Meristemcell från Vicia faba.Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Språklig bedömning

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar (gjorda med blå penna) har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Språk och kommunikation (1/1/1)

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

Besvara de här frågorna direkt i det här provhäftet.

 1. Titta på bilden nedan. Den visar en cell som håller på att dela sig.
  Meristemcell från Vicia faba.
  1. Vad kallas den fas i mitosen som cellen befinner sig i?

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

  2. Förklara med 1-2 meningar vad som kännetecknar denna fas.

   Svara på frågor om och beskriva biologiska samband (-/1C/-)

 2. Allt levande behöver fosfor för att kunna tillverka framför allt två olika saker. Vilka?

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilken typ av cell visas i bilden nedan?
  Vilken typ av cell är detta?
  1. Bakterie
  2. Arké
  3. Eukaryot (djurcell)
  4. Eukaryot (växtcell)

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1E/-/-)

 1. Bilden nedan visar hur anlaget för färgblindhet kan ärvas. Men vilka av personerna i släktträdet kan inte bära på anlag för färgblindhet alls? Ringa in det eller de korrekta alternativen.
  Hur färgblindhet kan ärvas.
  1. Person nummer 1
  2. Person nummer 2
  3. Person nummer 3
  4. Person nummer 4
  5. Person nummer 5
  6. Person nummer 6

  Analysera och besvara frågor (-/1C/-)

 2. Vilka tre av följande påståenden om biologiskt aktiva molekyler är korrekta?
  1. Proteiner är uppbyggda av aminosyror.
  2. Proteiner har oftast formen av en rak kedja.
  3. Proteiner är uppbyggda av fosfolipider.
  4. Fosfolipider har tre hydrofoba svansar.
  5. En polysackarid är ett exempel på en kolhydrat.
  6. Stärkelse fungerar som växtens näringslager.

  Analysera och besvara frågor (1E/1C/-)

 3. Vilka tre av följande påståenden om cellteorin och ämnesomsättningen är korrekta?
  1. Virus betraktas vanligen inte som levande organismer.
  2. ATP-molekylen är mer energirik än ADP.
  3. En kemotrof organism får sin energi ur solljuset.
  4. Både växter och djur organismer har cellandning.
  5. Heterotrofa organismer utvinner kol ur luftens koldioxid.
  6. Människa är ett exempel på en autotrof organism.

  Analysera och besvara frågor (1E/1C/-)

 4. Vilka tre av följande påståenden om olika replikationen är korrekta?
  1. Replikationen av DNA sker under cellcykelns interfas.
  2. Under replikationen har cellen sin i regel sin huvudsakliga metabola aktivitet.
  3. Mängden DNA i en delningskromosom är dubbelt så stor som i en ”vanlig” kromosom.
  4. Replikationen avlutas när DNA-polymeraset stöter på s.k. stoppsekvenser.
  5. Under replikationen paras A alltid ihop med C och G med T.
  6. Den ledande strängen kännetecknas av att där inte finns några Okazaki-fragment.

  Analysera och besvara frågor (1E/1C/-)

 5. Vilka tre av följande påståenden om klassisk genetik är korrekta?
  1. En allel är den plats på en kromosom, där en viss gen befinner sig.
  2. Om en individ är heterozygot för en recessiv mutation, kommer ändå den dominanta allelen att uttryckas i fenotypen.
  3. Genotypen kan bestämma till stor del hur fenotypen kommer att se ut.
  4. Vid dihybrid klyvning kan man räkna med att klyvningstalet blir ungefär 3:1.
  5. Om en hane, som är heterozygot i ett locus, parar sig med en hona, som är heterozygot i samma locus, kommer man att få ut 4 st. olika fenotyper i avkomman.
  6. Vid inavel ökar risken att defekta gener kommer till uttryck hos avkomman.

  Analysera och besvara frågor (1E/1C/-)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Besvara de här frågorna på ett annat papper.

