Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Del I. Ringa in de korrekta alternativen!

 1. Du lyfter upp en blypåse i luften, och släpper den. Vilka tre av följande påståenden om detta lilla försök är korrekta? (2p)
  1. Ju högre höjd du släpper blypåsen från, desto varmare blir den vid nerslaget.
  2. När blypåsen är högst upp i luften, har du tillfört den en viss mängd rörelseenergi.
  3. När du släpper blypåsen, omvandlas den energi du tillfört blypåsen till rörelseenergi.
  4. När blypåsen precis når marken, har all energi i blypåsen omvandlats till rörelseenergi.
  5. När blypåsen precis når marken har all energi i blypåsen omvandlats till värmeenergi.
  6. Rörelseenergin som blypåsen har/får är en form av potentiell energi.
 2. Olja och naturgas samt de bränslen man får från dem påverkar alla miljön. Vilka tre påståenden om dem och deras miljöpåverkan är sanna? (2p)
  1. Olja och naturgas bildas ur organiska rester som utsatts för stort tryck under miljontals år.
  2. Olja och naturgas bildas när växtdelar (vanligen vitmosslagrats i syrefattig miljö, och därför inte förmultnat helt.
  3. I bilens katalysator omvandlas svaveldioxid till vätesulfider.
  4. I bilens katalysator omvandlas kväveoxider till kvävgas.
  5. Vid förbränning av olja och naturgas ökar växthuseffekten, och jordens medeltemperatur riskerar att stiga.
  6. Olja och naturgas räknas som biobränslen.
 3. Vilka tre påståenden om verkningsgrad och energikvalitet är sanna? (2p)
  1. Värmen som bildas i en bilmotor har högre teknisk kvalitet än rörelseenergin från vattnet i ett vattenfall.
  2. I en typisk bilmotor omvandlas 30% av energin i bensinen till rörelseenergi. Alltså är verkningsgraden i bilmotorn 70%.
  3. I en typisk bilmotor omvandlas 30% av energin i bensinen till rörelseenergi. Alltså är verkningsgraden i bilmotorn 30%.
  4. Lägesenergi är ett exempel på en energiform med mycket hög teknisk kvalitet.
  5. Ju högre verkningsgrad en motor har, desto mindre mängd spillvärme avger den.
  6. När vi människor utnyttjar energin, omvandlar vi den vanligen från en energiform med hög kvalitet till en med lägre kvalitet.
 1. Vilka tre påståenden om framställning av elektrisk energi är sanna? (2p)
  1. En generator omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi.
  2. I kolkraftverk omvandlas den kemiska energin i bränslet till rörelseenergi hos vattenånga, som i slutändan omvandlas till elektrisk energi.
  3. I kärnkraftverken i Sverige utvinns elenergi ur fusionsreaktioner av samma typ som de som sker i solen.
  4. Svenska kärnkraftverk är belägna vid kusten för att man snabbt skall kunna evakuera om det sker en olycka.
  5. Den största nackdelen med vattenkraft är att vattenkraftverken förändrar landskapet så mycket.
  6. Ett vattenkraftverk producerar ungefär lika mycket elektricitet som ett kärnkraftverk.
 2. Vilka tre påståenden om försurningen av våra skogar är sanna? (2p)
  1. Regnet är betydligt surare i norra Sverige än i södra.
  2. Markens pH i södra Skåne är högre än pH i norra Skåne.
  3. Regnets pH har ingen inverkan på markens pH i barrskogar, eftersom barren ändå är sura.
  4. Ju mer trädgröna som växer på ett träd, desto bättre kan man räkna med att luftkvaliteten är.
  5. Viktiga mineralämnen i jorden ersätts av vätejoner i surt regn.
  6. Lövträd som får "höstfärger" mitt i sommaren kan vara ett tecken på försurning.

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar.

Skriv svaren på dessa frågor på ett annat papper.

 1. Förklara hur ett kärnkraftverk är uppbyggt och fungerar. Rita gärna en bild som hjälper dig att förklara! (6p)
 2. Elektriciteten som vi använder i våra apparater kan komma både från vattenkraftverk och kolkraftverk. Båda typerna av elenergi ovan kan ses som en form av omvandlad solenergi. Förklara hur det kommer sig! (6p)
 3. Bilden till höger föreställer s.k. prickskador på granbarr. Förklara hur de uppkommer, och vad de får för konsekvenser! (4p)
 4. Man menade länge att miljöproblemen var lokala problem, som skulle lösas på platsen där de uppstod. Numera vet vi med säkerhet att miljöförstöringen påverkar det största ekosystem vi känner till: Hela planeten jorden. Därför går det att hävda att kolkraftverk i centraleuropa påverkar artsammansättningen i småländska sjöar.
  1. Vad är det som gör att sjöarna i Småland påverkas? Förklara med utgångspunkt i vilka ämnen som bildas vid förbränning av fossila bränslen, och hur dessa ämnen påverkar sjöarna. (4p)
  2. Redogör för hur artsammansättningen i en drabbad sjö kan förändras, och varför den gör det. (4p)