Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi, linjal.

Alla frågor ska besvaras på det här pappret.

Betygsmatris

Dina svar kommer att bedömas enligt nedanstående matris:

 

E

C

A

Begrepp, mo­del­ler, te­o­ri­er och ar­bets­me­t­oder

Eleven re­do­gör över­sikt­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven redogör ut­för­ligt för in­ne­bör­den av dem

Eleven redogör ut­för­ligt och ny­an­se­rat för in­ne­bör­den av dem

Svara på frågor om och be­skri­va bio­lo­gi­ska före­te­el­ser och för­lopp

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med viss sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar

Med sä­ker­het, exem­pli­fi­e­rar och ge­ne­ra­li­se­rar kring

Analysera och be­sva­ra frå­gor

Enkla frågor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­­freds­­ställ­an­de resultat

Komplexa frå­gor i be­kan­ta si­tu­a­tion­er med till­­freds­­ställ­an­de resultat

Komplexa frågor i be­kan­ta och nya si­tu­a­tion­er med gott re­sul­tat

Frågor som rör bio­lo­gins be­ty­del­se för in­di­vid och sam­häl­le

Eleven dis­ku­te­rar des­sa över­sikt­ligt

Eleven dis­ku­te­rar dessa ut­för­ligt

Eleven dis­ku­te­rar dessa ut­för­ligt och ny­an­ser­at

Argument och kon­se­kvens­er

Eleven för fram enkla ar­gu­ment, och re­do­gör över­sikt­ligt för kon­se­kvens­er av nå­got tänk­bart ställ­­nings­tag­­an­­de

Eleven för fram väl­grun­da­de ar­gu­ment, och re­do­gör ut­för­ligt för kon­se­kvens­er av nå­got tänk­bart ställ­nings­­tag­­an­­de

Eleven för fram väl­grun­da­de och ny­an­ser­ade ar­gu­ment och re­do­gör ut­för­ligt och ny­ans­er­at för kon­se­kvens­er av fle­ra tänk­bara ställ­­nings­­tag­­an­­den.

Eleven fö­re­slår ock­så nya frå­ge­ställ­­ning­­ar att dis­ku­te­ra.

Vid varje fråga står det vad som bedöms och på vilken nivå du kan besvara frågan.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1-2 meningar)

 1. Vilka fyra olika växtskikt hittar man i en typisk skog?
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 2. Vad menas med bräckt vatten?
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 3. Vad händer i fotosyntesen? Du kan förklara med 1-2 meningar, med det går också bra med en ordformel eller en kemisk formel.
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A
 4. Ge ett exempel på en s.k. växthusgas.
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder E C A

Del II. Ringa in de rätta alternativen!

 
 1. Vilka tre påståenden om olika ekosystem är korrekta?
  1. Podsoljordar är vanligast på svårvittrade bergarter med lite kalk.
  2. Brunjordar omger ofta humösa sjöar.
  3. pH-värdet är vanligen lägre i brunjordar än i podsoljordar.
  4. Notblomster (se bilden nedan till vänster) hittar man oftast i oligotrofa sjöar.
  5. Gul svärdslilja (se bilden nedan till höger) är en bioindikator för oligotrofa sjöar.
  6. Eutrofa sjöar är oftast mer artrika än oligotrofa sjöar.

  Notblomster. Gul svärdslilja.

  Analysera och besvara frågor E C A
 2. Vilka tre påståenden om olika kretslopp är korrekta?
  1. Koldioxid finns löst i vatten i form av kolsyra.
  2. I växternas cellandning tas det upp koldioxid.
  3. Ofullständig nedbrytning av organiskt material leder till att nitratjoner frigörs till vattnet.
  4. Allt levande behöver kväve till både nukleinsyror och proteiner.
  5. Djur avger kväve till marken genom bl.a. urin.
  6. Nitrifikationsbakterier omvandlar luftens kvävgas till bl.a. ammoniumjoner, \({\sf \text{NH}_4^+}\).
  Analysera och besvara frågor E C A
 3. Vilka tre påståenden om populations- och samhällsekologi är korrekta?
  1. Myrorna i en myrstack är ett bra exempel på en population i ekologisk mening.
  2. När en population tillväxer exponentiellt, finns det stor risk att det bildas en s.k. J-kurva.
  3. En populations maximala storlek bestäms till allra största delen av hur många predatorer populationen har.
  4. När en population tillväxer enligt en s.k. S-kurva finns det stor risk att populationen kommer att krascha (försvinna helt).
  5. Om en population har kraschat, finns det stor risk att områdets bärkraft har försämrats.
  6. Mycket tack vare predation, är det ekologiskt möjligt för flera arter att leva på samma ställe.
  Analysera och besvara frågor E C A

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Nämn en abiotisk faktor som påverkar ett ekosystem, och förklara på vilket sätt den påverkar ekosystemet.
  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
  E C A
 2. Betrakta nedanstående figur. Den visar hur två insektspopulationer varierar under sommarhalvåret. Den ena kurvan är för bladlöss och den andra för nyckelpigor, som äter bladlössen.

  Hur en predators och ett bytesdjurs populationer följer varandra

  1. Vilken av kurvorna (den övre eller den undre) visar nyckelpigans population?
  2. Ge en kortfattad motivering till ditt svar i fråga a).
  3. Förklara varför de båda kurvorna liknar varandra.
  Analysera och besvara frågor: Populationsekologi
  E C A
 3. Titta på bilden här nedan. Den föreställer treklöverblad, som skadats av lågt pH – i princip surt regn – och fått ljusa fläckar på sig.

  Syraskadad treklöver

  Förklara, gärna med hjälp av en bild, varför bladen får detta typiska ”prickiga” utseende av surt regn.
  Svara på frågor om och beskriva biologiska företeelser och förlopp
  E C A
  Analysera och besvara frågor E C A
 4. Nu har vi vid några tillfällen diskuterat miljöproblem i Östersjön. Man kan se det som att det finns tre huvudsakliga områden att diskutera:
  1. Syresättningen
  2. Övergödningen
  3. Nedsmutsningen
  Välj ett av dessa områden och diskutera en lösning som föreslogs på lektionen på för en vecka sedan. (Du behöver inte välja samma område som du blev "påtvingad" i måndags, men du måste välja en av de lösningar som diskuterades.) Diskutera för- och nackdelar med lösningen, och förklara varför du tycker det var den bästa lösningen.
  Frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle
  E C A
  Argument och konsekvenser
  E C A