Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

I den här veckoplaneringen räknar jag med att läsåret har 34 veckor (vilket är fallet i de flesta kommuner). Jag har inte tagit någon hänsyn till provtillfällen eller fördjupningsarbeten, men förhoppningsvis kan detta ändå vara ett stöd för din egen planering. Använd den gärna!

Vecka

Avsnitt

Laborationer

Vad säger kursmålen? Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

1

Introduktion till biologin

 

Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.

Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid.

2

Cellbiologi

Cellaboration (våtpreparat, enkel infärgning)

Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.

3

 

4

DNA-extraktion

5

Cellgenetik

 

Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.

Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.

Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.

6

Celldelning hos allium cepa

7

 

8

Meiospreparat från gräshoppa

9

Klassisk genetik

 

Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.

10

χ2-test på majs

11

Evolution och systematik

 

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.

Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.

Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.

Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen.

12

Undersökning av skolans fossilsamling

13

 

14

Besök på Zoologiska muséet

15

 

16

Kladogram baserat på CytC

17

 

18

Etologi och beteendeekologi

Evolutionen hos björkmätare

Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.

Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.

19

 

20

Dissektion av led-/blötdjur

21

 

22

Personligt livsrum

23

Ekologi

 

Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.

Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.

24

Bofinkens revir

25

 

26

Förnalab

27

 

28

Miniexkursion till Holmgrenska trädgården

29

Värld att bevara

 

Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.

Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

30

Oljesanering

31

 

32

Övergödning – mäta kvävehalter i vattendrag (reningsverksdammar och Höje å)

33

 

34