Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Samtliga svar ska skrivas på detta papper. Tillåtna hjälpmedel: Skrivmateriel samt utdelat papper med den genetiska kodnyckeln. Tid: 75 minuter

Del I. Ringa in de korrekta alternativen!

 1. Vilka tre av följande strukturer finns både hos pro- och eukaryota celler? (2p)
  1. Ribosomer
  2. Endoplasmatiskt nätverk
  3. Cellmembran
  4. Mitokondrier
  5. Cellvägg
  6. Plasmider
 2. Vilka tre påståenden om transkriptionen är sanna? (2p)
  1. Vid reglering av de gener som bryter ner mjölksocker hos E. coli gäller att regulatorgenen producerar ett reglerande protein, som binder till DNA-molekylen.
  2. När regulatorproteinet släpper från DNA-molekylen, kan RNA-polymeraset binda till DNA-molekylen, och börja göra mRNA.
  3. När laktos (mjölksocker) binder till ribosomen, kan translation inte ske.
  4. Transkriptionen är som aktivast när genen är hårt packad.
  5. Exoner är ”skräp-DNA”, som inte behövs för proteinsyntes, utan klipps bort.
  6. Hos människor kan genregleringen skötas av hormoner.
 3. Vilka tre påståenden om replikationen och celldelningen är sanna? (2p)
  1. Nukleosomen är den del av cellkärnan, där replikationen sker.
  2. Replikationen av DNA sker under mitosens profas.
  3. Mängden DNA i en delningskromosom är dubbelt så stor som i en ”vanlig” kromosom.
  4. I mitosens anafas och i meiosens anafas II dras systerkromatiderna mot varsin centrosom.
  5. Under anafas I i meiosen dras delningskromosomerna mot var sin centrosom.
  6. Under meiosens metafas II kan kromosomerna byta material med varandra genom s.k. överkorsningar.
 4. Vilka tre påståenden om individens genetik är sanna? (2p)
  1. De kromosomer som bestämmer könet, kallas autosomala.
  2. Människans kön bestäms av vilken kromosomuppsättning spermien bär på.
  3. Zygoter är exempel på diploida celler, medan gameter är exempel på haploida celler.
  4. En del genetiska sjukdomar orsakas av dominanta alleler.
  5. Downs syndrom beror på att något gått snett i mannens meios, vid bildningen av spermien.
  6. Om arvet har betydelse för en viss egenskap, kan man förvänta sig att tvåäggstvillingar oftare har egenskapen (båda två) än vad enäggstvillingar har.
 1. Vilka tre påståenden om evolutionen och dess drivkrafter är sanna? (2p)
  1. Den genetiska variationen i en viss fiskpopulation kan ta sig uttryck i t.ex. olika storlek på bröstfenorna.
  2. Om en population bakterier lever i en antibiotikarik miljö, så muterar de för att klara av antibiotikan.
  3. Den individ, som är bäst anpassad till sin miljö, har störst sannolikhet att föra sina gener vidare till nästa generation.
  4. Det är inte nödvändigtvis så, att den individ som får flest ungar också får högst fitness.
  5. Vid riktat urval sker evolutionen mot ett bestämt mål, t.ex. mot bildning av vingar eller ögon.
  6. Individer som fått vissa egenskaper under sin levnad – t.ex. byggt stora muskler, eller sträckt långt på sina halsar – får ungar som också får dessa egenskaper i högre grad.
 2. Vilka tre påståenden om arter och artbildning är sanna? (2p)
  1. Två olika arter kan definieras som två olika populationer, som separeras av en eller flera korsningsbarriärer.
  2. En typ av korsningsbarriär är att avkomman blir steril (som t.ex. är fallet när en åsna och en häst parar sig).
  3. Hybridisering innebär att det sker en mutation hos avkomman, som gör att den kan para sig med varandra, men inte med föräldrarna.
  4. Sannolikheten för att en art ska överleva en miljöförändring ökar ju mer arten är uppdelad i små populationer.
  5. Sannolikheten för att en art ska överleva en miljöförändring ökar ju mer homogen (genetiskt sett) arten är.
  6. Att det finns fler arter i tropiska områden beror sannolikt på att forskarna helt enkelt har haft mer tid att studera artbildning där.
 3. Vilka tre påståenden om livets och människans evolution är sanna? (2p)
  1. Ett ledfossil är ett fossiliserat leddjur.
  2. Fossiliserade stromatoliter är de tidigaste spåren av liv på jorden.
  3. Trilobiterna var ungefär samtida med de första däggdjuren.
  4. Människan härstammar troligen från schimpanserna.
  5. Dagens människa hör till släktet Homo.
  6. Dagens människor är troligen ättlingar till individer som utvandrade från Afrika för 150 000 år sedan.
 4. Den nordamerikanska jordekorren lever i stora grupper i hålor och gångar under marken. När de söker föda ovan mark, fattar en medlem i flocken posto som vakt, och ger ifrån sig ett särskilt varningsläte om den får syn på ett rovdjur. De övriga djuren i flocken kan då sätta sig i säkerhet. Vilka tre av följande antaganden om djurets beteende är korrekta? (2p)
  1. Släktskapsbanden mellan det djur som ger ifrån sig varningslätet och djuren som varnas är utan betydelse.
  2. Djur som inte varnar, för högre fitness, eftersom de sätter sig själva och sina gener i säkerhet.
  3. Det djur som ger ifrån sig varningslätet löper större risk att tas av rovdjuret.
  4. Djur som inte varnar, utan bara springer och gömmer sig har större chans att överleva.
  5. Det djur som står lägst på rangordningen är det som står vakt.
  6. Djur som inte varnar, utan bara springer och gömmer sig, får lägre fitness, eftersom dess ungar/släktingar löper större risk att tas av rovdjuret.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

 1. Anna och Bengt är gifta med varandra. Bengt har ett defekt färgseende (röd-grön färgblindhet) och Annas far har samma defekta färgseende som Bengt. Annas mor och Bengts föräldrar har dock normalt färgseende. Rita ett släktträd, och utred möjligheterna för hur Annas och Bengts barn kommer att drabbas av röd-grön färgblindhet, bli anlagsbärare för röd-grön färgblindhet eller få helt normalt färgseende. (6p)
 2. Nedanstående lilla DNA-snutt transkriberas.

  TACGCCTGACTGATC

  1. Vilken blir det resulterande mRNA:t efter transkriptionen? (Ingen utredning behövs, 2p)
  2. Redogör för hur själva translationen går till. Rita gärna en bild (eller flera)! I din redogörelse skall följande begrepp ingå (inte nödvändigtvis i denna ordningen): A-plats, aminosyra, antikodon, elongering, kodon (triplett), mRNA, P-plats, protein, release factor (RF (kallas ibland också ”stoppfaktor” eller ”släppfaktor”), RNas, rRNA, ribosomens lilla subenhet, ribosomens stora subenhet, tRNA. (7p)
  3. Vilken blir den resulterande oligopeptiden efter translationen? Använd den medföljande genetiska kodnyckeln, och skriv de olika aminosyrorna som ingår (i rätt ordning)! (Ingen utredning behövs, 2p)
  4. Föreställ dig att det sker en mutation i kvävebas nr 9 i DNA-sekvensen ovan. Vad kan detta få för följder för cellen? Varför det? (3p)