 1. Nedanstående lilla DNA-snutt transkriberas.

  TACGCCTGACTGATC

  1. Vilken blir kvävebassekvensen på det mRNA som bildas i transkriptionen?

   Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp (1E/1C/-)

  2. Vilken blir aminosyrasekvensen på den oligopeptid som bildas i translationen? Använd den genetiska kodnyckeln sist i provhäftet, och skriv de olika aminosyrorna som ingår (i rätt ordning)!

   Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp (1E/1C/-)

  3. Föreställ dig att det sker en mutation i kvävebas nr 9 i DNA-sekvensen ovan. Vad kan detta få för följder för cellen? Varför det? Utred så utförligt och nyanserat som möjligt.

   Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp (-/1C/1A)

 2. ”Meningen” med meios kan sägas vara att blanda gener. Hur går det till när det sker? Rita förklarande bilder och redogör så utförligt och nyanserat som möjligt.

  Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp (1E/1C/2A)


Facit

Betygsgränser

Max: 26 (11/11/4)

Medel: 22,1 (10,5/9,4/2,3) (B)

Betyg

poäng

E

8,5

     

D

14,0

varav

5,5

A- eller C-poäng

C

18,0

varav

8,5

A- eller C-poäng

B

20,0

varav

2,0

A-poäng

A

23,0

varav

3,0

A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

Besvara de här frågorna direkt i det här provhäftet.

  1. Anafas
  2. Systerkromatiderna dras mot varsin pol.
 1. Nukleinsyror och fosfolipider.
  Kommentar: Båda måste vara med för att det ska ge betyget ”E”. Istället för ”nukleinsyror” är det dock OK att skriva ”arvsmassa”, ”DNA”, ”RNA” eller ”nukleotider”.

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 1. c (Det är en transmissionselektronmikroskopbild av en amöba.)
 2. c. Endast det korrekta alternativet får vara inringat för poäng.
 3. a, e, f
 4. a, b, d
 5. a, c, f
 6. b, c, f

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. 5'-AUG CGG ACU GAC UAG-3'
   E – Eleven har angett korrekt sekvens
   C – Eleven har också korrekt angett U istället för T
  2. Met-Arg-Thr-Val
   E – Eleven har angett korrekt sekvens
   C – Eleven har endast skrivit in fyra aminosyror, inget ”stopp”
  3. Svar: Eftersom DNA kodar för proteiner får en förändring i kvävebassekvensen ofta till följd att det sätts in en annan aminosyra än det var ”tänkt” från början. Det kan få allvarliga konsekvenser för proteinets funktion.
   I det aktuella fallet får det troligtvis inga följder alls, då ett byte t.ex. A→T får till följd att vi får tripletten TGT, som transkriberas till ACA. Detta kodon kodar fortfarande för aminosyran Thr (threonin), så därför får det förmodligen ingen betydelse för cellen. Detta gäller oavsett vilken den ”nya” kvävebasen blir.
   Bedömning:
   C – Eleven redogör utförligt för hur mutationer i DNA påverkar proteinets aminosyrasekvens.
   A – Eleven identifierar att i det aktuella fallet får mutationen troligen ingen betydelse, och förklarar utförligt och nyanserat varför.
   Om eleven har identifierat att mutationen blir utan betydelse, men inte utförligt redogör för hur mutationer i DNA kan påverka proteinets aminosyrasekvens erhålls bara 1 C-poäng.
 1. Bedömning:
  E – Eleven gör en ansats till att besvara frågan, till exempel genom att översiktligt beskriva meiosen eller något av dess stadier.
  C – Eleven förklarar utförligt vad som händer i en av följande processer: Överkorsningar, anafas I eller anafas II.
  A1 – Eleven förklarar utförligt och nyanserat vad som händer vid överkorsningar och endera av anafasstadierna.
  A2 – Eleven förklarar utförligt och nyanserat vad som händer i alla tre av processerna överkorsningar, anafas I och anafas II.