cellen. Detta gäller oavsett vilken den ”nya” kvävebasen blir.
   Bedömning:
   C – Eleven redogör utförligt för hur mutationer i DNA påverkar proteinets aminosyrasekvens.
   A – Eleven identifierar att i det aktuella fallet får mutationen troligen ingen betydelse, och förklarar utförligt och nyanserat varför.
   Om eleven har identifierat att mutationen blir utan betydelse, men inte utförligt redogör för hur mutationer i DNA kan påverka proteinets aminosyrasekvens erhålls bara 1 C-poäng.
 1. Bedömning:
  E – Eleven gör en ansats till att besvara frågan, till exempel genom att översiktligt beskriva meiosen eller något av dess stadier.
  C – Eleven förklarar utförligt vad som händer i en av följande processer: Överkorsningar, anafas I eller anafas II.
  A1 – Eleven förklarar utförligt och nyanserat vad som händer vid överkorsningar och endera av anafasstadierna.
  A2 – Eleven förklarar utförligt och nyanserat vad som händer i alla tre av processerna överkorsningar, anafas I och anafas II.