Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Till skillnad från träd har inte lavar något skyddande "hudlager" av vax eller liknande, utan de tar upp gaser, vatten med mera direkt via lavbålen. Det gör att de blir extra känsliga för luftföroreningar, ett faktum som varit känt sedan 1800-talet.

Man kan grovt dela in lavar i busklavar, bladlavar och skorplavar. Busklavarna är "yvigast", och har därför störst yta som exponeras. Därmed är de också mest känsliga för luftföroreningar. Skorplavarna är minst känsliga.

I den här övningen ska du inventera lavförekomsten längs en linje i stadsparken i Lund, som är omgiven av starkt trafikerade vägar (framför allt i sydväst, mot Ringvägen). Även om övningen är avpassad för just stadsparken i Lund, kan den appliceras på så gott som vilken park som helst.

Vid inventeringen ska man titta på samma typ av träd för att resultaten ska kunna vara jämförbara. Titta inte på tall och gran, som är för näringsfattiga. Titta inte heller på träd som står nära grusvägar, då damm från vägen innehåller mineraler som gödslar marken och höjer dess pH.

Blåslav (kvistlav).Blåslav (kvistlav).

  • Alm, ask, lönn och lind är alla ungefär lika näringsrika i barken, och kan användas blandat.
  • Bok, björk och ek är alla ungefär lika näringsrika i barken, och kan användas blandat.

Några vanliga lavar

Busklavar

Bladlavar

Skorplavar

Tid för detta

Övningen tar ett labbtillfälle (75–90 minuter) i anspråk.

Material

  • Anteckningsmateriel
  • Kläder efter väder

En mobiltelefon med internetuppkoppling är inte heller ur vägen – med hjälp av den kan du följa länkar i den här labbinstruktionen när du är ute "i fält".

Gör såhär

  1. Välj en linje att inventera lavfloran längs. Du kan välja någon av de som är inritade i kartan till höger, men du kan också välja en egen linje att följa.
  2. Anteckna hur stor andel av barken på varje träd som är täckt med lav från 0,5–2 meters höjd. (Under 0,5 meter är barken påverkad av hundurin, och kan inte användas. Över ungefär 2 meter kan vara svårt att se.)
  3. Anteckna hur många olika lavar som växer på varje träd. Ta gärna en bild på varje typ av lav som undersöks. Du behöver inte namnge dem, bara hur många olika det finns räcker.
  4. Anteckna också hur mycket trädgröna (bilder via Artportalen), en encellig grönalg, som finns på de träd du undersöker.

Frågor att besvara

Skriv en fullständig labbrapport, och svara på om det går att dra någon slutsats om lavförekomst och närhet till trafikerade vägar.

Välj att inventera lavfloran längs en linje i stadsparken. Välj att inventera lavfloran längs en linje i stadsparken.

Riskanalys

Övningen är inte riskfylld.

Tillkännagivande

Den här övningen har jag ursprungligen fått från Eva Dessborn, Polhemskolan i Lund. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.