Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Inledning

Ni skall göra ett grupparbete i evolutionslära, där ni får tillfälle att kombinera allt vad ni lärt er just om evolution, etologi och ekologi. Ni ska nämligen skapa framtidens fantastiska djurvärld! Det hela skall mynna ut i en websida, som ni får presentera – och försvara! – inför resten av klassen.

Människans utdöende

Det naturliga förloppet är att varelser/organismer anpassar sig efter en föränderlig miljö genom evolutionen. Människan kom istället att förändra sin miljö till att passa hennes egna omedelbara behov. Människan undvek på så vis visserligen de obehagliga effekterna av det naturliga urvalet, men istället överbefolkades jorden av varelser som inte förmådde leva utan sina egna uppfinningar.

Till slut kunde jorden inte längre förse människan med de råmaterial som hennes jordbruk, industri och medicin krävde. Eftersom människan inte kunde leva utan dessa konstgjorda hjälpmedel, rusade hon oundvikligt mot sin undergång, och dog helt enkelt ut.

Med sig i fallet drog människan naturligtvis de djur som var omedelbart beroende av henne, t.ex. kor, getter, grisar, får, och andra djur som inte kunde klara sig på egen hand. Lika illa gick det för andra stora hov- och klövdjur, vilka fått se sina naturliga habitat begränsas på människans eller hennes betesdjurs bekostnad. Beträffande de stora rovdjuren, var de flesta högt specialiserade, och dog ut i och med att människan förändrade så mycket i deras miljö, och att deras naturliga bytesdjur dött ut eller kraftigt minskat i antal.

Jorden 50 miljoner år efter människan

Jordens olika kontinentalplattor flyter runt på jordytan, drivna av kärnreaktioner som pågår i jordens inre. Jorden har förändrat sig mycket under den tid det funnits liv, och kommer att förändra sig ytterligare fram till om 50 miljoner år. Jorden kommer då att se ut ungefär som i figuren nedan. (Längst upp till vänster visas jorden som den ser ut idag, och längst upp till höger hur den kommer att se ut om 25 miljoner år.) Den afrikanska kontinenten har fortsatt sin färd upp mot Europa, och i krocken har dels Medelhavet utplånats helt, och en ny bergskedja rest sig upp. Samtidigt har en stor landsträcka, Lemurien, skiljts av från Afrika i det som idag heter Great Rift Valley.

Världens utseende om 50 miljoner år. Världens utseende om 50 miljoner år.

Himalayas bergsmassiv har till stora delar eroderats ner, samtidigt som den australiska kontinenten krockat med vad som idag är sydostasien. Samtidigt har en ny bergskedja bildats, som sträcker sig över 8 000 m.ö.h. Den nordamerikanska kontinenten har lösgjort sig från den sydamerikanska, och drivit in östra asien. På så vis har Berings sund försvunnit, och den nordamerikanska kontinenten hänger åter samman med den eurasiska.

Djurlivet 50 miljoner år efter människan

Nu är det er uppgift att fundera över hur djurlivet utvecklats under de 50 miljoner år som gått sedan människan dog ut! Koncentrera er på tre områden:

  1. De stora växtätarna i den tempererade zonen (”vårt” klimat)
  2. Deras naturliga fiender
  3. Fritt val!

Fundera över vilka djur som ”tar över” efter de som dött ut, och hur de utvecklas! Beskriv varför de ”tar över”, deras evolution, deras ekologi och deras etologi (beteende). Det är förstås viktigt att ni använder er kreativa fantasi. Men allra viktigast är att ni placerar in de djur ni ”skapar” i ett ekologiskt hållbart sammanhang!

Försök att, för varje djur beskriva hur de har löst följande problem:

  1. Hur undviker de att dö?
  2. Hur skaffar de sig föda?
  3. Hur skaffar de sig partner, och föder upp ungarna?

Redovisning & loggbok

Ert verk skall redovisas muntligt med stöd av er webbsida på högst 15 minuter. Rita gärna teckningar på vanligt, vitt papper, så tar vi och scannar in dem. Tänk på att vid er redovisning, ska alla få komma till tals. Auditoriet (inklusive mig) kommer att ställa många och knepiga frågor. ?

Loggboken lämnar ni samtidigt in till mig för bedömning. Var och en skall skriva loggbok. Ur loggboken skall jag kunna följa hela er arbets- och tankeprocess. Det innebär att ni måste ta med också era funderingar, och vad de får för följder för ert arbete.

Betygsbedömning

Era presentationer kommer att bedömas med betygen F-A. För betyget F måste man verkligen anstränga sig. Betyget E får man om man skapat mer eller mindre trovärdiga djur enligt förutsättningarna. Betyget C får man om de skapade djuren är presenterade i ett relativt trovärdigt ekologiskt sammanhang. Betyget A får man om de skapade djuren inte bara är trovärdiga, utan att man också lyckas använda sig av hela den kunskap i ekologi, etologi och evolutionslära jag hittills delgivit er för att sätta in djuren i ett trovärdigt ekologiskt sammanhang.

Som extra krydda på moset skall ni också få betygsätta varandra: Varje grupp kommer att få ett visst antal poäng att fördela mellan eleverna sinsemellan. På så sätt får ni chans att ge extra ”credit” till den som verkligen jobbat hårt i gruppen. Detta skall ni dels göra i grupp (där gruppen gemensamt bestämmer vars och ens poäng), samt enskilt (och då får era gruppkamrater inte reda på hur ni har bedömt dem – inte av mig i alla fall).